Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 959-НС
София, 17 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „АКТИВНО ОБЩЕСТВО“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 21 от 13.09.2014 г. от сдружение „АКТИВНО ОБЩЕСТВО", представлявано от Радослав Георгиев Георгиев - председател на УС, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 08.09.2014 г. по ф.д. № 32/2012 г., на Видинския окръжен съд; пълномощно от Радослав Георгиев Георгиев в полза на 144 (сто четиридесет и четири) лица - представители на сдружение „АКТИВНО ОБЩЕСТВО"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Списъкът е представен и в електронен вид на технически носител.

С вх. № 21 от 13.09.2014 г. и от 17.09.2014 г. на ЦИК са пристигнали по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „АКТИВНО ОБЩЕСТВО", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъка се установи, че 141 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации и не са регистрирани като анкетьори. Две от лицата са с повторен ЕГН в текущия списък. Едно лице  е регистрирано като кандидат за народен представител от ПП „Новото време" в РИК в Двадесет и седми изборен район - Старозагорски.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „АКТИВНО ОБЩЕСТВО"за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 141 упълномощени представители на сдружение „АКТИВНО ОБЩЕСТВО", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Цветомир Пламенов Петров
2. Венцислав Чавдаров Гергов
3. Марта Красимирова Михайлова
4. Веселин Борисов Ангелов 
5. Теодор Цветанов Цеков
6. Светослав Емилов Петров
7. Венцислав Стоянов Христов
8. Илиян Емилов Вельов
9. Венелин Емилов Вълчев
10. Петър Любенов Иванов
11. Веселин Емилов Славчев
12. Иво Пламенов Петков
13. Радослав Георгиев Георгиев
14. Людмила Симеонова Георгиева
15. Георги Веселинов Георгиев
16. Яна Анелиева Горанова
17. Емилият Емилов Григоров
18. Павла Цветанова Цветкова
19. Любомир Ивайлов Илиев
20. Димитър Димитров
21. Стилиян Стилиянов
22. Костадин Красимиров Маринов
23. Милен Жоров Кузманов
24. Александрина Станимирова Атанасова
25. Светлана Бориславова Аврамова
26. Борис Здравков Аврамова
27. Мария Здравкова Аврамова
28. Ивета Людмилова Николава
29. Стефан Иванов Павлов
30. Ангелина Георгиева Янкова
31. Милена Евгениева Кичашка
32. Валентин Георгиев Симеонов
33. Радка Спасова Кънчева
34. Румяна Георгиев Ковачева
35. Мария Костадинова Христова
36. Теодора Гъчова Камберова
37. Магдалена Цветкова Гишкова
38. Цвета Иванова Вацкова
39. Огнян Николов Василев
40. Юрий Здравков Павлов
41. Павлина Григорова Михайлова
42. Калин Бориславов Цеков
43. Димитър Ангелов Василев
44. Здравка Владимирова Кръстева
45. Лилия Иванова Цекова
46. Блажка Кръстева Димитрова
47. Росен Красимиров Георгиев
48. Иво Стефанов Инджов
49. Михаил Михайлов Георгиев
50. Веселка Димчева Кръстанова
51. Петър Желязков Петров
52. Момчил Николов Трифонов
53. Стоян Петров Стоянов
54. Кристина Валентинова Стефанова
55. Павел Валериев Славчев
56. Александър Валериев Славчев
57. Димитър Димчев Кръстанов
58. Михаил Георгиев Димитров
59. Димитър Георгиев Пехливанов
60. Диана Георгиева Димитрова
61. Пламен Бончев Ранков
62. Цанко Йорданов Ганушев
63. Кръстьо Янков Янков
64. Недка Георгиева Танева-Димитрова
65. Цонка Стефанова Андонова
66. Добринка Панайотова Стефанова
67. Николай Николов Шудов
68. Генка Стефанова Андонова
69. Иван Иванов Стоянов
70. Радка Илиева Стоянова
71. Янко Кръстев Янков
72. Павел Иванов Николов
73. Росица Колева Славова
74. Пепа Николаева Пехливанова
75. Михаил Живков Костадинов
76. Куцар Стефанов Куцаров
77. Жана Пеева Броева
78. Янка Иванова Броева
79. Неделчо Митков Броев
80. Станимир Тодоров Тенев
81. Снежа Русчева Русчева
82. Маргаритка Белева Русчева
83. Анка Илева Пехливанова
84. Георги Димитров Пехливанов
85. Борислав Ангелов Гушков    
86. Магдалена Цветкова Гушкова    
87. Ангел Бориславов Гушков
88. Даниел Бориславов Гушков
89. Тодорка Георгиева Гушлекова
90. Георги Здравков Гушлеков
91. Мустафа Мехмед Кьос 
92. Илиян Стефанов Кръстев
93. Цветана Илиева Тодорова
94. Десислава  Венциславова Върбанова
95. Владислав Венцислав Върбанов
96. Даниела Иванова Димитрова-Петкова
97. Николай Прокопиев Коцев
98. Марийка Цветкова Цанова
99. Миглена Красимирова Христова
100. Красимир Маринов Христов
101. Камелия Николаева Върбинска-Христова
102. Цветомил Николаев Ангелчовски
103. Михаил Драгомиров Каменов
104. Галя Драгомирова Каменова
105. Лиляна Илиева Кръстева
106. Пламен Петров Цанков
107. Анатоли Цеков Коцов
108. Цветана Петрова Цанкова
109. Калин Петров Цанков
110. Диана Пенчева Цанкова
111. Иванка Александрова Петрова
112. Тошко Георгиев Бораджиев
113. Тодор Георгиев Найденов
114. Божидар Климентов Даскалов
115. Александър Иванов Станков
116. Любомир Александров Димитров
117. Тамара Иванова Стоева-Пенчева
118. Людмила Василева Атанасова
119. Малина Пламенова Стойнова
120. Наталия Мариова Мариова
121. Елена Георгиева Гугуланова
122. Деян Маринов Топалов
123. Милчо Пасков Милчев
124. Лилиянка Нейкова Колева
125. Митко Иванов Иванов
126. Дянко Иванов Нанков
127. Даниел Насков Методиев
128. Магдалена Лозанова Димитрова 
129. Петко Динев Тенев
130. Георги Петков Тилев
131. Росица Бонева Колева 
132. Янчо Белчев Янков
133. Росица Митева Митева
134. Станислав Николаев Стоянов
135. Румяна Петкова Динева
136. Николай Михайлов Колев
137. Петко Тилев Петков
138. Александрина Владиславова Михайлова
139. Веселин Владиславов Михайлов
140. Любомира Ангелова Геренска
141. Росен Ивайлов Гудинов

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица: 

    Име, презиме, фамилия ЕГН  
1. Борис Здравков Аврамова ... Повторен ЕГН в текущия списък
2. Мария Здравкова Аврамова ... Повторен ЕГН в текущия списък
3. Мариан Дянков Нанков ... Регистриран като кандидат за народен представител в 27 РИК - Старозагорски, от ПП „Новото време"

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1076-НС/

1108-НС/

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения