Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 965-ПВР
София, 18 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на СНЦ „ИНСТИТУТ СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 2-5 от 18.11.2021 г. от СНЦ „Институт социална интеграция“, представлявано от Катя Колева Келевска, чрез Стоянка Иванова Балова-Цветкова, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г.

Сдружението е регистрирано в Централната избирателна комисия с решение № 762-ПВР/НС от 19.10.2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Катя Колева Келевска в полза на Стоянка Балова-Цветкова;

- пълномощно от Катя Колева Келевска – председател и представляващ СНЦ „Институт социална интеграция“, в полза на 523 (петстотин двадесет и три) лица – представители на СНЦ „Институт социална интеграция“;

- декларации по образец (Приложение № 45-ПВР/НС от изборните книжа) – 523 (петстотин двадесет и три) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели за страната 523 (петстотин двадесет и три) лица.

На 18.11.2021 г. в ЦИК по електронната поща е получено писмо вх. № ПВРНС 18-1/86/18.11.2021 г. от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Институт социална интеграция“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 481 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 42 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 481 (четиристотин осемдесет и един) упълномощени представители на СНЦ „Институт социална интеграция“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.       

ГИЗДАВА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

...

2.       

ГЕРГИНА СТОЙКОВА ХРИСТОВА

...

3.       

СЛАВЧО ЯНЕВ СТОИЛКОВ

...

4.       

НАНЮ ДАКОВ ХРИСТОВ

...

5.       

НЕДЯЛКО ЕВЛОГИЕВ ПАРАШКЕВОВ

...

6.       

ИЛИЯ ВЛАДИМИРОВ МАНДРОВ

...

7.       

ГАЛЯ СТЕФАНОВА МЕТОДИЕВА

...

8.       

БИЛЯНА ИВАНОВА ЯНАКИЕВА

...

9.       

НИКОЛАЙ МИЛЧЕВ НИКОЛОВ

...

10.  

ТЕОДОР ТИХОМИРОВ ДИЛОВ

...

11.  

СЪБКА СТЕФАНОВА ЯНЧЕВА - АПОСТОЛОВА

...

12.  

КРИСТИНА ЛЮБОМИРОВА ИВАНОВА

...

13.  

КИРИЛ ЕВГЕНИЕВ СЛАВОВ

...

14.  

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ВЪЛКОВ

...

15.  

ВАЛЕНТИН БОЖИДАРОВ ПАСКАЛЕВ

...

16.  

НИКОЛАЙ ВЕЛЬОВ ВЕЛЧЕВ

...

17.  

ВЛАДИ ВАСИЛЕВ ЛАЗАРОВ

...

18.  

БИСЕР БОЖИДАРОВ СОТИРОВ

...

19.  

МИРОСЛАВ КРАСИМИРОВ ПЕТРОВ

...

20.  

СИМЕОН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

...

21.  

ТИХОМИРА ПЕТРОВА КИРИЛОВА

...

22.  

АНЖЕЛО АСЕНОВ СТАНОЕВ

...

23.  

МИШЕЛ ПЛАМЕНОВ МАРКОВ

...

24.  

РОСЕН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

...

25.  

МИКАЕЛА БЛАГОВА МОСКОВА

...

26.  

АНГЕЛ ИВАНОВ КИРОВ

...

27.  

ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ КОТОВ

...

28.  

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ЯРЪМОВ

...

29.  

ЛЮДМИЛА ВАСИЛЕВНА ВЕЛЧЕВА

...

30.  

ЛОРА ХРИСТОВА РАДЕВА

...

31.  

ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

...

32.  

МИРОСЛАВ НЕНКОВ ЧОЛАКОВ

...

33.  

МИЛЕНА КАЛИНОВА ГЕМЕДЖИЕВА

...

34.  

ЕРНЕСТО  РОБЕРТОВИЧ  ЦАТУРОВ

...

35.  

ДИМИТРИНКА ЙОРДАНОВА ТОМОВА

...

36.  

СИМОНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА

...

37.  

ВЕНЕТКА СТОЙНЕВА МИЛАНОВА

...

38.  

СВЕТЛАНА СУХОВА

...

39.  

РАЛИЦА ВАЛЕНТИНОВА ЙОРДАНОВА

...

40.  

ВАЛЕНТИН МЕТОДИЕВ ВАСИЛЬОВСКИ

...

41.  

МИЛЕНА БОГОМИЛОВА МИТОВА

...

42.  

ЖАН ХРИСТОВ ИВАНОВ

...

43.  

ПАОЛИНА ДИМИТРОВА ЖЕЛЕВА

...

44.  

НИКОЛА ДИМИТРОВ ПОПСТОЕВ

...

45.  

ЮЛИЯН АСЕНОВ ГЕНОВ

...

46.  

ПОЛИНА БОЖИЛОВА ЛАМБРЕВА

...

47.  

НИКОЛАЙ ДИМОВ ДИМОВ

...

48.  

ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА

...

49.  

НИКОЛАЙ БОЯНОВ МАРИНОВ

...

50.  

ДАРИН ИВАНОВ ТОДОРОВ

...

51.  

ДЕНКА СТОЯНОВА ЕВСТАТИЕВА

...

52.  

ИЛИЯ ИВАНОВ ГАРОВ

...

53.  

СИМЕОН ЙОРДАНОВ КОЛЯНДОВ

...

54.  

КРЕМЕНА МИЛЕНОВА СЯРОВА

...

55.  

АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА ХАКИМ

...

56.  

ВИКТОРИЯ ПЛАМЕНОВА ЯКИМОВА

...

57.  

АНГЕЛ СПАСОВ СТОЯНОВ

...

58.  

МАРИЯ ДОНЧЕВА ДОНЧЕВА

...

59.  

ЗДРАВКО ГАНЧЕВ ПЕЙЧЕВ

...

60.  

КИРИЛ НИКОЛОВ ПЕТРОВ

...

61.  

БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ

...

62.  

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ КАРАГЬОЗОВ

...

63.  

ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

...

64.  

ДИМИТРИНКА РАДОСЛАВОВА ПЕТРОВА

...

65.  

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА АСЕНОВА

...

66.  

НЕДЯЛКА СТОЙЧЕВА ГЕОРГИЕВА

...

67.  

ГАЛЕН ПЕТРОВ ГЕНКОВ

...

68.  

АЛЕКСАНДЪР АНТОНОВ ТОНЕВ

...

69.  

БОЯН БРАНИМИР ДИМИТРАНОВ

...

70.  

ТРАЙКО ЛЮБЧОВ МАРИНОВ

...

71.  

ГЕОРГИ АСЕНОВ МЕТОДИЕВ

...

72.  

ЖЕКО КОЧЕВ ЖЕКОВ

...

73.  

ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ БЕЦОВ

...

74.  

МАРИЕТА СИМЕОНОВА ЦВЕТКОВА

...

75.  

ЦВЕТЕЛИНА КРЪСТЕВА ГРОЗДАНОВА

...

76.  

ТЕОДОРА МЕТОДИЕВА МИТОВА

...

77.  

ИЛИЯ  ГОШЕВ  ГЕОРГИЕВ

...

78.  

НЕЛИ  АСЕНОВА  ПЕТРОВА

...

79.  

КАТЯ  НИКОЛОВА  ВЪЛЧЕВА

...

80.  

ЦВЕТИНА  СТОЯНОВА  МАДЖАРОВА

...

81.  

МЕТОДИ  МИХАЙЛОВ  ТОНЕВ

...

82.  

ЦВЕТАН  ХРИСТОВ  НАЧЕВ

...

83.  

ТОДОРА ХРИСТОВА ЛИНГОРСКА

...

84.  

ГАНКА ТИХОВА ДРАШКОВА

...

85.  

ВЕЛЬО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

...

86.  

АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ СИМЕОНОВ

...

87.  

СТАНИСЛАВ ЧАВДАРОВ МЛАДЕНОВ

...

88.  

СИМЕОН СИМЕОНОВ ВЕЛИЧКОВ

...

89.  

НИКОЛИНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

...

90.  

ИЛИЯН МЛАДЕНОВ ЦВЕТАНОВ

...

91.  

СТИЛИАН СТЕФАНОВ КАПРИЕВ

...

92.  

АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА

...

93.  

ВЕСЕЛА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА

...

94.  

ПЕТЪР ВИКТОРОВ ДАНОВ

...

95.  

БОРИСЛАВ СТАНИМИРОВ СТОЙКОВ

...

96.  

ДИАНА СТАНЧЕВА ХРИСТОВА

...

97.  

ИЛИЯ МЛАДЕНОВ ИЛИЕВ

...

98.  

ЙОРДАНКА КРАСИМИРОВА ЩИЛИЯНОВА

...

99.  

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БЕЛАЛОВ

...

100.                      

ВЕНЦИСЛАВ АНДРЕЕВ МИРЧЕВ

...

101.                      

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ЧИКАЛОВ

...

102.                      

ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ЧИКАЛОВА

...

103.                      

ВЯЧЕСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ ЖЕЧЕВ

...

104.                      

ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ ГЕОРГИЕВ

...

105.                      

ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА ОВЧАРОВА

...

106.                      

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ПЪРВАНОВ

...

107.                      

ЦЕКО МИХАЙЛОВ НИКОЛОВСКИ

...

108.                      

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

...

109.                      

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ

...

110.                      

НЕВЕНА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА

...

111.                      

НИКОЛАЙ ЛАЗАРОВ КОНСТАНТИНОВ

...

112.                      

ПЕТЬО АНГЕЛОВ ДАФИНКИЧЕВ

...

113.                      

БОРИСЛАВ РАЙЧЕВ БОРИСОВ

...

114.                      

СНЕЖАНА СТЕФАНОВА БОРИСОВА

...

115.                      

ТАМАШ ЙЕНЬО СЕКЕРЕШ

...

116.                      

БОРИС СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ

...

117.                      

НАТАЛИЯ ГЕНАДИЕВНА ДАФИНКИЧЕВА

...

118.                      

ВЕСЕЛИН ЦАНЕВ ДОБРЕВ

...

119.                      

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА ДЕЯНОВА

...

120.                      

БОЖАНА ВАСИЛЕВА КАСАБОВА

...

121.                      

СИЯНА ХРИСТОВА КОВАЧЕВА

...

122.                      

ИВАН ТОДОРОВ КАРАГЬОЗОВ

...

123.                      

АННА ДЕЯНОВА ДЕЯНОВА - АТАНАСОВА

...

124.                      

ДИМИТЪР СТАМЕНОВ КАСАБОВ

...

125.                      

РАЙНА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА

...

126.                      

ПЕТЪР ХРИСТОВ АПОСТОЛОВ

...

127.                      

КАПКА ВИДЕНОВА ГОГОВА

...

128.                      

БОРЯНА НИКОЛАЕВА СТЕФАНОВА

...

129.                      

ЛЕВ ХРИСТОВ ПЕТРОВ

...

130.                      

ИВАЙЛО ЕМИЛОВ МАРИНОВ

...

131.                      

ЦВЕТЕЛИН НИКОЛОВ СОФРОНИЕВ

...

132.                      

БОЙКО ДИМИТРОВ БОРИСОВ

...

133.                      

ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ПАНЕВ

...

134.                      

ПЕТЪР ДИМИТРОВ НЕГУШЕВСКИ

...

135.                      

БЛАГОДЕН КРЪСТЕВ ЦВЕТКОВ

...

136.                      

МИГЛЕНА СВИЛЕНОВА КУЩИЛОВА

...

137.                      

МАГДАЛЕНА БОРИСОВА МЛАДЕНОВА

...

138.                      

КРАСИМИРА КРУМОВА ПЕТРОВА

...

139.                      

ТОДОР КАНЕВ КАНЕВ

...

140.                      

МАРИЯН АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

...

141.                      

АЛЬОША МАКОВ ДАКОВ

...

142.                      

МИЛКО ВОРЧОВ СТЕФАНОВ

...

143.                      

ВЕРОНИКА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА

...

144.                      

БОРЯНА МИЛАДИНОВА МЛАДЕНОВА

...

145.                      

ПЕТЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

...

146.                      

ПЛАМЕН ТРАЙКОВ МИНКОВ

...

147.                      

АЛЕКСАНДЪР ВЕЛЬОВ ВЕЛЧЕВ

...

148.                      

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ

...

149.                      

ВАСИЛКА ЕФТИМОВА СОТИРОВА

...

150.                      

МИНКА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА

...

151.                      

КРАСИМИР БОЕВ БОЕВ

...

152.                      

ИЗАБЕЛА ЛЮЦКАНОВА АЛЕКСАНДРОВА

...

153.                      

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ВЪЛКОВ

...

154.                      

АНТОАНЕТА БОЖИДАРОВА СОТИРОВА

...

155.                      

БОЯН ДИМИТРОВ СПАСОВ

...

156.                      

АЛЕКС ПЕТРОВ АСЕНОВ

...

157.                      

СПАС МИНКОВ ТОДОРОВ

...

158.                      

НАСКО МЕТОДИЕВ ВАСИЛЬОВСКИ

...

159.                      

ХРИСТИНА ЦВЕТИЕВА РАДЕВА

...

160.                      

ИВАН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

...

161.                      

ЕКАТЕРИНА ЛЮБЕНОВА ДЖОКИЧ

...

162.                      

МАЯ ВАСИЛЕВА МАНОЛОВА

...

163.                      

ВЕСЕЛИН ЛЮБЧЕВ ХОРОЗОВ

...

164.                      

БОРЯНА ЙОРДАНОВА ИСТАТКОВА

...

165.                      

ТОНИ ЦВЕТАНОВ МАНКУЛОВ

...

166.                      

АЛЕКСАНДЪР НАУМОВ АНГАРЕВ

...

167.                      

КАМЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА АНГАРЕВА

...

168.                      

ДИАНА НИНОВА ТОНОВА

...

169.                      

ЦАНКО САВОВ ВЕЛИНОВ

...

170.                      

ЕВГЕНИЯ КИРИЛОВА ГОРЧЕВА

...

171.                      

РОСЕН ПЕТКОВ МИНКОВ

...

172.                      

ВЛАДИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НЕШЕВ

...

173.                      

ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА

...

174.                      

ДЕТЕЛИНА ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА

...

175.                      

ВАСИЛ ДИМИТРОВ ЕЛЕНКОВ

...

176.                      

СЛАВКА  КРУМОВА ФРАТЕВА

...

177.                      

ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВА КЪНЧЕВА

...

178.                      

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ БЕЛЕВ

...

179.                      

ВЕЛИН СТОЙНЕВ МЕТОДИЕВ

...

180.                      

ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ ТУЧЕВ

...

181.                      

ГЕОРГИ ЕМИЛОВ ЙОРДАНОВ

...

182.                      

МАРИО ДАНЧОВ НИКОЛОВ

...

183.                      

ЕВГЕНИ ПАВЛОВ МАРТИНОВ

...

184.                      

ГЕОРГИ НАСКОВ МАНЧЕВ

...

185.                      

ЛЮДМИЛА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА

...

186.                      

ЕМИЛИЯ БОБЕВА КАСАБОВА

...

187.                      

БОБИ БОБЕВ КАСАБОВ

...

188.                      

ДОБРОМИР НИНОВ ДИМИТРОВ

...

189.                      

СЕВДАЛИН ГЕОРГИЕВ СЕВДАЛИНОВ

...

190.                      

ЙОАН МИЛКОВ НИКОЛОВ

...

191.                      

ЕЛИЦА ГЕОРГИЕВА ПЕНЧЕВА

...

192.                      

БОЯНА КАЛИНОВА ГЕОРГИЕВА

...

193.                      

ДЕЯН ДАНИЕЛОВ ДИМИТРОВ

...

194.                      

МИРОСЛАВА КРАСИМИРОВА ГАТЕВА

...

195.                      

ЯВОР БОЙДЕВ НАНКОВ

...

196.                      

РАЙНА НИКОЛАЕВА ДУШКОВА

...

197.                      

ТЕОДОР СИМЕОНОВ СЛАВЕВ

...

198.                      

МЕТОДИ ВОЛОДИЕВ КРУМОВ

...

199.                      

ЦВЕТЕЛИНА ВЕЛИЧКОВА ИЛИЕВА

...

200.                      

ЛАТИНКА ГЕОРГИЕВА РАЗПОПОВА

...

201.                      

ЙОАНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА

...

202.                      

ИРИНА АНТОНОВА ТОДОРОВА

...

203.                      

МИРОСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ВЕЛИКОВ

...

204.                      

ВАСИЛКА МЛАДЕНОВА ГОРАНОВА

...

205.                      

ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА МАРКОВА

...

206.                      

ВАЛЕРИЯ ИВАНОВА СТАМЕНОВА

...

207.                      

АЛЕКСАНДЪР БОЖИЛОВ КРЪСТАНОВ

...

208.                      

ВЛАДИМИР ЮРИЕВ ИЛКОВ

...

209.                      

КАЛИН ПАНАЙОТОВ ПАНАЙОТОВ

...

210.                      

МОХАМЕД ЮСЕФ АЛБАДРИ

...

211.                      

АНГЕЛ ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ

...

212.                      

СТЕЛА АЛДОМИРОВА ЕНЕВА

...

213.                      

КИРИЛ НИКОЛАЕВ КИРИЛОВ

...

214.                      

ГАНКА РАНГЕЛОВА ВАТАШКА

...

215.                      

ДИАНА ИВАНОВА ИВАНОВА

...

216.                      

НЕЛИ АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА

...

217.                      

БИСТРА ТОМОВА ГЕРОВА

...

218.                      

СТАНЧО ГРИГОРОВ ГЬОРЕВ

...

219.                      

КОЙЧО ДИМИТРОВ ЗЛАТЕВ

...

220.                      

МАТЕЙ ТОШЕВ МАСОВ

...

221.                      

ЙОРДАН ПАВЛОВ ПЕТРОВ

...

222.                      

ГЕРГИНА ТРАЙКОВАДИМИТРОВА

...

223.                      

КРАСИМИРА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

...

224.                      

ИВАЙЛО СЛАВЧЕВ МАТЕЙН

...

225.                      

ИВАН МИТЬОВ ВИДЕЛОВ

...

226.                      

ДАНИЕЛ БОРИСЛАВОВ КАМЕНОВ

...

227.                      

ВАНЯ ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА

...

228.                      

СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ КОЗИЧЕВ

...

229.                      

НАДЕЖДА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА

...

230.                      

НОЙКО БОНЧЕВ КУТЕВ

...

231.                      

ВАСИЛКА МАРИНОВА АТАНАСОВА

...

232.                      

ЮРИЙ СТЕФАНОВ ДАНЕВ

...

233.                      

ИСКРА ГЕОРГИЕВА МИШЕВА

...

234.                      

КРЪСТИН КИРИЛОВ ЧЕПИЛОВ

...

235.                      

ОЛЕГ ИВАНОВ ГЪЛЪБОВ

...

236.                      

СИЛВИЯ ЕМИЛОВА ГЪЛЪБОВА

...

237.                      

АЛБЕНА ОЛЕГОВА ГЪЛЪБОВА

...

238.                      

ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА КОЛАРОВА

...

239.                      

ИВАН КИРИЛОВ ДИМИТРОВ

...

240.                      

ЛИЛИЯ СОТИРОВА ХРИСТОВА

...

241.                      

КАМЕЛИЯ КРУМОВА ТАСЕВА

...

242.                      

ИВАН ДИМОВ СТОЯНОВ

...

243.                      

ТАНЯ ДИМОВА СЕРАФИМОВА

...

244.                      

ИВАН МАРИНОВ БОГДАНОВ

...

245.                      

ДИМИТЪР РАДОСЛАВОВ МИНКОВ

...

246.                      

АЛЕКСАНДЪР ВЕНЦИСЛАВОВ ДИМИТРОВ

...

247.                      

СТЕФАНКА ТРАЙКОВА САВОВА

...

248.                      

КОНСТАНТИН ВЕСЕЛИНОВ ТРИФОНОВ

...

249.                      

ЗЕЛМА САМУИЛ АВДАЛА

...

250.                      

МИЛЕН ИВАНОВ ЧАКЪРОВ

...

251.                      

ИВО КИРИЛОВ ТАНЧЕВ

...

252.                      

ЙОРДАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

...

253.                      

ЛЮБОМИР СИМЕОНОВ ЧЕРНОГОРСКИ

...

254.                      

СТЕФАНКА ЛЮБОМИРОВА КРЪСТЕВА

...

255.                      

ВАЛЕРИ МАРТИНОВ КОСТОВ

...

256.                      

ПАТРИЦИЯ ТОДОРОВА ДРАГНЕВА

...

257.                      

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ СТАМБОЛИЙСКИ

...

258.                      

САШО АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ

...

259.                      

ПЕТЪР ФИЛИПОВ ПЕТРОВ

...

260.                      

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ БАКАЛОВ

...

261.                      

АЛЕКС ЦЕКОВ ГИГОВ

...

262.                      

КАЛОЯН РАДОСЛАВОВ ПЕТРОВ

...

263.                      

АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ КОЖУХАРОВ

...

264.                      

ЛЮБОМИР ТОДОРОВ КОЖУХАРОВ

...

265.                      

АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ МЛАДЕНОВ

...

266.                      

КЛАРИАН ПАВЛИНОВ МЛАДЕНОВ

...

267.                      

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕРГОВ

...

268.                      

ВЕНЕЛИН  ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ

...

269.                      

ЙОРДАН БЛАГОЕВ РАДКОВ

...

270.                      

АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ УЗУНОВ

...

271.                      

ДАНАИЛ КИРИЛОВ  ДИМИТРОВ

...

272.                      

ВИКТОРИО КАЛИНОВ КРУМОВ

...

273.                      

ИВА СТЕФАНОВА АЛЕКСАНДРОВА

...

274.                      

ФАРЗАД АФШАР

...

275.                      

ДАНИЕЛА КОЛЕВА СЕМОВА

...

276.                      

НИКОЛАЙ ИВАЙЛОВ ДЕРЖАВИН

...

277.                      

НЕДЕЛЧО ДОБРЕВ ШИШКОВ

...

278.                      

СТОЯН НИКОЛАЕВ КЛЮНКОВ

...

279.                      

РОСТИСЛАВ ЦВЕТАНОВ ГРИГОРОВ

...

280.                      

ЛЮБОМИР АСЕНОВ КОЛЕВ

...

281.                      

ХРИСТО ВАЛЕНТИНОВ ГЕРГОВ

...

282.                      

БОЙКА МАРИНОВА МАЛЧЕВА

...

283.                      

КОНСТАНТИН ИВАНОВ ГЪЛЪБОВ

...

284.                      

ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

...

285.                      

МАРИН ПЕТКОВ МАРИНОВ

...

286.                      

ВАСИЛ ПЕНЧОВ АРАБАДЖИЕВ

...

287.                      

ВЕЛЬО ЕНЬОВ ВАСИЛЕВ

...

288.                      

ВЕСЕЛИН ЛЮБОМИРОВ ГЪЖЕВ

...

289.                      

ЕВЕЛИНА ВЕНЦИСЛАВОВА МАРЕНСКА

...

290.                      

МАРИЯ НИКОЛОВА ЧЕШМЕДЖИЕВА

...

291.                      

ТИХОМИРА РАДЕВА КУЗМАНОВА

...

292.                      

СВЕТЛА МИТКОВА ТАСКОВА

...

293.                      

ЕЛЕЯ ЦВЕТАНОВА КУНЕВА

...

294.                      

МАРИЯНА ВАЛЕРИЕВА МАТОВА

...

295.                      

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ СТОЕВ

...

296.                      

ЙОРДАНКА МИТКОВА ЧЕЧЕВА

...

297.                      

МИТКО КИРОВ КИРОВ

...

298.                      

СПАСКА МИТКОВА ЦОНЕВА

...

299.                      

ВЕСЕЛИН ПЪРВАНОВ АНГЕЛОВ

...

300.                      

МАРГАРИТА ВЕЛЧОВА ИВАНОВА

...

301.                      

ГЕРГАНА ЦВЕТАНОВА ВУЧЕВА

...

302.                      

БОРИС КИРИЛОВ СТЕФАНОВ

...

303.                      

ЧАВДАР МИЛОТИНОВ ВЪЛЧКОВ

...

304.                      

КАТЯ ТРАЙЧЕВА СТЕФАНОВА

...

305.                      

ИВЕЛИНА СТОЯНОВА ЧАНЕВА

...

306.                      

ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ВЛАДИМИРОВА

...

307.                      

ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ПЕКОВА

...

308.                      

ГАНКА НИКОЛОВА ЦВЕТКОВА

...

309.                      

СТЕФКО ИВАНОВ КАСЪРОВ

...

310.                      

ИВАНКА ЦОЦОВА ВЪЛКОВА

...

311.                      

ИВО ЙОРДАНОВ ЗЛАТАНОВ

...

312.                      

ВЕСКО ТОДОРОВ СПАСОВ

...

313.                      

МИЛКО ВЛАДИМИРОВ ХАРАЛАНОВ

...

314.                      

МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА КРЪСТЕВА

...

315.                      

ИВАЙЛО ЛАЗАРОВ ВЕНЧЕВ

...

316.                      

МИЛКА АТАНАСОВА ПАПАЗОВА

...

317.                      

АДРИАН ТОДОРОВ МИХАЙЛОВ

...

318.                      

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КАРАГЬОЗОВ

...

319.                      

АНГЕЛ СТОИЦОВ НИКОЛОВ

...

320.                      

ЦЕЦКА ДИМИТРОВА КОЧКОВА

...

321.                      

МАРИЯ ИВАНОВА БОНДОВА

...

322.                      

МИЛЕНА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА

...

323.                      

БОРЯНА СТРАХИЛОВА ЗДРАВКОВА

...

324.                      

АНГЕЛ НЕДЯЛКОВ ГЕШЕВ

...

325.                      

ЦВЕТА МЕТОДИЕВА ЦЕНЕВА

...

326.                      

КИРИЛ ТОДОРОВ БАДЕВ

...

327.                      

АНГЕЛ МАРИНОВ БОЗЕВ

...

328.                      

КРАСИМИРА РОСЕНОВА ИЛИЕВА

...

329.                      

АНГЕЛ СТЕФАНОВ ДЕМИРОВ

...

330.                      

МАРТИН РАЙЧЕВ ВАСИЛЕВ

...

331.                      

СВЕТЛАНА БОЙКОВА БАЧЕВА

...

332.                      

ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА ТОТЕВА

...

333.                      

НЕЛИ МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА

...

334.                      

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ КОСТОВ

...

335.                      

КРИСТИЯН НИКОЛАЕВ АНАСТАСОВ

...

336.                      

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

...

337.                      

БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ИГНАТОВ

...

338.                      

ЛИДИЯ ЕВЛОГИЕВА ТЕОФИЛОВА-КОСТОВА

...

339.                      

ЛЮБЧО ТРАЯНОВ МАРИНОВ

...

340.                      

АНТОН ДИМИТРОВ АНТОНОВ

...

341.                      

ОГНЯН ЛАТИНОВ МАРИНОВ

...

342.                      

ТИНКА ЛЮБЧОВА МАРИНОВА

...

343.                      

ЕМИЛИЯ АСЕНОВА АНТОНОВА

...

344.                      

ГОРЯНА АСЕНОВА ИВАНОВА

...

345.                      

НЕГРИТА ЯНКОВА АНДРЕЕВА

...

346.                      

НИНА НИКОЛОВА ЛАМБЕВА

...

347.                      

ЦВЕТОСЛАВА РУМЕНОВА ЗАШЕВА

...

348.                      

АТАНАС БОРИСЛАВОВ БОРИСОВ

...

349.                      

ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА ХРИСТОВА

...

350.                      

ВАЛЕНТИНА ВИДЕНОВА ВЕЛКОВА

...

351.                      

КРАСИМИР ТОДОРОВ ИВАНОВ

...

352.                      

ИВАН ЙОРДАНОВ БИСТРИШКИ

...

353.                      

ИВАН КРУМОВ КУЦОВ

...

354.                      

МАРИН АНАЧКОВ ЗАРЕВ

...

355.                      

ВАЛЕНТИН ГОРАНОВ ГЕОРГИЕВ

...

356.                      

БИЛЯНА ЦВЕТАНОВА ТОШКОВА

...

357.                      

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ТРИФОНОВА

...

358.                      

НАЧКО МАРИНОВ ЖЕЛЯЗКОВ

...

359.                      

ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ ЦВЕТАНОВ

...

360.                      

ПЕТЪР АНГЕЛОВ ВАСИЛЕВ

...

361.                      

ДЕСИСЛАВА ЦВЕТАНОВА САВОВА

...

362.                      

СНЕЖИНКА ЙОРДАНОВА ЦОЛОВА

...

363.                      

КАТЯ ЮЛИЕВА ЛАЗАРОВА

...

364.                      

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

...

365.                      

ЮЛИЯ СТОЙНЕВА НИКОЛОВА

...

366.                      

МИЛКО НИНОВ ВУТОВ

...

367.                      

ПАВЛИНА СТЕФАНОВА ХРИСТОВА

...

368.                      

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МЕТОДИЕВ

...

369.                      

АНГЕЛ  ВЪРБАНОВ  ЛАЗАРОВ

...

370.                      

БОРИСЛАВ  ЖИВКОВ  ВАСИЛЕВ

...

371.                      

ДАНИЕЛА БОНЧЕВА РУСИНОВА-ВАСИЛЕВА

...

372.                      

ГАЛИНА  НИКОЛОВА  НИКОЛОВА

...

373.                      

ДИМИТЪР  НИКОЛОВ  КОСТАДИНОВ

...

374.                      

СТЕФАН  КРУМОВ  АНГЕЛОВ

...

375.                      

НИКОЛАЙ  НИКОЛАЕВ  РАНГЕЛОВ

...

376.                      

СТАНИСЛАВ  ИВАНОВ  РАНГЕЛОВ

...

377.                      

ВАЛЯ  ТРАЙКОВА  ИВАНОВА

...

378.                      

КРЪСТАН  ЗАХАРИЕВ  МОМЧИЛОВ

...

379.                      

ТОМА  МАРИОВ  ТРАЙКОВ

...

380.                      

ЦВЕТАНКА  СТОЯНОВА  ГЕОРГИЕВА

...

381.                      

ВЕСЕЛКА  МАРИНОВА  ПЕТРОВА

...

382.                      

ВЛАДО  СЛАВЧЕВ  БОЖИЛОВ

...

383.                      

КОНСТАНТИН  ДИМИТРОВ  АНГЕЛОВ

...

384.                      

ТОНИ ВЛАДОВ ПОПОВ

...

385.                      

ТАТЯНА ДИМИТРОВА ПАЗИЙСКА

...

386.                      

ВАЛЕРИ КРУМОВ НАЙДЕНОВ

...

387.                      

СТАНИСЛАВА ЕМИЛОВА КАРАИВАНОВА

...

388.                      

АНКА ЙОСИФОВА НОВЕВА

...

389.                      

ГАЛИНА ТОДОРОВА ГАНЧЕВА

...

390.                      

ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

...

391.                      

ТОМА ЖИВКОВ НИКОЛОВ

...

392.                      

ЙОРДАН МАРИНОВ ГОЧЕВ

...

393.                      

ЙОРДАНКА ДОБРЕВА МИЧЕВА

...

394.                      

ЛЮДМИЛА СЛАВЧЕВА ЛАЗОВА

...

395.                      

ВАСИЛ ХРИСТОВ СТОИЛОВ

...

396.                      

МАГДАЛЕНА ЙОРДАНОВА ДУПАРИНОВА

...

397.                      

ИЛИЯ ТОДОРОВ РАНГЕЛОВ

...

398.                      

СТАНИСЛАВ ЖЕКОВ АТАНАСОВ

...

399.                      

ЖЕКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ

...

400.                      

ЦВЕТАН ВЛАДИНОВ ВЛАДИНОВ

...

401.                      

КОСТАДИН ВЕСЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ

...

402.                      

ПЕТЪР СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ

...

403.                      

ДИМИТЪР ФЕРДИНАНДОВ ДИМИТРОВ

...

404.                      

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ИЛИЕВ

...

405.                      

ГОРИЦА КИРИЛОВА ВЕЛЕВА

...

406.                      

САВЕТА ИВАНОВА БЕЛЬОВА

...

407.                      

АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ИВАНОВ

...

408.                      

ЦВЕТОМИРА КАЛЧЕВА ПОПОВА

...

409.                      

ХАРИ САВОВ ХАРАЛАМБОВ

...

410.                      

БОРИС КИРИЛОВ БОРИСОВ

...

411.                      

ЛЮБА КИРИЛОВА НЕШЕВСКА

...

412.                      

СТОЯН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

...

413.                      

ХРИСТИЯН БОРИСЛАВОВ КРЪСТЕВ

...

414.                      

ДАНИЕЛ МАНОЛОВ КАЛАНГЕРОВ

...

415.                      

НЕЛИ АСЕНОВА РАНОВА

...

416.                      

ВАСИЛ СТРАШИМИРОВ РАНОВ

...

417.                      

БОРИСЛАВ ХРИСТИЯНОВ КРЪСТЕВ

...

418.                      

ДИМИТЪР ПЛАМЕНОВ ПЕТРОВ

...

419.                      

СИЛВИЯ ТРИФОНОВА ХРИСТОВА

...

420.                      

ИВАН БОЖИДАРОВ КОСТАДИНОВ

...

421.                      

ИЛИЯНА КИРИЛОВА РАНГЕЛОВА

...

422.                      

МИХАЕЛА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА

...

423.                      

ЙОАНА КРАСИМИРОВА ИВАНОВА

...

424.                      

ВЛАДИМИР МИНЧЕВ ПЕТРОВ

...

425.                      

АЛЕКСАНДЪР ЮРИЕВ БАБОВ

...

426.                      

ЛИЛИЯ КОНСТАНТИНОВА МЕДАРОВА

...

427.                      

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРЕВ

...

428.                      

ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА ГОГУШЕВА

...

429.                      

КРАСИМИРКА ГЕОРГИЕВА МИШЕВА

...

430.                      

МИЛКО НИКОЛАЕВ ПАНОВ

...

431.                      

ИВО ВЕЛИНОВ ЦЕКОВ

...

432.                      

КАЛИНКА ИВАНОВА НИКОЛОВА

...

433.                      

НИКОЛА ГЕОРГИЕВ КОЦЕВ

...

434.                      

ПЕТЪР АСЕНОВ ПЕТРОВ

...

435.                      

ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ БОГДАНОВ

...

436.                      

ДИМИТЪР ХРИСТОВ АПОСТОЛОВ

...

437.                      

КИРИЛ АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ

...

438.                      

ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА

...

439.                      

ДЕСИСЛАВА БОЯНОВА ДИМИТРОВА

...

440.                      

СТЕФАН ПЕТРОВ ПЕТРОВ

...

441.                      

ИВАНКА ТОДОРОВА ЗАРЕВА

...

442.                      

РАДОСЛАВА КОСТАДИНОВА ВЕЛИНА

...

443.                      

СИЛВИЯ ПЕТРОВА ПИПЕРОВА

...

444.                      

СРЕБРИН СТОИЛОВ ФИЛОВ

...

445.                      

СПАС КИРИЛОВ СПАСОВ

...

446.                      

ВАЛЕРИ СПАСОВ ИВАНОВ

...

447.                      

ВЕЛИЗАРЧО МАРИНОВ ЕВГЕНИЕВ

...

448.                      

ВЕНКА ВЕЛКОВА НЕДКОВА

...

449.                      

ГАЛЯ ОГНЯНОВА ПАВЛОВА - ТОДОРОВА

...

450.                      

ДОБРОМИР ФИЛИПОВ ТОДОРОВ

...

451.                      

ЕМИЛ МАРИНОВ КРЪСТЕВ

...

452.                      

ЗДРАВКО ПЕТКОВ СТЕФАНОВ

...

453.                      

ЗОРНИЦА ИЛИЕВА АЛЕКСАНДРОВА

...

454.                      

ЛЮДМИЛ ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ

...

455.                      

МАРИЯНА ИВАНОВА СПАСОВА

...

456.                      

МИРЕЛА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА

...

457.                      

МИРОСЛАВ  ЕМИЛОВ ВЕНЦИСЛАВОВ

...

458.                      

МЛАДЕНКА ДАМЯНОВА ПЕТРОВА

...

459.                      

ОРЛИН МЛАДЕНОВ ЙОНЧЕВ

...

460.                      

БОНЧО САВОВ ЩИЛИЯНОВ

...

461.                      

ВАСИЛ ИВАНОВ НИКОЛОВ

...

462.                      

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ БОЖИЛОВ

...

463.                      

ДИМИТЪР ИВАНОВ МИТЕВ

...

464.                      

ДИМИТЪР СТЕФАНОВ КАРАСТОЯНОВ

...

465.                      

ИВАЙЛО РУСЕВ ИВАНОВ

...

466.                      

ИВО ФИЛИПОВ КОСТОВ

...

467.                      

ИЛИЯ КРАСИМИРОВ МАНЕВ

...

468.                      

КИНА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА

...

469.                      

КОЛЬО АТАНАСОВ КОЛЕВ

...

470.                      

КОЛЬО СТОЯНОВ КОЛЕВ

...

471.                      

КОНСТАНТИН ЯНЕВ КРАЛЕВ

...

472.                      

КОРНЕЛИЙ МАРКОВ ЖЕЛЯЗКОВ

...

473.                      

МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА

...

474.                      

МАРИАНА ИВАНОВА ЕНЧЕВА

...

475.                      

МАРИЕТА ДОЙЧЕВА ПЕТКОВА

...

476.                      

МИНКО БОНЧЕВ САВОВ

...

477.                      

МЛАДЕН РУСЕВ КИНЧЕВ

...

478.                      

ОЛЕГ ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ

...

479.                      

РАЛИЦА ДОНКОВА ПАШОВА

...

480.                      

СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ

...

481.                      

СТОЯН КОЛЕВ СТОЯНОВ

...

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения