Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 96-ЕП
София, 8 април 2019 г.

ОТНОСНО: условията и реда за образуване на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 26 май 2019г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 8, ал. 2 и 3, чл. 37, чл. 89, ал. 2, чл. 90 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

I. Право на гласуване с подвижна избирателна кутия

Право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 26 май 2019 г. имат избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение.
II. Условия и ред за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия

Секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се образува на територията на всяко населено място не по-късно от 11.05.2019 г. (14 дни преди изборния ден), ако има подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 16-ЕП от изборните книжа) от лица с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им адрес, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес) е на територията на съответното населено място.
Заявленията за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 16-ЕП от изборните книжа) се подават до кмета на общината/кметството/кметския наместник. Заявленията са саморъчно подписани и може да бъдат подадени от упълномощено лице или изпратени по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината. Към тях се прилагат: копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.
Преценката дали едно лице отговаря на условията да гласува с подвижна избирателна кутия се извършва от органа по чл. 23, ал. 1 ИК, въз основа на представените медицински документи.
Когато до 11.05.2019 г. са подадени поне 10 заявления (Приложение № 16-ЕП от изборните книжа) от лица, които отговарят на изискванията на ИК за гласуване с подвижна избирателна кутия, кметът на общината в същия срок уведомява РИК за броя на подадените заявления. Районната избирателна комисия със свое решение определя броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия.
Кметът на общината издава заповед за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия и насрочва (определя дата, място и час) консултации (ако вече не са проведени такива едновременно с консултациите за състави на СИК) за състава на подвижна СИК, която ще обслужва подвижната избирателна кутия, не по-късно от 12.05.2019 г. (13 дни преди изборния ден). Заповедта се оповестява публично – на видно място в сградата на общината, и се публикува на интернет страницата на общината.
Когато на територията на една община има няколко населени места, отделна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се създава за всяко отделно населено място, ако има подадени поне 10 заявления от избиратели с постоянен адрес на територията на това населено място, съответно с настоящ адрес (в случаите, когато избирателите са били включени в избирателен списък по настоящия им адрес).
Когато на територията на общината има повече от едно населено място и са подадени повече от 10 заявления, но недостатъчно за образуване на подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) за всяко едно от населените места, се създава една обща ПСИК за територията на общината.
ІII. Условия и ред за образуване на секция с подвижна избирателна кутия в градовете с районно деление

На територията на градовете с районно деление секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват със заповед на кмета на общината или определен с негова заповед заместник-кмет на общината, съответно кмет на район за административен район. Те могат да обхващат територията на повече от един район.
На територията на всеки район се образува отделна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия.
Когато броят на заявленията за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с адресна регистрация на територията на един и същи административен район е повече от 10, се образува отделна избирателна секция за обслужване на избирателите от този административен район.
В избирателните списъци се включват имената на избирателите, които са подали заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 16-ЕП от изборните книжа) не по-късно от 5 дни преди изборния ден – 20.05.2019 г.

Когато броят на заявленията за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с адресна регистрация на територията на един и същи административен район е по-малко от 10, се образува обща избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, която обхваща територията на няколко съседни административни райони в рамките на града с районно деление.
Когато на територията на отделно населено място в рамките на административния район са подадени 10 заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, се образува отделна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за това населено място.
IV. Териториален обхват на секция с подвижна избирателна кутия

Една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия може да обхваща територията на едно или повече от едно населено място в рамките на общината.
V. Назначаване състав на ПСИК

Когато консултации за съставите на подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК)не са проведени едновременно с консултациите за назначаването на секционните избирателни комисии, същите се провеждат при кмета на общината по реда за провеждане на консултации за назначаване на секционни избирателни комисии не по-късно от 07.05.2019 г. (18 дни преди изборния ден).
Предложението на кмета за състав на ПСИК, която ще обслужва подвижната избирателна кутия, се прави до РИК не по-късно от 10.05.2019 г. (15 дни преди изборния ден).
Районната избирателна комисия назначава ПСИК, която ще обслужва подвижната избирателна кутия, не по-късно от 15.05.2019 г. (10 дни преди изборния ден).
Назначаването се извършва въз основа на предложенията на кмета и на партиите и коалициите при спазване изискванията на чл. 92, ал. 3 ИК.
VІ. Избирателен списък за гласуване в ПСИК

Избирателен списък за гласуване с ПСИК (Приложение № 3-ЕП от изборните книжа) се съставя от кмета на общината, когато не по-късно 11.05.2019 г. (14 дни преди изборния ден) са подадени не по-малко от 10 заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 16-ЕП от изборните книжа).
Когато има образувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия и е назначена СИК, избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да гласува в изборно помещение и желае да гласува, но не е подал заявление за това в срок не по-късно от 11.05.2019 г. (14 дни преди изборния ден), може да подаде заявление (Приложение № 16-ЕП от изборните книжа) до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник не по-късно от 20.05.2019 г. (5 дни преди изборния ден), и се включва в избирателния списък за гласуване с подвижната избирателна кутия.
Избирател, който е включен в избирателен списък по настоящия си адрес и има право да гласува с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 от ИК) се вписва в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия в населеното място по настоящия си адрес, ако в срока до 11.05.2019 г. подаде заявление (Приложение № 16-ЕП от изборните книжа) до органа по чл.23, ал.1 ИК. При обраразувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия и назначена СИК такъв избирател може да подаде заявление и в срока по т. 20.
След вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия кметът на общината служебно предприема действия за заличаване на избирателите по чл. 37, ал. 1 ИК от списъците по постоянния им съответно настоящ адрес.
Дописвания в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия не се допускат след 20.05.2019 г. (5 дни преди изборния ден), в т.ч. в изборния ден.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения