Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 955-ПВР/НС
София, 16 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: жалба срещу решение № 341-ПВР/НС от 14.11.2021 г. на РИК – Бургас

Постъпила е жалба с вх. № Ж-192 от 14.11.2021 г. на ЦИК от Г. Р. Г. и П. Е. Г. срещу решение № 341-ПВР/НС от 14.11.2021 г. на РИК – Бургас.

Жалбоподателите изразяват недоволство от Решение № 341-ПВР/НС от 14.11.2021 г. на РИК – Бургас и твърдят, че неправомерно са лишени от право им да гласуват по настоящ адрес. Жалбоподателите са посетили изборна секция в изборен район 02 – Бургаски, където имат настоящ адрес. Установили са, че не са включени в избирателния списък по настоящ адрес и са заявили искане да бъдат дописани под черта в избирателния списък като представят декларация, че не са гласували и няма да гласуват на друго място. Секционната избирателна комисия № 02-1500015 е отказала писмено на жалбоподателите да бъдат дописани в избирателния списък. Срещу този отказ жалбоподателите са подали жалба в РИК – Бургас, която се е произнесла с обжалваното понастоящем решение в срок. РИК – Бургас е извършила справка в ГРАО, както и е получила устно допълнителна информация от жалбоподателите, според които същите са подали онлайн заявление за гласуване по настоящ адрес през интернет страницата на ГД ГРАО. На база извършената справка в ГД ГРАО, РИК – Бургас не е установила доказателства за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес, жалбоподателите също не са представили доказателства в тази насока. Установено е, че жалбоподателите фигурират в избирателен списък по постоянен адрес в гр.Пловдив.

С настоящата жалба пред ЦИК също не се представят доказателства за подадено заявление за гласуване по настоящ адрес на жалбоподателите по чл. 36 ИК.

Централната избирателна комисия, намира жалбата за допустима, подадена в законоустановения срок и от легитимирани лица с правен интерес, срещу подлежащ на обжалване акт на РИК – Бургас, а по същество – за неоснователна.

От изложените по-горе фактически обстоятелства, възприети от жалбата на жалбоподателите и от изложената фактическа обстановка в обжалваното решение, която не е оспорена от жалбоподателите, Централната избирателна комисия, констатира, че за жалбоподателите не са налице предвидените в Изборния кодекс предпоставки за упражняване на правото на избор по настоящ адрес на избирателя. За да осъществят това свое право избирателите следва да подадат заявление по чл. 36 от Изборния кодекс, като компетентния орган, пред който могат да представят свои възражения за неотразяването им в съответния избирателен списък е общинската администрация в съответния срок по чл. 43 ИК преди провеждане на изборите. Няма данни в настоящия случай, жалбоподателите да са предприели такива действия.

На база посочената фактическа обстановка и при съобразяване на разпоредбите на Изборния кодекс Централна избирателна комисия счита, че Решение № 341-ПВР/НС от 14.11.2021 г. на РИК – Бургас е постановено при спазване разпоредбите на материалния и процесуалния закон, същото е мотивирано и следва да бъде потвърдено като законосъобразно.

Предвид изложените мотиви и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централна избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 341-ПВР/НС от 14.11.2021 г. на Районна избирателна комисия – Бургас, с което е оставена без уважение като неоснователна жалбата на Г. Р. Г. и П. Е. Г. срещу решение на секционна избирателна комисия.

Решението на Районна избирателна комисия – Бургас на основание чл. 73, ал. 1, изр. 2 ИК подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд – Бургас.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения