Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 959-ПВР/МИ
София, 28 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  изменение и допълнение на Методическите указания, част І за ОИК, приети с Решение № 786-ПВР/МИ от 15 септември 2011 г. на ЦИК

При служебна проверка на Методическите указания, част І, Централната избирателна комисия констатира необходимост от изменение и допълнение на Методическите указания, част І, в раздел І и раздел ІІІ „Избирателни списъци".
На основание чл. 26, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Приема следните промени в текста на Методическите указания, част І за ОИК:
І. В раздел І „Общи положения" се правят следните промени:
1. В третия абзац накрая, в изречение първо изразът „служебна бележка" се заменя с израза „удостоверение за издаване на лични документи"; думата „щемпелована" се заличава; след израза „снимка на избирателя" се добавя текстът „разпечатана от информационната система на Националния регистър „Български документи за самоличност".
2. Във втория абзац накрая се добавя текстът „или с изтекъл срок".
ІІ. В раздел ІІІ „Избирателни списъци" се правят следните промени:
1. В част І „Съставяне на избирателните списъци":
а) в т. 1, изречение 1 се заличава текстът „или секретаря на кметство, ако има назначен";
б) в т. 6 в началото на текста след израза „В избирателните списъци" се добавя текстът „за изборите за общински съветници и кметове"; в т. 6 в края на изречението след израза „четири месеца преди изборния ден" се добавя текстът „за лицата, включени в избирателния списък по настоящ адрес";
в) в т. 8 се заличава текстът „Приложение № 15 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката";
г) в т. 13 текстът „Министерството на външните работи извършва" се заменя с текста „Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието извършват".
2. В частта „Отпечатване на избирателните списъци":
а) в т. 2, абзац втори, многоточието и въпросителните се заменят с числото „17"; в абзац трети числото „17" се заменя с числото „26";
б) точка 3 се заличава изцяло.
3. В частта „Заличаване от избирателните списъци":
а) в т. 1 се добавя ново тире със следния текст:
„- включени в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна урна.";
б) в т. 2 след текста „които са заявили, че ще гласуват извън страната" се добави текстът „Данните за тях се подават на ГД „ГРАО" до 7 октомври 2011 г. от МВнР".
4. В частта „Списък на СИК на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци, включително в изборния ден" се правят следните промени:
а) от заглавието се заличава думата „включително";
б) в абзац 1, изречение второ, думите „избирателни списъци" в началото на изречението се заменят с израза „Списък на СИК на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци в изборния ден";
в) в абзаца над последното тире изразът „изборите за президент и вицепрезидент на републиката" се заменя с израза „изборите за общински съветници и кметове".
5. В частта „Особености при съставяне на избирателните списъци" буква „А.1" в последния абзац изразът „е до 22 юни 2011 г. включително" се заличава.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения