Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 968-МИ
София, 28 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Иво Петров, областен координатор на ПП „ГЕРБ”, против решение № 152-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК – Перник, област Перник

Постъпила е жалба с вх. № М-164/28.09.2011 г. от Иво Петров, областен координатор на ПП „ГЕРБ", против решение № 152-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК - Перник, област Перник, в частта му с която се заличава регистрацията на Пламен Евгениев Борисов от кандидатската листа за общински съветници на ПП „ГЕРБ".
Жалбоподателят твърди, че решението на ОИК - Перник, е взето на базата на удостоверение от отдел „Гражданско състояние" при община Перник, в което е посочен като настоящ адрес Люксембург. Пламен Евгениев Борисов обаче има настоящ адрес в с. Рударци, община Перник, ул. Витоша № 19, от 02.03.2011 г. Това обстоятелство се доказва с удостоверение № 001731 от 02.03.2011 г. от община Перник. Представено е и писмо изх. № 11/слу-2888-65 от 27.09.2011 г. на община Перник, отдел „Гражданско състояние", както и писмо от Министерство на вътрешните работи, Областна дирекция на МВР - Перник, рег. № 18386/21.09.2011 г., подписано от директора на ОДМВР - Перник, от което е видно, че след направена проверка в документалния информационен фонд на НАИФ „НРБЛД", Пламен Евгениев Борисов, ЕГН ... не е посочвал адрес в чужбина в периода от 15.05.2006 г. до момента.
Твърди се, че има грешка в информационната система на ГД „ГРАО", която е поправена.
Поради горното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 152-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК - Перник, област Перник, в частта, с която се заличава регистрацията на Пламен Евгениев Борисов от кандидатската листа за общински съветници на ПП „ГЕРБ".
УКАЗВА на ОИК - Перник, област Перник, да съобрази законовите разпоредби и приложените доказателства, както и Решение № 520-ПВР/МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК, и в случай че са изпълнени изискванията на закона, да регистрира Пламен Евгениев Борисов като кандидат за общински съветник, предложен от ПП „ГЕРБ"..

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения