Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 960-МР
София, 17 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от А. С. К. срещу решение № 79-МР/14.11.2021 г. на Общинска избирателна комисия – Драгоман

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо по електронната поща на ЦИК с вх. № МР-15-17/14.11.2021 г. от Общинска избирателна комисия – Драгоман, с приложена жалба от А. С. К. срещу решение № 79-МР/14.11.2021 г. на Общинска избирателна комисия – Драгоман, ведно с приложения.

В жалбата се твърди, че обжалваното решение на ОИК – Драгоман, е неправилно поради противоречието му с материалния закон и поради несъответствието му с целта на закона. Излагат се твърдения за отказ на СИК в с. Цацаровци да бъде допуснат до гласуване на местен референдум на 14 ноември 2021 г. със съображения, които са подробно изложени в жалбата.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е процесуално недопустима по следните съображения:

Оспореното решение на ОИК – Драгоман, е постановено във връзка с оплаквания на жалбоподателя за отказ на СИК в с. Цацаровци да бъде допуснат до гласуване на местен референдум на 14 ноември 2021 г. Общинската избирателна комисия при извършена служебна проверка установила не само, че лицето не фигурира в избирателния списък за гласуване, но и че няма право да гласува на местния референдум, тъй като не е подало заявление за гласуване по настоящ адрес, а постоянният му е в друго населено място.

Към настоящия момент местният референдум в община Драгоман на 14 ноември 2021 г. е приключил, приключила е и дейността на секционните избирателни комисии. Това води до невъзможност жалбоподателят да получи търсената защита, тъй като независимо от изхода на спора по същество, той не може да упражни правото си на глас в референдум, който вече е приключил.

Предвид изложеното, Централната избирателна комисия счита, че е отпаднал правният интерес от оспорване на решението и жалбата следва да бъде оставена без разглеждане.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А. С. К. срещу решение № 79-МР/14.11.2021 г. на Общинска избирателна комисия – Драгоман.

Решението на Общинска избирателна комисия – Драгоман, подлежи на обжалване пред Административен съд – София-област, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения