Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 965-НС
София, 17 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „СЪПОРТ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 17 от 11.09.2014 г. от сдружение „СЪПОРТ", представлявано от Петър Дименов Райчев - председател на УС, чрез пълномощника Павел Трифонов Трифонов за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 15.09.2014 г. по ф.д. № 2088/2006 г. на Пловдивския окръжен съд; нотариално заверено пълномощно от Петър Дименов Райчев, представляващ сдружението, в полза на Павел Трифонов Трифонов, и пълномощни от Петър Дименов Райчев в полза на 75 (седемдесет и пет) лица - представители на сдружение „СЪПОРТ"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Списъкът е представен и в електронен вид на технически носител.

С вх. № 17 от 16.09.2014 г. на ЦИК са пристигнали по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „СЪПОРТ", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъка се установи, че 74 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Едно лице не отговаря на изискванията за регистрация като наблюдател, тъй като е с невалиден ЕГН. От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „СЪПОРТ" за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 74 упълномощени представители на сдружение „СЪПОРТ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Християн Пламенов Магърдичан
2. Грета Христова Дженева
3. Пламен Хампарцун Магърдичян
4. Христа Маринова Делчева
5. Светлана Трифонова Генова-Дянкова
6. Красимир Иванов Дянков
7. Теодора Красимирова Дянкова
8. Иван Георгиев Георгиев
9. Емил Михайлов Бакърджиев
10. Красимира Емилова Нешева
11. Дора Георгиева Тилева-Генова
12. Ралица Манолова Генова
13. Весела Стайкова Хорозова
14. Анна Стефанова Димитрова
15. Христо Георгиев Тодоров
16. Константин Атанасов Атанасов
17. Спас Стайков Стайков
18. Димитрия Петрова Стайкова
19. Божанка Атанасова Стайкова
20. Стоил Валентинов Йорданов
21. Борис Гавраилов Костадинов
22. Кръстьо Михайлов Михайлов
23. Гергана Атанасова Андонова
24. Анета Щерева Данаилова
25. Милен Димитров Радев
26. Теодора Костадинова Бабелова
27. Тодор Величков Костадинов
28. Чавдар Валентинов Кирков
29. Елена Иванова Атанасова
30. Валентин Ангелов Атанасов
31. Веска Илиева Хуптева
32. Йорданка Димитрова Петрова
33. Надя Петрова Димитрова
34. Лиляна Костадинова Петева
35. Мария Иванова Шулева
36. Йордан Жеков Аргиров
37. Жулиета Райчева Пайталова
38. Янко Йорданов Пасев (?)
39. Христо Петров Келеведжиев
40. Величка Атанасова Иванова
41. Петко Тодоров Колев
42. Нико Петков Топузов
43. Запрян Йорданов Паунов
44. Ангел Тодоров Тодоров
45. Виктория Димитрова Бешовишка
46. Симеон Веселинов Стоев
47. Колю Колев Танев
48. Ангел Любов Кирчев
49. Нора Стоянова Георгиева
50. Мирем Гюрсел Ахмед
51. Пламен Георгиев Гаджев
52. Венцислав Георгиев Гаджев
53. Юлия Станоева Гаджева
54. Мартин Иванов Марков
55. Виолета Василева Маркова
56. Йорданка Йорданова Асенова
57. Аргир Василев Димитров
58. Атанас Георгиев Тошев
59. Иван Марков Марков
60. Елена Трифонова Димитрова
61. Снежана Трифонова Кочева
62. Ангел Гюров Димитров
63. Иванка Петрова Маркова
64. Чавдар Петров Семерджиев
65. Ралица Тодорова Семерджиева
66. Нели Стефанова Семерджиева
67. Блага Йорданова Семерджиева
68. Иван Гошев Желязков
69. Драгомир Петров Гатев
70. Никола Господинов Къркаличев
71. Анушка Асенова Къркаличева
72. Симеон Димитров Ташинов
73. Кирил Христов Николов
74. Ангел Георгиев Георгиев

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения