Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 957-ПВР/МИ
София, 28 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21, чл. 136 и чл. 137 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

1. Резултатите от социологическите проучвания, извършвани в изборния ден, се оповестяват след 19,00 ч. на изборния ден.
2. Интервюта с гласували избиратели се провеждат извън избирателните секции, когато това не създава затруднения за изборния процес.
3. До 15 октомври 2011 г. включително (7 дни преди изборния ден) агенциите, които ще извършват социологически проучвания в деня на изборите следва да представят в ЦИК:
а) заявление (свободен текст);
б) удостоверение за актуална регистрация, издадено след 21.06.2011 г. (датата на обнародване в „Държавен вестник", бр. 47, на Указ № 146 на Президента на Република България от 20.06.2011 г.);
в) инструкция (методика) за извършване на социологическите проучвания в изборния ден (в запечатан непрозрачен плик);
г) образец от отличителния знак на анкетьорите (отличителният знак не може да съдържа елементи с агитационен характер);
д) кратко описание на опита на агентцията за провеждане на социологически проучвания.
Централната избирателна комисия с решение дава разрешение за провеждане на социологически проучвания.
4. До 18 октомври 2011 г. включително агенциите, получили разрешение да извършват социологически проучвания в деня на изборите, представят в ЦИК:
а) списък с имената, ЕГН и служебните номера на анкетьорите по секции за цялата страна;
б) списък с номерата на секциите, пред които ще се осъществява анкетирането.
5. Агенциите, провеждащи социологически проучвания в деня на изборите, представят в ОИК до 20 октомври 2011 г. включително:
а) списък с номерата на секциите на територията на ОИК, пред които ще се осъществява анкетиране, заверен и подпечатан с печат на ЦИК;
б) списък с имената, ЕГН и служебните номера на анкетьорите по секции на територията на ОИК;
в) образец от отличителния знак на анкетьорите.
6. Анкетьорите са длъжни да носят отличителен знак, съдържащ лична снимка, трите имена, служебен номер, името на агенцията, подпис на управителя и печат на агенцията, за която работят.
7. Информацията по т. 4 и 5 е само за служебно ползване на ЦИК и ОИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения