Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 954-МИ
София, 4 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Нова Загора, област Сливен

Постъпило е писмо с вх. № МИ-06-249 от 03.09.2019 г. от Ивайло Енев – зам.-кмет на община Нова Загора, с предложение от Ирина Иванова Аврамова – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, с искане за промяна в състава на ОИК – Нова Загора, област Сливен, като на мястото на Илко Маринов Илиев – член на ОИК – Нова Загора, да бъде назначен Йордан Иванов Вълчев, който е предложен за резервен член на ОИК от квотата на коалицията.

Към предложението са приложени: заявление от Илко Маринов Илиев, за освобождаването му като член на ОИК – Нова Загора по лични причини; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Йордан Иванов Вълчев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Нова Загора, област Сливен, Илко Маринов Илиев, ЕГН ….

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Нова Загора, област Сливен, Йордан Иванов Вълчев, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения