Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 961-ПВР/НС
София, 17 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., включително проверка на решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 ИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 30, чл. 39 и чл. 40 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Възлага на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството и на териториалните й звена да извършат проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

2. За целите на проверката районните избирателни комисии предават на териториалните звена на ГД „ГРАО“ получените от СИК/ПСИК избирателни списъци, декларации, удостоверения, списъци на заличените лица и списъци за допълнително вписване на придружителите.

При произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката се предават списъците от новия избор.

Съставя се приемо-предавателен протокол в 2 екземпляра между РИК и съответното ТЗ „ГРАО“.

За констатирани липси РИК уведомяват незабавно ЦИК.

3. За целите на проверката Централната избирателна комисия предава на ГД „ГРАО“ в МРРБ на хартиен носител получените от СИК извън страната сканирани списъци за гласуване извън страната.

При произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката се предават списъците от новия избор и приложените към тях книжа.

За предаването на списъците се съставя приемо-предавателен протокол в 2 екземпляра между ЦИК и ГД „ГРАО“ в МРРБ.

4. Предаването на списъците от РИК и ЦИК и за двата вида избори на 14 ноември 2021 г., както и за новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г., се извършва не по-късно от 26 ноември 2021 г.

5. Проверката по т. 1 се извършва за всички гласували съобразно избирателните списъци в следната последователност:

а) въвеждане на ЕГН и визуален контрол на всички вписани в избирателните списъци лица, които са гласували в страната, включително и дописаните (под чертата);

б) въвеждане на ЕГН и визуален контрол на гласувалите извън страната;

в) изготвяне на обобщен списък на лицата по букви „а“ и „б“ в електронен вид;

г) проверка за наличие на лица, фигуриращи повече от един път сред въведените по букви „а“ и „б“;

д) проверка за наличие на положен подпис в избирателните списъци за проверяваните по букви „а“ и „б“ избиратели. Отразяване в електронния списък на гласувалите лица;

е) изготвяне на обобщен списък на лицата по букви „г“ и „д“;

ж) изготвяне на копия от страниците на избирателните списъци с положените подписи от лицата по буква „е“;

з) изготвяне на окончателен списък за предаване на ЦИК с приложени копия от избирателните списъци.

6. За лицата по т. 5, букви „а“ и „б“ се извършва проверка дали сред тях има:

а) ненавършили 18 години;

б) поставени под запрещение;

в) изтърпяващи наказание лишаване от свобода;

г) починали до началото на изборния ден;

д) лица, които нямат българско гражданство;

е) вписани в избирателен списък по настоящ адрес и гласували по постоянен адрес;

ж) получилите удостоверение за гласуване на друго място;

з) включени в списъка на лицата, заявили, че ще гласуват извън страната по чл. 31, ал. 1 ИК.

7. При проверката за наличие на лица, гласували в нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс, и при извършване на визуалния контрол на всички вписани в избирателните списъци лица, които са гласували в страната, трябва да се имат предвид правилата относно дописване на избиратели в избирателния списък (под чертата), уредени в т. 4.3 и т. 5 на раздел ІІІ от Методическите указания на Централната избирателна комисия за СИК в страната при гласуване с хартиени бюлетини и гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решения № 825-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. и № 826-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. и т. 10-11 от Решение № 844-ПВР/НС от 2 ноември 2021 г. на ЦИК.

Лицата, заети в произвеждането на изборите като членове на секционна избирателна комисия, охрана на съответната секция или поддръжка на техническите устройства за машинно гласуване, може да упражнят правото си на глас след вписване в допълнителната страница на избирателния списък, ако имат право да гласуват в съответния вид избор и след представяне на декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място. Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него.

8. Когато при проверката се констатира наличие на лица, гласували в нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс, ГД „ГРАО“ изготвя списък на тези лица, който се предава в ЦИК, ведно с приложени към списъка копия от съответната страница на избирателния списък и представените при гласуването удостоверения и декларации.

9. Когато в хода на проверката се установи гласуване на лице без избирателни права, което е било дописано в избирателния списък по реда на чл. 39 и чл. 40 ИК, съответният кмет представя заявленията по чл. 39 и чл. 40 ИК и приложенията към тях, решенията по подадените заявления.

10. След извършване на проверката териториалните звена на ГД „ГРАО“ в МРРБ се задължават да върнат получените избирателни списъци на общинските администрации с приемо-предавателни протоколи.

11. След извършване на проверката ГД „ГРАО“ в МРРБ се задължава да върне получените списъци по т. 3 на ЦИК с приемо-предавателен протокол.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения