Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 96-ЕП
София, 8 април 2014 г.

ОТНОСНО: поправка в образци на изборни книжа съгласно приложения, утвърдени с Решение № 29-ЕП от 29 март 2014 г. на ЦИК, и утвърждаване на изборни книжа за изборите за членове на Европейския парламент от Република България

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 6, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Допуска поправка в образците на изборни книжа, съгласно приложения, утвърдени с Решение № 29-ЕП от 29 март 2014 г. на ЦИК, както следва:

а) в Приложение № 7 - се заличават графите „Подпис на избирателя" и „Забелеажки";

б) в Приложение № 40 в обяснителния текст, абзац втори накрая на текста, вместо числото „41" да се чете „42";

в) в Приложение № 41 в обяснителния текст, абзац втори, накрая на текста, вместо числото „41а" да се чете „43";

г) в Приложение № 42 в обяснителния текст:

аа) в абзац първи се заличава текстът „който не се яви в изборния ден"; и текстът „или в изборния ден" в края на изречението;

бб) в абзац втори, изречение първо, се заличава думата „изборен" пред думата „район";

вв) в абзац трети се заличава текстът: „или в изборния ден";

д) в Приложение № 43:

аа) текстът „район № .../..." под адресата ЦИК се заличава;

бб) в обяснителния текст, абзац първи, се заличава текстът: „който не се яви в изборния ден"; и текстът „или в изборния ден" в края на изречението;

вв) в абзац втори, изречение първо, се заличава думата „изборен" пред думата „район";

гг) в абзац трети се заличава текстът: „или в изборния ден";

е) в Приложение № 67 текстът „в изборен район № .../...." се заличава;

ж) в Приложение № 85, ред първи „Брой на избирателите, включени в избирателния списък при предаването му на СИК" се заличава и се създава нов образец на протокол - Приложение № 85;

Номерацията на редовете от т. 2 до т. 10 включително се запазва;

з) в Приложение № 86 текстът на контрола № 5 се изменя, както следва:

„Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 9, колона „Недействителни гласове".

2. Утвърждава нови образци на изборни книжа - приложения № 7 и 85, приложени към настоящото решение и представляващи неразделна част от него.

 

Решението да се обнародва в "Държавен вестник".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

29-ЕП/

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения