Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 955-НС
София, 17 септември 2014 г.

ОТНОСНО: заявление за регистрация на фондация „Младежка толерантност“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

По жалба на фондация „Младежка толерантност", представлявано от Икмал Юсеинова Джомова, председател на Управителния съвет на фондацията, срещу Решение № 848-НС от 4 септември 2014 г. на ЦИК е постановено решение № 10807 от 10.09.2014 г. на ВАС по адм.д. № 11244/2014 г. по описа на Четвърто отделение на ВАС, с което е отменено обжалваното решение на ЦИК. Преписката е върната на Централната избирателна комисия за ново разглеждане на заявлението на фондация „Младежка толерантност" с вх. № 2 (2-2) от 01.09.2014 г. с указания Централната избирателна комисия да постанови решение, в което да изложи фактически и правни основания за издаване на административния акт при спазване на правомощията си, регламентирани в разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 2, ал. 7 и ал. 8 от ИК.

Постъпило е заявление с вх. № 2 (2-2) от 01.09.2014 г. от фондация „Младежка толерантност", от Икмал Юсеинова Джомова, председател на Управителния съвет на фондацията, за регистрация за участие със 151 наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени: пълномощно от Икмал Юсеинова Джомова, представляваща фондацията, в полза на 151 (сто четиридесет и девет) лица - представители на фондация „Младежка толерантност"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от фондацията лица като наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. на хартиен и в електронен вид на технически носител.

С вх. № 2 от 01.09.2014 г. и от 16.05.2014 г. на ЦИК са пристигнали по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от фондация „Младежка толерантност", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 149 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Две лица, а именно Славчо Кирилов Никленов и Роза Георгиева Станкева имат еднакъв ЕГН.

От извършената проверка се установи също така, че Икмал Юсеинова Джомова - председател на управителния съвет на фондация „Младежка толерантност", е регистрирана с решение на РИК в Четвърти изборен район - Великотърновски, като кандидат за народен представител от ПП „ДПС" в 04 изборен район - Великотърновски.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 112 от Изборния кодекс като наблюдатели се регистрират упълномощени представители на регистрираните български неправителствени организации. Видно от извършената проверка е, че  Икмал Юсеинова Джомова - председател на управителния съвет на фондация „Младежка толерантност", е регистрирана като кандидат за народен представител от ПП „ДПС". От приложеното към заявлението за регистрация пълномощно се установява, че същата в качеството си на представляващ фондация „Младежка толерантност" е подписала изрично пълномощно в полза на 151 наблюдатели. Политическа партия „ДПС" е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 5 октомвр2014 г. с Решение № 752-НС от 20 август 2014 г. на ЦИК. Наблюдателите не могат да подпомагат и представляват интересите на конкретни кандидати в кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети Това е така, тъй като съгласно Изборния кодекс функцията да представляват интересите на конкретни кандидати в кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети е отредена за застъпниците. От горното следва изводът, че при осъществяване на дейността си наблюдателите не могат да бъдат в положение на зависимост или каквато и да била обвързаност с партии, коалиции, инициативни комитети и техните кандидати в произвежданите избори. В горния смисъл е и Решение № 1849 от 15.09.2014 г. по адм.д. № 11435/2014 г. на Върховния административен съд.

Централната избирателна комисия, като взе предвид гореизложените факти, приема, че е налице обвързаност на посочените от фондация „Младежка толерантност" наблюдатели с политически субект, регистриран като участник в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Предвид изложеното Централната избирателна комисия счита, че поисканата регистрация от фондация „Младежка толерантност" противоречи на целта на участието на българските неправителствени организации с наблюдатели в изборния процес по аргумент на чл. 55, ал. 1 от ИК - осигуряване на прозрачност, демократичност и честност в изборите.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 и чл. 116, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА 149 наблюдатели, предложени от фондация „Младежка толерантност" за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Славина Анкова Георгиева
2. Славчо Борисов Ангелов
3. Симеон Михайлов Кочов
4. Надя Михайлова Шанкова
5. Васко Михайлов Пешов
6. Еленка Атанасова Пешова
7. Михаил Симеонов Кочов
8. Божил Васков Пешов
9. Атанаска Трайкова Стефанова
10. Виктория Румянова Колева
11. Георги  Трайков Димитров
12. Анка Илиева Георгиева
13. Георгияна Кирилова Бекова
14. Николай Валериев Димитров
15. Елена Матеева Ташкова-Димитрова
16. Александър Валериев Димитров
17. Елизабет Николаева Димитрова
18. Изабел Николаева Димитрова
19. Божана Натан Пакашки
20. Лиляна Андреева Георгиева
21. Михаил Борисов Пешев
22. Пламен Борисов Пешев
23. Атанас Валентинов Георгиев
24. Кристина Матеева Ташкова-Пешева
25. Вероника Михайлова Борисова
26. Християн Иванов Черкезов
27. Младен Николов Ицков
28. Михаил Савов Димитров
29. Мичко Стефков Пешев
30. Денис Бойков Мичев
31. Петър Крумов Атанасов
32. Мирослав Живков Шуменов
33. Емил Живков Борисов
34. Росен Живков Шуменов
35. Красимир Славчев Божилов
36. Христо Николов Христов
37. Румен Мичев Бонев
38. Методи Мичев Бонев
39. Васил Костадинов Илиев
40. Иван Еленков Ташков
41. Бойка Траянова Димитрова
42. Славе Траянов Димитров
43. Вертиния Борисова Димитрова
44. Димка Бориславова Пешова
45. Траян Славов Димитров
46. Елеонора Ивайлова Танчева
47. Фанка Рангелова Димитрова
48. Димитър Траянов Димитров
49. Митко Рангелов Митев
50. Траянка Рангелова Митова
51. Калинка Петрова Иванова
52. Мими Драгомирова Бошкова
53. Ренета Александрова Рангелова
54. Яким Димитров Асенов
55. Стефка Александрова Рангелова
56. Зорница Александрова Рангелова
57. Васил Валентинов Димитров
58. Денка Александрова Рангелова
59. Николай Руменов Ангелов
60. Зоран Александров Рангелов
61. Преслав Ивайлов Рангелов
62. Биляна Пенчева Мартинова
63. Катя Ивова Рангелова
64. Мариана Александрова Таскова
65. Силвия Бориславова Стоименова
66. Антон Бориславов Генчев
67. Дяла Димитрова Дойнова
68. Борислава Стоименова Попчева
69. Иляна Филипова Христова
70. Диана Николова Петкова
71. Даринка Георгиева Костова
72. Красимир Викторов Тетовски
73. Иванка Василева Николова-Тетовска
74. Виктория Красимирова Гетовска
75. Кристина Красимирова Гетовска
76. Йордан Тенчев Стоянов
77. Силвия Петрова Стоянова
78. Зорница Йорданова Стоянова
79. Татяна Методияеа Златанова
80. Божидар Кирилов Лазаров
81. Росен Росенов Ясенов
82. Алдин Росенов Ясенов
83. Айсел Хамит Ахмет
84. Величка Стефанова Спасова
85. Бинка Маринова Хюсмен
86. Алекси Атанасов Асенов
87. Радослав Ясенов Асенов
88. Ася Миланова Асенова
89. Айтен Хамит Ахмет
90. Лилия Ангелова Маринова
91. Наргита Методиева Асенова
92. Розалия Радославова Асенова
93. Сузана Радославова Асенова
94. Октай Архан Али
95. Андрей Хаджиев Иванов
96. Иво Руменов Иванов
97. Луис Павлов Иванов
98. Кирил Красимиров Бренчев
99. Михаил Николаев Тотев
100. Мария Стоянова Джумалийска
101. Мартин Славчев Никленов
102. Марио Славчев Никленов
103. Ева Йорданова Никленова
104. Георги Стоянов Станкев
105. Галя Георгиева Нушкова
106. Живко Минчев Георгиев
107. Евгени Стоянов Стоянов
108. Соня Алексиева Василева
109. Йоана Тошева Ценовска
110. Антон Пламенов Дамяновски
111. Петър Василев Кирилов
112. Албена Димитрова Николова
113. Зоя Ангелова Крумова
114. Крум Димитров Крумов
115. Димитър Крумов Крумов
116. Валери Крумов Крумов
117. Боян Петракиев Борисов
118. Емил Велинов Тодоров
119. Калина Емилова Николова
120. Ива Игнатова Димитрова
121. Дарина Валентинова Кузманова
122. Ивона Валентинова Кузманова
123. Данайл Петров Димитров
124. Румен Веселинов Николаев
125. Михаил Николов Панев
126. Даниел Недялков Денев
127. Радко Минчев Манов
128. Огнян Велков Петков
129. Ивана Богданова Велкова
130. Десислава Игнатова Димитрова-Петкова
131. Милчо Невенов Илиев
132. Веско Илиев Джанов
133. Красимир Цветанов Милев
134. Петър Весков Джанов
135. Александър Невенов Маринов
136. Борислава Георгиева Душанова
137. Николай Василев Николов
138. Цветинка Петрова Николова
139. Петра Симеонова Джанова
140. Георги Иванов Петков
141. Андрей Алексиев Методиев
142. Владимир Богданов Димитров
143. Венцислав Николаев Орешаров
144. Веселинка Савова Николова
145. Стефан Александров Николов
146. Мартина Цветанова Маринова
147. Радмила Ангелова Андонова
148. Владимир Димитров Андонов
149. Сезгин Юсеин Мехмед

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 2470-МИ / 27.04.2021

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Благоевград, област Благоевград

 • № 2469-МИ / 27.04.2021

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Памидово, община Лесичово, област Пазарджик

 • № 2468-МИ / 27.04.2021

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Цани Гинчево, община Никола Козлево, област Шумен

 • всички решения