Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 960-МИ
София, 4 септември 2019 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Тополовград, област Хасково, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум през 2015 г.

Постъпило е писмо с вх. № ЦИК-14-11 от 03.09.2019 г. на Централната избирателна комисия от Божин Божинов – кмет на община Тополовград, област Хасково, за разрешаване на достъп до запечатанo помещение в сградата на общинска администрация Тополовград, с адрес – гр. Тополовград, пл. „Освобождение“ № 1, намиращо се на етаж ІІІ, стая № 47А, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум през 2015 г.

Достъпът до помещението е необходим, с цел подготовка на помещението за получаване и съхранение на изборни книжа и материали за предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и преместването на книжата и материалите от изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум през 2015 г., в друго помещение – стая № 7, етаж ІV, намиращо се в сградата на общинската администрация.

Съгласно Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отварянето на запечатанo помещение в сградата на общинска администрация Тополовград, с адрес – гр. Тополовград, пл. „Освобождение“ № 1, намиращо се на етаж ІІІ, стая № 47А, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум през 2015 г., с цел подготовка на помещението за получаване и съхранение на изборни книжа и материали за предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и преместването на книжата и материалите от изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум през 2015 г., в друго помещение – стая № 7, етаж ІV, намиращо се в сградата на общинската администрация.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 18 от Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 19 от Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават.

Изборните книжа и материали от различните видове избори да се съхраняват до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите в срок от 5 години от произвеждането им.

Помещението, в което са преместени изборните книжа и материали, намиращо се в стая № 7, етаж ІV в сградата на община Тополовград, с адрес – гр. Тополовград, пл. „Освобождение“ № 1, да се запечата по реда на Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения