Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 966-МИ
София, 5 септември 2019 г.

ОТНОСНО: определяне на реда за проверка на кандидатите, предложени от партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 36, чл. 397, чл. 413, чл. 414, ал. 6,  чл. 415 и чл. 417, ал. 1 от Изборния кодекс и т. 38 от Решение № 943-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И: 

 

І. Проверка, извършвана от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГД „ГРАО“).

 

1. Възлага на ГД „ГРАО“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) да извърши проверка на регистрираните кандидати в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г., която да установи за всеки кандидат български гражданин дали отговаря на следните условия:

- да има българско гражданство;

- да е навършил 18 години към 27 октомври 2019 г. включително;

- да не е поставен под запрещение;

- да не изтърпява наказание лишаване от свобода;

- да има постоянен и настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях е на територията на съответния изборен район - община или кметство, към 26 април 2019 г.

2. Общинските избирателни комисии изпращат незабавно след постъпването им на Централната избирателна комисия (ЦИК), но не по-късно от 25 септември 2019 г., списък с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа в електронен вид в EXСEL формат, като най-отгоре се посочва наименованието (абревиатурата) на партията, коалицията или местната коалиция, заявила за регистрация съответната кандидатска листа или инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като независим, както и общината, в която е заявена за регистрация кандидатската листа.

Списъкът съдържа следните колони:

- номер по ред;

- собствено име;

- бащино име;

- фамилно име;

- ЕГН;

- постоянен или настоящ адрес;

- за кандидатите за кмет на кметство се попълва населеното място, в което е заявен за регистрация кандидатът.

3. Централната избирателна комисия предоставя не по-късно от 25 септември 2019 г. на ГД „ГРАО“ при МРРБ, в електронен вид, в EXCEL формат, два отделни списъка, съответно с данните на регистрираните кандидати за общински съветници и за кметове на общини или райони и с данните на регистрираните кандидати за кметове на кметства. ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверката по т. 1 в срок от два дни, но не по-късно от 27 септември 2019 г., и уведомява незабавно ЦИК за резултатите от нея.

4. За резултатите от проверката се изготвя списък в електронен вид, в EXСEL формат, в който се посочват кандидатите, за които е установено, че не отговарят на условията по т. 1.

 

ІІ. Общинските избирателни комисии извършват проверка на заявения от кандидата - гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, адрес на пребиваване чрез Министерството на вътрешните работи.

 

ІІІ. Централната избирателна комисия изпраща до Министерството на вътрешните работи и до Министерството на правосъдието искане за проверка на обстоятелствата по чл. 397, ал. 2 от Изборния кодекс.

 

ІV. Централната избирателна комисия изпраща до Министерството на правосъдието искане за проверка дали регистрираните от общинските избирателни комисии кандидати не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

 

V. Проверка, извършвана от Централната избирателна комисия.

5. Централната избирателна комисия извършва проверка:

а) дали кандидатът за общински съветник е регистриран от повече от една партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет;

б) дали кандидатът за общински съветник е регистриран в повече от един изборен район;

в) дали кандидатът за кмет е регистриран от повече от една партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет;

г) дали кандидатът за кмет е регистриран в повече от един изборен район;

д) дали кандидатът за кмет на община е регистриран и за кандидат за кмет на район или кметство;

е) дали кандидатът за кмет, регистриран от инициативен комитет  е регистриран за кандидат за общински съветник от партия, коалиция или местна коалиция;

ж) дали кандидатът за общински съветник, регистриран от инициативен комитет, е регистриран за кандидат за кмет от партия, коалиция или местна коалиция;

з) дали кандидатът за кмет е регистриран като кандидат за общински съветник от друга партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет;

и) дали кандидатът за кмет на община, район или кметство, регистриран от местна коалиция, е регистриран като кандидат за кмет на община, район или кметство на някоя от партиите или коалициите, включени в състава на местната коалиция;

к) дали кандидатът за общински съветник, регистриран от местна коалиция, е регистриран като кандидат за общински съветник на някоя от партиите или коалициите, включени в състава на местната коалиция;

л) дали кандидатът за общински съветник, кмет на община, кмет на район или кмет на кметство е регистриран като наблюдател, застъпник, представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, член на избирателна комисия или анкетьор в съответния вид избор.

6. Централната избирателна комисия извършва проверката в срок до 27 септември 2019 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1099-МИ/

Календар

Решения

  • № 2577-МИ / 03.10.2023

    относно: жалба от Румен Венциславов Пехливанов – кмет на община Рудозем, срещу решение № 56-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Рудозем

  • № 2575-МИ / 03.10.2023

    относно: жалба от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, представлявана от пълномощника Б И П , срещу решение № 87-МИ от 27.09.2023 г. на ОИК – Севлиево, община Габрово

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • всички решения