Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 955-МИ
София, 4 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

Постъпило е писмо с вх. № МИ-06-248 от 03.09.2019 г. от Калин Гелев – кмет на община Сапарева баня, с предложение от Явор Дамянов – председател на коалиция „БСП за България“, с искане за промяна в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил, като на мястото на Елка Миланова Фарфарова – член на ОИК – Сапарева баня, да бъде назначена Веселка Иванова Добрева;

Към предложението са приложени: заявление от Елка Миланова Фарфарова, за освобождаването й като член на ОИК – Сапарева баня, по лични причини; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Веселка Иванова Добрева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил, Елка Миланова Фарфарова, ЕГН ….

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил, Веселка Иванова Добрева, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения