Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 956-НС
София, 17 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Съхраняване на демократичните ценности“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 25 от 15.09.2014 г. от сдружение „Съхраняване на демократичните ценности", представлявано от Андриан Станев Боянов - председател на УС, чрез пълномощника Радослав Георгиев Георгиев за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 04.04.2014 г. по ф.д. № 1/2013 г. на Търговищки окръжен съд; пълномощно от Андриан Станев Боянов, представляващ сдружението, в полза на 600 (шестстотин) лица - представители на сдружение „Съхраняване на демократичните ценности"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Списъкът е представен и в електронен вид на технически носител.

С вх. № 25 от 15.09.2014 г. и от 16.05.2014 г. на ЦИК са пристигнали по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „Съхраняване на демократичните ценности", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 582 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Четири двойки лица имат еднакъв ЕГН с различни имена, три двойки лица се повтарят по два пъти в списъка и 7 лица са регистрирани като наблюдатели в други организации. Две лица не отговарят на изискванията за регистрация като наблюдател, тъй като са регистрирани като кандидати за народни представители.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „Съхраняване на демократичните ценности" за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 582 упълномощени представители на сдружение „Съхраняване на демократичните ценности", както следва:

Име, презиме, фамилия
1.        Аделина Георгиева Ангелова
2.        Аделина Георгиева Иванова
3.        Адриан Златков Евлогиев
4.        Албена Великова Доканкушева
5.        Албена Методиева Йорданова
6.        Албена Николаева Димитрова
7.        Алберто Йорданов Александров
8.        Алеко Геогириев Алеков
9.        Александра Ананиева Павлова
10.   Александра Цанкова Иванова
11.   Александър Александров Кирилов
12.   Александър Александров Серафимов
13.   Александър Андреев Антонов
14.   Александър Асенов Георгиев
15.   Александър Василев Лозанов
16.   Александър Димитров Янакиев
17.   Александър Иванов Георгиев
18.   Александър Лозанов Грозданов
19.   Александър Методиев Зарев
20.   Александър Николаев Александров
21.   Анатоли Асенов Методиев
22.   Ангел Руменов Николов
23.   Ангел Светозаров Боянов
24.   Ангелина Георгиева Кацарска-Спасова
25.   Ангелинка Давидкова Димитрова
26.   Ангелос Алекси Пасалидис
27.   Андрей Йорданов Николов
28.   Андрей Людмилов Георгиев
29.   Андрей Михайлов Бояджиев
30.   Анелия Емилова Стойнева
31.   Анелия Руменова Златкова
32.   Анжела Аткова Стамболийска
33.   Анжела Симеонова Йорданова
34.   Анжела Христова Стефанова
35.   Анита Красимирова Миленова
36.   Анита Любенова Илиева
37.   Анка Емилова Стоянова
38.   Анка Петрова Стаменова
39.   Анна Емилова Петракиева
40.   Анна Любомирова Николова
41.   Анна Миткова Йосифова
42.   Антоанета Богомилова Юрукова
43.   Антоанета Делчева Ризова
44.   Антоанета Миткова Николова
45.   Антоанета Славчова Младенова
46.   Антон Веселинов Митов
47.   Антон Владимиров Лазаров
48.   Антон Георгиев Методиев
49.   Антон Каменов Ивков
50.   Антон Кирилов Раденков
51.   Антони Петков Асенов
52.   Асен Любенов Методиев
53.   Асен Методиев Стоянов
54.   Аси Ангелов Борисов
55.   Ася Елмазова Алекова
56.   Ася Йорданова Асенова
57.   Ася Пламенова Ангелова
58.   Ахинора Аркадиева Янева
59.   Бегония Станоева Тошева
60.   Биляна Павлова Боянова
61.   Бисер Ангелов Илиев
62.   Бисер Божидаров Спасов
63.   Бисер Георгиев Първанов
64.   Бисер Иванов Стефанов
65.   Бисер Нейчев Алексов
66.   Бистра Богомилова Асенова
67.   Богдан Георгиев Крумов
68.   Богдан Темелков Богданов
69.   Богдана Кирилова Андонова
70.   Богданка Николова Дамянова
71.   Богиня Йосифова Костова
72.   Богомил Борисов Александров
73.   Богомил Данаилов Богомилов
74.   Богомил Бориславов Асков
75.   Божидар Андонов Божинов
76.   Божидар Василев Тупанков
77.   Божидар Георгиев Германов
78.   Бойка Ангелова Борисова
79.   Бойка Асенова Стойчевска
80.   Бойка Иванова Величкова
81.   Бойка Николова Гердина
82.   Бойка Стоянова Симеонова
83.   Бойко Димитров Алексиев
84.   Бонка Петрова Иванова
85.   Борис Василев Стоев
86.   Борис Георгиев Стоянов
87.   Борис Иванов Стругов
88.   Борис Стефанов Димитров
89.   Борислав Божидаров Манолов
90.   Борислав Георгиев Борисов
91.   Борислав Георгиев Кривачки
92.   Борислав Димитров Борисов
93.   Борислав Димитров Кънчев
94.   Борислав Иванов Михайлов
95.   Борислав Иванов Николов
96.   Борислав Илиев Велков
97.   Борислав Пламенов Владимиров
98.   Борислав Стоянов Йоцов
99.   Боряна Руменова Тодорова
100.                     Боте Игнатов Янев
101.                     Ботьо Николов Борисов
102.                     Боян Найденов Боянов
103.                     Боянка Ангелова Стоянова
104.                     Бранимир Кирилов Агаин
105.                     Валентин Асенов Тодоров
106.                     Валентин Генадиев Янев
107.                     Валентин Георгиев Йорданов
108.                     Валентин Димитров Борисов
109.                     Валентин Димитров Викторов
110.                     Валентин Йорданов Стратиев
111.                     Валентин Кирилов Николов
112.                     Валентин Маринов Николов
113.                     Валентин Михайлов Димитров
114.                     Валентин Руменов Асенов
115.                     Валентин Стоянов Спасов
116.                     Валентина Кирилова Видинова
117.                     Валентина Юриева Лазарова
118.                     Валери Василев Иванов
119.                     Валери Емилов Любенов
120.                     Валери Иванов Найденов
121.                     Валери Кирилов Рангелов
122.                     Валери Малинов Седефчев
123.                     Валя Андонова Петрова
124.                     Ваня Валентинова Макариева
125.                     Васил Антонов Николов
126.                     Васил Борисов Василев
127.                     Васил Василев Страхилов
128.                     Васил Генадиев Василев
129.                     Васил Георгиев Василев
130.                     Васил Георгиев Мечкарски
131.                     Васил Димитров Стоев
132.                     Васил Йорданов Гоцев
133.                     Васил Павлов Атанасов
134.                     Васил Петров Димитров
135.                     Васил Петров Станишев
136.                     Васил Пламенов Василев
137.                     Васил Симеонов Борисов
138.                     Васил Стефанов Димитров
139.                     Васил Стоянов Арсов
140.                     Васил Янков Василев
141.                     Васил Янушев Тренчев
142.                     Василка Божикова Николова
143.                     Василка Георгиева Петрова
144.                     Василка Методиева Рангелова
145.                     Василка Николова Христова
146.                     Василка Трайкова Славова
147.                     Васка Гервазиева Арнаудова
148.                     Васко Седефчов Сергиев
149.                     Вася Живкова Парашкевова
150.                     Велизар Георгиев Шаранков
151.                     Велизар Павлов Димитров
152.                     Велика Георгиева Борисова
153.                     Велин Огнянов Виденов
154.                     Велислав Димитров Киров
155.                     Величка Евтимова Борисова
156.                     Венера Методиева Мечкарска
157.                     Венета Борисова Германова
158.                     Венета Георгиева Пенкина
159.                     Венета Кирилова Стоянова
160.                     Венета Кръстева Николова
161.                     Венета Леденчова Владимирова
162.                     Венетка Владимирова Тодорова
163.                     Венеция Викторова Ковачева
164.                     Венцислав Асенов Симеонов
165.                     Венцислав Борисов Траянов
166.                     Венцислав Кирилов Донев
167.                     Венцислав Милков Ганчев
168.                     Вера Кирилова Симеонова
169.                     Вера Любомирова Игнатова
170.                     Вержиния Руменова Асенова
171.                     Верка Варадинова Ботева
172.                     Вероника Георгиева Димитрова
173.                     Вероника Спасова Кирилова
174.                     Веселин Бойчев Йорданов
175.                     Веселин Борисов Николов
176.                     Веселин Валентинов Павлов
177.                     Веселин Евлогиев Грудев
178.                     Веселин Кирилов Давидков
179.                     Веселин Кирилов Миланов
180.                     Веселин Любенов Миленов
181.                     Веселин Руменов Богданов
182.                     Виден Божидаров Стаменов
183.                     Виктор Ивов Боянов
184.                     Виктор Цветанов Върбанов
185.                     Виктория Йорданова Маринова
186.                     Виктория Стоилова Първанова
187.                     Вина Асенова Димитрова
188.                     Виолета Венкова Велчева
189.                     Виолета Делчева Славенкова
190.                     Виолета Димитрова Лазарова
191.                     Виолета Иванова Лозанова
192.                     Виолета Любенова Спасова
193.                     Виолета Симеонова Сотирова
194.                     Виолетка Йорданова Илиева
195.                     Виолетка Сайдова Рангелова
196.                     Витка Василева Александрова
197.                     Виткория Кирилова Савова
198.                     Владимир Василев Асенов
199.                     Владимир Григоров Димитров
200.                     Владимир Пламенов Владимиров
201.                     Владимир Стойлов Владимиров
202.                     Владимир Стойчев Симов
203.                     Владимир Тодоров Страшимиров
204.                     Владимир Цветанов Владимиров
205.                     Владислав Алексиев Стойчев
206.                     Владислав Мирославов Исаев
207.                     Владислав Пиринов Георгиев
208.                     Владислав Светославов Владимиров
209.                     Владка Георгиева Китова
210.                     Владка Първанова Стаменова
211.                     Габриела Димитрова Богданова
212.                     Габриела Кирилова Ангелова
213.                     Габриела Кирилова Дамянова
214.                     Галина Ненчова Паракосова
215.                     Галина Стойчева Николова
216.                     Генко Цветанов Иванов
217.                     Генчо Атанасов Андонов
218.                     Генчо Петров Ангелов
219.                     Георги Алеков Алеков
220.                     Георги Асков Георгиев
221.                     Георги Атанасов Олюгиков
222.                     Георги Баев Георгиев
223.                     Георги Божидаров Георгиев
224.                     Георги Георгиев Борисов
225.                     Георги Димитров Георгиев
226.                     Георги Иванов Велинов
227.                     Георги Йорданов Георгиев
228.                     Георги Кирилов Георгиев
229.                     Георги Методиев Иванов
230.                     Георги Милчев Макариев
231.                     Георги Николаев Петров
232.                     Георги Николов Петров
233.                     Георги Петров Георгиев
234.                     Георги Руменов Янков
235.                     Георги Спасов Георгиев
236.                     Георги Стоянов Мирчев
237.                     Георги Христов Иванов
238.                     Гергана Кирилова Ваташка
239.                     Гергана Симеонова Стоянова
240.                     Гергина Асенова Крумова
241.                     Гинка Кирилова Иванова
242.                     Глория Петрова Григорова
243.                     Гошо Василев Стоилов
244.                     Григор Георгиев Мечкарски
245.                     Гюлка Радоева Мечкарска
246.                     Даниел Славчев Божичков
247.                     Даниела Бойкова Теофилова
248.                     Даниела Василева Николова
249.                     Даниела Герасимова Огнянова
250.                     Даниела Иванова Григорова
251.                     Даниела Кирилова Войнова
252.                     Даниела Маниева Любомирова
253.                     Даниела Пламенова Иванова
254.                     Даниела Симеонова Йорданова
255.                     Даниела Стоянова Георгиева
256.                     Даниела Тошова Иванова
257.                     Даниела Цветанова Андонова
258.                     Даниела Чавдарова Чавдарова
259.                     Даниела Юриева Павлова
260.                     Даринка Славенкова Милушева
261.                     Дасислава Милкова Цветкова
262.                     Дацка Йорданова Стоилова
263.                     Денислав Андрианов Спасов
264.                     Денислав Асенов Серафимов
265.                     Денислав Манолов Трифонов
266.                     Деница Богомилова Слава
267.                     Денка Данчева Симеонова
268.                     Денка Цонева Атанасова
269.                     Десислав Руменов Иванов
270.                     Десислав Славчев Шарков
271.                     Десислава Емилова Агаина
272.                     Десислава Емилова Цветкова
273.                     Десислава Кирилова Рангелова
274.                     Десислава Кирилова Стойнева
275.                     Десислава Любомирова Арнаудова
276.                     Десислава Миткова Мирчева
277.                     Десислава Петрова Кирилова
278.                     Десислава Стоилова Александрова
279.                     Десислава Стоянова Веселинова
280.                     Десислава Цанкова Николова
281.                     Детелина Симеонова Данкова
282.                     Деян Антонов Милчов
283.                     Джулиана Богомилова Петрова
284.                     Джулия Руменова Ингилизова
285.                     Диана Валентинова Стаменова
286.                     Диана Иванова Данчова
287.                     Диана Пламенова Василева
288.                     Диана Сашова Найденова
289.                     Диляна Ангелова Драгомирова
290.                     Димитрина Григорова Иванова
291.                     Димитрина Милчева Спасова
292.                     Димитричка Иванова Герасимова
293.                     Димитър Ангелов Александров
294.                     Димитър Борисов Бранков
295.                     Димитър Бошанов Димитров
296.                     Димитър Боянов Кирилов
297.                     Димитър Василев Димитров
298.                     Димитър Генадиев Шумкин
299.                     Димитър Георгиев Димитров
300.                     Димитър Данаилов Младенов
301.                     Димитър Иванов Митков
302.                     Димитър Иванов Ненков
303.                     Димитър Иванов Христов
304.                     Димитър Крумов Димитров
305.                     Димитър Михайлов Пенев
306.                     Димитър Петров Иванов
307.                     Димитър Стефанов Янев
308.                     Димо Пейчев Станчев
309.                     Димитър Стоянов Димитров
310.                     Евгени Иванов Павлов
311.                     Евгени Илчев Драгомиров
312.                     Евгени Петков Даскалов
313.                     Евгени Славчев Евгениев
314.                     Евдокия Асенова Георгиева
315.                     Евелина Руменова Цветанова
316.                     Евелина Стефанова Петрова
317.                     Евелина Стоянова Иванова
318.                     Евтим Златков Димитров
319.                     Елена Александрова Василева
320.                     Елена Валериева Петрова
321.                     Елена Емилова Пейчева
322.                     Елена Мартинова Янкова
323.                     Елена Милчева Троянова
324.                     Елена Трайчова Симеонова
325.                     Еленка Йорданова Николова
326.                     Елеонора Асенова Младенова
327.                     Елза Борисова Илиева
328.                     Ели Еленова Влахова
329.                     Елиза Венциславова Кирилова
330.                     Елизабет Ивова Толумска-Цонева
331.                     Елица Богомилова Балканджиева
332.                     Елица Цончева Недялкова
333.                     Елка Аспарухова Илиева
334.                     Елка Богданова Велинова
335.                     Елка Василева Виденова
336.                     Елка Занева Виденова
337.                     Емил Александров Георгиев
338.                     Емил Асенов Цветков
339.                     Емил Борисов Траянов
340.                     Емил Емилов Шанков
341.                     Емил Живков Мацев
342.                     Емил Захариев Славов
343.                     Емил Йоанов Манчев
344.                     Емил Славчев Станишев
345.                     Емил Троянов Сотиров
346.                     Емилия Борисова Пиперкова
347.                     Емилия Владимирова Аначкова Велинова
348.                     Емилия Иванова Ковачка
349.                     Емилия Кирилова Лаловска
350.                     Емилия Крумова Гюрова
351.                     Емилия Петрова Василева
352.                     Емилия Петрова Василева
353.                     Емилиян Валериев Николов
354.                     Ефросина Първанова Миланова
355.                     Живка Борисова Миленков
356.                     Живко Кубратов Живков
357.                     Зафир Димитров Спасов
358.                     Захари Иванов Захариев
359.                     Здравка Георгиева Мирчева
360.                     Здравко Сергиев Андреев
361.                     Златан Димитров Иванов
362.                     Златка Аспарухова Дамянова
363.                     Златка Димитрова Иванова
364.                     Златка Драганова Василева
365.                     Златка Младенова Янева
366.                     Златко Иванчев Петров
367.                     Зорка Костадинова Киркова
368.                     Зоя Евтимова Иванкова
369.                     Зоя Кирилова Панчева
370.                     Зоя Любомирова Ръсина
371.                     Зоя Милчева Евтимова
372.                     Ива Иванова Станимирова
373.                     Ива Любчова Александрова
374.                     Ивайло Ангелов Петков
375.                     Ивайло Асенов Николов
376.                     Ивайло Бойков Тодоров
377.                     Ивайло Валентинов Иванов
378.                     Ивайло Георгиев Александорв
379.                     Ивайло Емилов Геров
380.                     Ивайло Емилов Иванов
381.                     Ивайло Каменов Иванов
382.                     Ивайло Кирилов Чавалинов
383.                     Ивайло Найденов Методиев
384.                     Ивайло Ненчев Цветанов
385.                     Ивайло Петров Миленов
386.                     Иван Аспарухов Кирилов
387.                     Иван Богданов Стефанов
388.                     Иван Василев Ясилов
389.                     Иван Владимиров Иванов
390.                     Иван Георгиев Иванов
391.                     Иван Георгиев Николов
392.                     Иван Георгиев Ръсин
393.                     Иван Зафиров Димитров
394.                     Иван Игоров Цонев
395.                     Иван Искренов Симов
396.                     Иван Лозанов Евтимов
397.                     Иван Николов Василев
398.                     Иван Огнянов Такев
399.                     Иван Симеонов Тасев
400.                     Иван Спасов Генчев
401.                     Иван Стефанов Димитров
402.                     Иван Стоянов Асенов
403.                     Иван Христов Джапунов
404.                     Иванка Веселинова Колева
405.                     Иванка Иванова Стойкова
406.                     Иванка Иличова Димитрова
407.                     Иванка Йорданова Андонова
408.                     Иванка Методиева Първанова
409.                     Иванка Николова Буклова
410.                     Иванка Петрова Алекова
411.                     Ивета Иванова Михайлова
412.                     Иво Александров Томов
413.                     Иво Борисов Игнатов
414.                     Иво Огнянов Симеонов
415.                     Игнат Цветанов Арсов
416.                     Илиан Михайлов Илиев
417.                     Илиан Пламенов Цветков
418.                     Илия Анков Райчев
419.                     Илия Богомилов Костадинов
420.                     Илиян Евгениев Иванов
421.                     Илонка Емилова Йорданова
422.                     Йоанна Йорданова Костова
423.                     Йордан Борисов Митов
424.                     Йордан Василев Йорданов
425.                     Йордан Драганов Йорданов
426.                     Йордан Иванов Йорданов
427.                     Йордан Иванов Крумов
428.                     Йордан Кирилов Асенов
429.                     Йордан Николов Дамянов
430.                     Йордан Трайчев Стоянов
431.                     Йордан Христов Кирилов
432.                     Йордан Христов Николов
433.                     Йорданка Бойкова Бънкова
434.                     Йорданка Василева Пенева
435.                     Йорданка Георгиева Флорова
436.                     Йорданка Димитрова Тасева
437.                     Йорданка Маркова Йорданова
438.                     Ирена Йорданова Стоилова
439.                     Ирена Петрова Александрова
440.                     Ирена Симеонова Минева
441.                     Ирина Костадинова Генадиева
442.                     Искра Георгиева Раденкова
443.                     Искрен Илиев Камбуров
444.                     Калина Радославова Виденова
445.                     Калоян Асенов Михайлов
446.                     Калоян Първанов Миланов
447.                     Камелия Емилова Игова
448.                     Камелия Иванова Денкова
449.                     Камелия Стефанова Кирилова
450.                     Камен Георгиев Борисов
451.                     Карамфилка Василева Миленкова
452.                     Катерина Василева Крумова
453.                     Катя Будинова Николаева
454.                     Катя Кръстева Симова
455.                     Катя Николова Костова
456.                     Катя Сашова Цветкова
457.                     Кирил Асенов Донев
458.                     Кирил Валентинов Асенов
459.                     Кирил Валентинов Кирилов
460.                     Кирил Василев Ваклев
461.                     Кирил Владимиров Асенов
462.                     Кирил Георгиев Кирилов
463.                     Кирил Георгиев Свиленов
464.                     Кирил Димитров Миленков
465.                     Кирил Драгомиров Кирилов
466.                     Кирил Емилов Борисов
467.                     Кирил Иванов Евтимов
468.                     Кирил Иванов Стоянов
469.                     Кирил Ивов Балев
470.                     Кирил Методиев Зашев
471.                     Кирил Михайлов Кирилов
472.                     Кирил Николаев Ивлиов
473.                     Кирил Павлов Влайков
474.                     Кирил Първанов Филипов
475.                     Кирил Рангелов Кирилов
476.                     Кирил Стоянов Михайлов
477.                     Костадин Атанасов Костов
478.                     Костадин Иванов Русимов
479.                     Костадин Славчев Костадинов
480.                     Костадинка Кирилова Андонова
481.                     Коце Ананиев Стаменков
482.                     Красимир Кирилов Станимиров
483.                     Красимир Любенов Миленов
484.                     Красимир Милчев Седефчев
485.                     Красимир Рангелов Костадинов
486.                     Красимир Славчев Мирчев
487.                     Красимир Стефанов Кръстанов
488.                     Красимир Стоянов Доев
489.                     Красимир Филипов Стоименов
490.                     Красимира Борисова Станимирова
491.                     Кремена Янчева Михайлова
492.                     Кристиан Михайлов Прокопиев
493.                     Кристина Маринова Ганчева
494.                     Кристиян Манолов Трифонов
495.                     Кристиян Романов Пешев
496.                     Крум Асенов Крумов
497.                     Крум Ивов Райчев
498.                     Кръстан Емилов Кирилов
499.                     Кръстен Валериев Любчов
500.                     Кръстина Валентинова Александрова
501.                     Кръстинка Асенова Иванова
502.                     Кръстинка Иванова Алексова
503.                     Кръстю Василев Янков
504.                     Лалка Димитрова Станкова
505.                     Лалка Симеонова Лозанова
506.                     Левта Боянова Дойчева
507.                     Лена Кръстева Димитров
508.                     Леонид Борисов Петров
509.                     Лидия Валентинова Санкова
510.                     Лидия Милкова Миланова
511.                     Лидия Николаева Георгиева
512.                     Лилия Димитрова Спасова
513.                     Лилия Кирилова Соколова
514.                     Лилия Николаева Михайлова
515.                     Лилия Петрова Кирилова
516.                     Лилияна Петрова Стоянова
517.                     Лиляна Димитрова Стефанова
518.                     Лиляна Иванова Николова
519.                     Лиляна Истмянова Найденова
520.                     Лиляна Славенкова Янева
521.                     Лиляна Стоянова Христова
522.                     Лиляна Христова Димитрова
523.                     Лозан Боянов Методиев
524.                     Лозена Стоименова Свиленова
525.                     Лорита Стефанова Любенова
526.                     Луиза Иванова Димова
527.                     Лъчезар Богомилов Борисов
528.                     Лъчезара Антонова Лазарова
529.                     Люба Кръстева Харалампиева
530.                     Любен Асенов Методиев
531.                     Любен Иванов Вадински
532.                     Любен Иванов Любенов
533.                     Любен Методиев Симеонов
534.                     Любен Първанов Евтимов
535.                     Любка Борисова Димитрова
536.                     Любка Здравкова Митева
537.                     Любка Куцарова Генадиева
538.                     Любка Руменова Николова
539.                     Любомир Ангелов Георгиев
540.                     Любомир Боянов Арнаудов
541.                     Любомир Димитров Стойнев
542.                     Любомир Игнатов Николов
543.                     Любомира Тодорова Борисова
544.                     Людмил Василев Алексиев
545.                     Людмил Димитров Ѝорданов
546.                     Людмил Иванов Тупанков
547.                     Людмил Станков Алексиев
548.                     Людмил Стоянов Борисов
549.                     Людмила Иванова Китова
550.                     Людмила Кирилова Александрова
551.                     Людмила Стоянова Донева
552.                     Магдалена Велизарова Шаранкова
553.                     Маги Емилова Димитрова
554.                     Манол Методиев Ковачки
555.                     Манол Божилов Данчов
556.                     Манол Манолов Трифанов
557.                     Маргарита Владова Петрова
558.                     Маргарита Георгиева Петкова
559.                     Маргарита Емилова Ангелова
560.                     Маргарита Николаева Раденкова
561.                     Маргарита Павлова Манолова
562.                     Маргарита Петрова Георгиева
563.                     Маргарита Стоименова Илиева
564.                     Мариан Леонов Богданов
565.                     Мариана Ангелова Борисова
566.                     Мариана Кирилова Райчева
567.                     Мариана Харалампиева Минева
568.                     Мариела Славчева Дангърова
569.                     Мариета Емилова Иванова
570.                     Мариета Емилова Христова
571.                     Марин Георгиев Маринов
572.                     Марин Димитров Георгиев
573.                     Марин Иванов Станков
574.                     Марин Руменов Димитров
575.                     Марин Христов Иванов
576.                     Марина Мирославова Янева
577.                     Марио Василев Боянов
578.                     Марио Василев Тодоров
579.                     Марио Георгиев Божилов
580.                     Марио Иванов Михайлов
581.                     Марио Йорданов Александров
582.                     Марио Йорданов Христов

Отхвърля искането за регистрация като наблюдатели на следните лица:

Име, презиме, фамилия ЕГН  
1. Антония Тодорова Любомирова ... Повторен ЕГН в текущия списък
2. Десислава Тодорова Любомирова ... Повторен ЕГН в текущия списък
3. Венета Димитрова Павлова ... Повторен ЕГН в текущия списък
4. Венетка Димитрова Павлова ... Повторен ЕГН в текущия списък
5. Виолета Симеонова Станоева ... Повторен ЕГН в текущия списък
6. Виолета Симионова Стоянова ... Повторен ЕГН в текущия списък
7. Георги Рангелов Козев ... Повторен ЕГН в текущия списък
8. Георги Рангелов Коцев ... Повторен ЕГН в текущия списък
9. Георги Николов Петров ... Повторен ЕГН в текущия списък
10. Георги Николов Петров ... Повторен ЕГН в текущия списък
11. Лилия Николаева Михайлова ... Повторен ЕГН в текущия списък
12. Лилия Николаева Михайлова ... Повторен ЕГН в текущия списък
13. Лилия Петрова Кирилова ... Повторен ЕГН в текущия списък
14. Лилия Петрова Кирилова ... Повторен ЕГН в текущия списък
15. Бойко Йорданов Връбленски ... ЕГН присъства в предварителна проверка на 21-1 / Сдружение „Активно общество""
16. Валентина Кирилова Георгиева ... ЕГН присъства в предварителна проверка на 21-1 / Сдружение „Активно общество"
17. Владимир Серафимов Зашев ... ЕГН присъства в предварителна проверка на 21-1 / Сдружение „Активно общество"
18. Емилия Христова Иванова ... ЕГН присъства в предварителна проверка на 11(11-1) / ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА
19. Ивета Иванова Василева ... ЕГН присъства в предварителна проверка на 21-1 / Сдружение „Активно общество"
20. Ивета Пламенова Иванова ... ЕГН присъства в предварителна проверка на 21-1 / Сдружение „Активно общество"
21. Ирина Йорданова Методиева ... ЕГН присъства в предварителна проверка на 21-1 / Сдружение „Активно общество"
22. Илиян Евгениев Иванов ... Регистриран като кандидат за народен представител от ПП „Нова алтернатива"
23. Васко Николаев Марков ... Регистриран като кандидат за народен представител от КП „България без цензура"

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 2470-МИ / 27.04.2021

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Благоевград, област Благоевград

 • № 2469-МИ / 27.04.2021

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Памидово, община Лесичово, област Пазарджик

 • № 2468-МИ / 27.04.2021

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Цани Гинчево, община Никола Козлево, област Шумен

 • всички решения