Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 963-МИ
София, 5 септември 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на Политическа партия „ВОЛЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление за регистрация от Политическа партия „ВОЛЯ“, представлявано от Веселин Найденов Марешки в качеството му на председател и представляващ партията чрез пълномощника Никола Любомиров Стойчев, заведено под № 3 на 2 септември 2019 г. в регистъра на партиите на ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 07.08.2019 г. от СГС – ФО, VI-15 състав, по ф.д. № 12351/2007 г.;

2. Образец от подписа на представляващия партията Веселин Найденов Марешки;

3. Образец от печата на партията;

4. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 7590 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител;

5. Удостоверение № 48-00-485 от 12.08.2019 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 г.;

6. Удостоверение изх. № 2/0046 от 21.08.2019 г. на „Българо-американска кредитна банка“ АД, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;

7. Списък с имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания;

8. Пълномощни в полза на Полина Цветославова Цанкова-Христова и преупълномощаване на адв. Никола Любомиров Стойчев.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ВОЛЯ.

От протокол с вх. № МИ-04-03-9 от 4 септември 2019 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на Политическа партия „ВОЛЯ“ в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ВОЛЯ“.

Налице са изискванията на чл. 133 от Изборния кодекс и Решение №706-МИ от 23.08.2019 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., за регистрация на Политическа партия „ВОЛЯ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира Политическа партия „ВОЛЯ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ВОЛЯ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения