Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 954-НС
София, 17 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпили са заявления с вх. вх. № 11 (11-3) от 12.09.2014 г., № 11 (11-4), № 11 (11-5) от 13.09.2014 г. и № 11 (11-6) от 15.09.2014 г. от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА", представлявано от Константина Стефанова Кипрова и Стоян Мариянов Костов, регистрирана с Решение на ЦИК № 873-НС от 6 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявленията (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощни от Константина Стефанова Кипрова и Стоян Мариянов Костов, представляващи сдружението, изх. № 209 и № 210 от 13.09.2014 г., в полза на 2000 (две хиляди) лица - упълномощени представители на сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА", списъци с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представенr и на технически носител, пълномощно от представляващите с изх. № 197/09.09.2014 г. в полза на Румен Петков Пенов.

Към вх. № 11 (11-3) от 12.09.2014 г., № 11 (11-4), № 11 (11-5) от 13.09.2014 г. и № 11 (11-6) от 15.09.2014 г. на електронната поща на ЦИК са получени писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на лицата, предложени да бъдат наблюдатели, заявени от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА".

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 1994 лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс - имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители в изборите

на 5 октомври 2014 г. От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

От списъка към вх. № 11 (11-3) от 12.09.2014 г. е установено за четири лица - Асен Александров Асенов, Лъчезар Трифонов Атанасов, Красен Бойков Петров и Атанас Цеков Петков, че са регистрирани като кандидати за народни представители, а от списъка към вх. № 11 (11-6) от 15.09.2014 г., че лицето Иванка Стелиянова Щерева няма навършени 18 години към датата на регистрация, а лицето Седа Хасан Хасан е вписано два пъти в списъка.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 1994 упълномощени представители на сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА", както следва:

Име, презиме, фамилия
1.      Aйлин Ахмед Исмаилова
2.      Aйнур Ембие Хасан
3.      Абил Абилов Мехмедов
4.      Абил Емби Абил
5.      Адем Юсеин Мехмед
6.      Айдън Алиев Мутишев
7.      Айдън Садък Али
8.      Айлин Метин Риза
9.      Айлин Мустафова Осман
10.   Айсел Фетхъ Неджиб
11.   Айфер Айдън
12.   Айхан Ердован Юмер
13.   Айше Ахмед Канатсъз
14.   Аише Османова Рамаданова
15.   Алайдин Расим Мустафа
16.   Албена Любомирова Александрова
17.   Албена Миткова Рускова
18.   Алексадър Асенов Асенов
19.   Александра Огнянова Филипова
20.   Александра Светланова Димитрова
21.   Александър Асенов Асенов
22.   Александър Велинов Денков
23.   Александър Димчов Ангелов
24.   Александър Иванов Иванов
25.   Александър Иванов Христов
26.   Александър Крумов Тихомиров
27.   Александър Методиев Карлов
28.   Александър Стамов Спасов
29.   Алексей Боянов Гагъмов
30.   Али Басри Алиев
31.   Али Ибрямов Исмаилов
32.   Али Мехмед Осман
33.   Али Наджи Али
34.   Али Хасан Али
35.   Алид Мехмед Юсеин
36.   Алиш Салиев Хюсеинов
37.   Алпер Сабри Мемед
38.   Аляйдин Исмаилов Ахмедов
39.   Амет Салимов Амишев
40.   Анамария Бориславова Ценкова
41.   Анастасия Атанасова Германова
42.   Анатоли Антимов Стефанов
43.   Анатоли Миленов Лазаров
44.   Анатоли Николаев Милаковски
45.   Анатоли Русанов Михаилов
46.   Ангел Йорданов Ангелов
47.   Ангел Киров Сейков
48.   Ангел Маринов Димитров
49.   Ангел Милев Ангелов
50.   Ангел Найденов Стефанов
51.   Ангел Руменов Стефанов
52.   Ангел Славчев Шишков
53.   Ангел Стефанов Атанасов
54.   Ангел Стефанов Папов
55.   Ангелина Методиева Славова
56.   Ангелинка Йорданова Андонова
57.   Анета Симеонова Борисова
58.   Ани Димитрова Димитрова
59.   Ани Сандова Петрова
60.   Анифе Али Сали
61.   Анка Благоева Алексиева
62.   Анна Иванова Денкова
63.   Анна Петрова Алексиева
64.   Антоанета Димитрова Петрова
65.   Антон Иванов Петров
66.   Антон Людмилов Георгиев
67.   Антон Христов Христов
68.   Арен Османджеватов Ахмедов
69.   Ариф Мустафов Адемов
70.   Асен Аламанов Ангелов
71.   Асен Александров Иванов
72.   Асен Асенов Аролска
73.   Асен Василев Методиев
74.   Асен Василев Рангелов
75.   Асен Демо Куртев
76.   Асен Димитров Емилов
77.   Асен Емилов Сандов
78.   Асен Кирилов Денков
79.   Асен Миленов Маринов
80.   Асен Мирославов Мариннов
81.   Асен Мирчев Методиев
82.   Асен Михайлов Александров
83.   Асен Спасов Асенов
84.   Асен Христов Стоянов
85.   Аси Атанасов Михайлов
86.   Ася Миткова Маринова
87.   Ася Пламенова Изидорова
88.   Атанас Дончев Бъчваров
89.   Атанас Иванов Атанасов
90.   Атас Георгиев Тодоров
91.   Атче Невзат Ахмед
92.   Афродита Петрова Георгиева
93.   Ахмед Алишев Ибриямов
94.   Ахмед Кемалов Мустафов
95.   Ахмед Мехмед Ибрахим
96.   Ахмед Мехмед Мехмед
97.   Ахмед Мехмедов Руфиев
98.   Ахмед Осман Ахмед
99.   Ахмед Османов Чаушев
100.                     Бахар Тахсин Джамбаз
101.                     Бахтишен Рами Ахмедова
102.                     Бахтияр Билял Юмер
103.                     Бедри Мехмедов Хюсеинов
104.                     Бедри Сюлейман Ахмед
105.                     Бейсим Мюзекяр Осман
106.                     Бейхан Аптула Алиосман
107.                     Бейхан Мехмед Шюкри
108.                     Бейхан Юмер Юсеин
109.                     Белгин Мехмед Бейтула
110.                     Берна Фикретова Ниязиева
111.                     Бехчет Мустафа Адалъ
112.                     Билгин Салимов Раимов
113.                     Билгинер Хюсеин Мустафа
114.                     Билсер Рафет Шефкет
115.                     Билянт Саами Салим
116.                     Бирсен Еюбов Елманов
117.                     Биртан Неждет Осман
118.                     Бисер Герасимов Рашев
119.                     Бисер Руменов Василев
120.                     Бисер Тодоров Петров
121.                     Бистра Кирилова Андреева
122.                     Благовест Даниелов Филипов
123.                     Благодатна Кирилова Пейчева
124.                     Благой Валентинов Еленкин
125.                     Богдана Йосифова Маринова
126.                     Бойка Никова Кръстева
127.                     Бойко Кирилов Христов
128.                     Бонка Георгиева Василева
129.                     Борис Асенов Кочев
130.                     Борис Борисов Янков
131.                     Борис Георгиев Стоянов
132.                     Борис Димитров Асенов
133.                     Борис Костов Василев
134.                     Борис Петров Борисов
135.                     Борис Стефанов Димитров
136.                     Борислав Георгиев Димчев
137.                     Борислав Георгиев Димчев
138.                     Борислав Янков Огнянов
139.                     Боряна Савчева Бончева
140.                     Боряна Тодорова Тодорова
141.                     Боян Михайлов Станчев
142.                     Браедин Мехмедов Ибрямов
143.                     Бюлент Сабриев Исмаилов
144.                     Бюлянт Ариф Сейфула
145.                     Бюрхан Шефкъ Февзи
146.                     Валентин Борисов Томов
147.                     Валентин Добрев Матов
148.                     Валентин Рашков Андреев
149.                     Валентин Романов Божков
150.                     Валентин Стефанов Христов
151.                     Валентина Митева Димитрова
152.                     Валери Валериев Любомиров
153.                     Валери Кирилов Чакъров
154.                     Валери Симеонов Георгиев
155.                     Валери Стойчев Тановски
156.                     Валя Маринова Станчева
157.                     Ваня Жорова Руневска
158.                     Варкес Найденов Борисов
159.                     Васил Асенов Александров
160.                     Васил Асенов Асенов
161.                     Васил Борисов Баръмов
162.                     Васил Георгиев Крумов
163.                     Васил Денчев Иванов
164.                     Васил Красимиров Кочев
165.                     Васил Любенов Онуфриев
166.                     Васил Методиев Димитров
167.                     Васил Младенов Гълъбов
168.                     Васил Радков Йорданов
169.                     Василка Димитрова Станимирова
170.                     Василка Стойменова Илиева
171.                     Васка Иванова Данчова
172.                     Васко Ищов Младенов
173.                     Вася Христова Рангелова
174.                     Ведат Сабри Хюсеин
175.                     Велика Георгиева Асенова
176.                     Велин Александров Денков
177.                     Велислава Стойчева Василева
178.                     Величка Асенова Славчева
179.                     Величка Тошкова Георгиева
180.                     Венелин Иванов Тодоров
181.                     Венета Методиева Йорданова
182.                     Венка Златева Петрова
183.                     Венцислав Александров Велев
184.                     Венцислав Божилов Мирчов
185.                     Венцислав Колев Савов
186.                     Вера Кирилова Борисова
187.                     Вера Петрова Борисова
188.                     Вергиния Борисова Симеонов
189.                     Вероника Руменова Иванова
190.                     Верчо Димов Симов
191.                     Веселин Борисов Спасов
192.                     Веска Георгиева Тодорова
193.                     Виждан Мехмедова Мехмедова
194.                     Виктория Ангелова Стойкова
195.                     Виктория Асенова Аролска
196.                     Виолета Бориславова Михова
197.                     Виолета Томова Ангелова
198.                     Владимир Иванов Иванов
199.                     Владимир Иванов Станоев
200.                     Владимир Кирилов Гошев
201.                     Владимир Рангелов Йорданов
202.                     Вълкан Иванов Вергиев
203.                     Габриела Хубанова Иванова
204.                     Гаврил Костадинов Александров
205.                     Галина Росенова Димитрова
206.                     Галя Методиева Методиева
207.                     Галя Румянова Кирилова
208.                     Галя Янкова Димчева
209.                     Георги Асенов Александров
210.                     Георги Вълчев Парушев
211.                     Георги Галинов Георгиев
212.                     Георги Григоров Боев
213.                     Георги Димитров Андонов
214.                     Георги Димитров Георгиев
215.                     Георги Димитров Стоянов
216.                     Георги Иванов Ангелов
217.                     Георги Иванов Данев
218.                     Георги Лозанов Лозанов
219.                     Георги Любенов Иванов
220.                     Георги Маринов Емилов
221.                     Георги Павлов Костов
222.                     Георги Петров Венков
223.                     Георги Стефанов Шойлев
224.                     Георги Христов Георгиев
225.                     Георги Цветков Павлов
226.                     Гергана Петрова Рашкова
227.                     Гецко Сълов Димитров
228.                     Гина Иванова Янкова
229.                     Гюксел Мустафов Алиев
230.                     Гюлбахар Джемал Етем
231.                     Гюлджан Гюрселова Хаирединова
232.                     Гюлджан Исмаилова Хасан
233.                     Гюлджан Мехмедова Бехчетова
234.                     Гюлзар Юзеир Реджеб
235.                     Гюлтен Кабил Сали
236.                     Гюлтен Хасан Неджиб
237.                     Гюлфер Джевдетова Байрям
238.                     Гюлфера Осман Юсуф
239.                     Гюлшан Назиф Мехмед
240.                     Гюлшен Ибрям Рушан
241.                     Гюляр Ибрахим Ахмед
242.                     Гюнай Мюстеджеб Халиб
243.                     Гюнай Неджатиев Заидов
244.                     Гюнай Ридван Хълми
245.                     Гюнай Фикретов Мехмедов
246.                     Гюнай Хюсеинов Мехмедов
247.                     Гюнаидън Мустафов Махмудов
248.                     Гюнал Юсеин Мехмед
249.                     Гюнел Абтула Юмер
250.                     Гюрсел Алиев Ахмедов
251.                     Гюрсел Ахмед Мустафа
252.                     Гюрсел Хасанов Мустафов
253.                     Давид Леон Леви
254.                     Даил Неджибов Назифов
255.                     Данаил Станимиров Атанасов
256.                     Даниела Асенова Седевгева
257.                     Даниела Данаилова Йорданова
258.                     Даниела Димитрова
259.                     Даниела Михайлова Михайлова
260.                     Даниела Петрова Николова
261.                     Данчо Йорданов Панайотов
262.                     Дария Георгиева Бангиева
263.                     Дафина Николаева Георгиева
264.                     Деляна Владимирова Стойлова
265.                     Демчо Стефанов Асенов
266.                     Денис Данаилова Стефанова
267.                     Денис Стефанов Георгиев
268.                     Денчо Иванов Русев
269.                     Денчо Иванов Симеонов
270.                     Десислава Ванева Гиздишка
271.                     Десислава Жориева Иванова
272.                     Десислава Иванова Николова
273.                     Десислава Методиева Младенова
274.                     Десислава Цветанова Борисова-Недялкова
275.                     Детелина Данчова Йотова
276.                     Детелина Димитрова Дамянова
277.                     Джевадие Халилова Хасанова
278.                     Джевайдин Хюсеинов Руфадов
279.                     Джеват Хасан Рахим
280.                     Джеват Хюсеинов Ахмедов
281.                     Джеврия Нихат Мехмед
282.                     Джейхан Осман Кямил
283.                     Джелил Емби Ибрям
284.                     Джемиле Джемалова Кюлюмова
285.                     Джемиле Енверова Байрям
286.                     Джемиле Захирова Табакова
287.                     Джемиле Юсуф Сали
288.                     Джунейт Мустафов Куйумджу
289.                     Диана Георгиева Стоянова
290.                     Димитричка Аспарухова Попоша
291.                     Димитър Ангелов Димитров
292.                     Димитър Асенов Райчев
293.                     Димитър Борисов Йорданов
294.                     Димитър Ботев Димитров
295.                     Димитър Василев Данков
296.                     Димитър Василев Илиев
297.                     Димитър Данчов Кочев
298.                     Димитър Захариев Димитров
299.                     Димитър Захариев Димитров
300.                     Димитър Иванов Иванов
301.                     Димитър Илиев Райчев
302.                     Димитър Иосифов Иосифов
303.                     Димитър Любенов Дражев
304.                     Димитър Павлов Панов
305.                     Димитър Петров Аначков
306.                     Димитър Руменов Ковачев
307.                     Димитър Светланов Димитров
308.                     Димитър Харизанов Рачев
309.                     Димитър Цветков Митов
310.                     Димо Асенов Куртев
311.                     Димчо Методиев Трайков
312.                     Динчер Мухидин Сабри
313.                     Добрин Евгениев Петров
314.                     Добринка Йорданова Алексова
315.                     Добринка Станчева Митева
316.                     Доника Найденова Жекова
317.                     Донка Николова Цветкова
318.                     Дочка Стоянова Ангелова
319.                     Драгомира Маринова Михайлова
320.                     Евгени Захариев Велев
321.                     Евдокия Георгиева Мичева
322.                     Еврим Мехмедов Ахмедов
323.                     Еджевит Ибрямов Ибрямов
324.                     Еджевит Рефик Сали
325.                     Екрем Исмаилов Ибрямов
326.                     Елена Александрова Георгиева
327.                     Елена Атанасова Георгиева
328.                     Елена Богданова Йонова
329.                     Елена Зинова Мечкарова
330.                     Елена Стоянова Спасова
331.                     Елеонора Николова Алексова
332.                     Елза Иванова Василева
333.                     Елза Красимирова Миладинова
334.                     Елза Тодорова Иванова
335.                     Ели Георгиева Огнянова
336.                     Ели Марйова Денкова
337.                     Елис Мустафова Сюлейманова
338.                     Емил Асенов Асенов
339.                     Емил Иванов Ангелов
340.                     Емил Митков Василев
341.                     Емил Младенов Сандов
342.                     Емил Николаев Илиев
343.                     Емил Петров Минев
344.                     Емил Петров Младенов
345.                     Емил Тонков Рашков
346.                     Емил Янков Йорданов
347.                     Емилия Александрова Александрова
348.                     Емилия Благоева Георгиева
349.                     Емилия Мирославова Владимирова
350.                     Емилия Радева Христова
351.                     Емилия Трайчева Янкова
352.                     Емилия Христова Иванова
353.                     Емин Юсуфов Мюстеджебов
354.                     Емине Бейхан Ирфан
355.                     Емине Исмаил Исмаил
356.                     Емине Исмаил Исмаил
357.                     Емине Мехмед Исмаилова
358.                     Емине Мустафова Сюлеиманова
359.                     Емине Ниязиева Мюмюнова
360.                     Емине Реджеб Неджиб
361.                     Ерджан Mусин Осман
362.                     Ерджан Мехмед Ахмед
363.                     Ерджан Мюмюнов Еюбов
364.                     Ерджан Салим Мехмед
365.                     Ердинч Хамидов Ахмедов
366.                     Ердуан Мехмед Шукри
367.                     Ереджеб Мехмедов Хюсеинов
368.                     Ерол Ахмет Адил
369.                     Ерол Мехмедов Идризов
370.                     Ерсин Мехмедов Руфиев
371.                     Ерсин Неждет Халил
372.                     Ертан Назъм Басри
373.                     Есиреф Нами Джелил
374.                     Ехлиман Бейтула Ехлиман
375.                     Жан Венциславов Димитров
376.                     Жана Ангелова Шишкова
377.                     Живко Иванов Георгиев
378.                     Живко Петров Сакаров
379.                     Заид Ахмед Акиф
380.                     Закир Юсеинов Юсуфов
381.                     Зафир Иванов Зафиров
382.                     Захари Младенов Захариев
383.                     Захари Янков Бориславов
384.                     Звезда Методиев Чобанов
385.                     Здравко Жеков Христов
386.                     Зейджан Шукриева Хюсеинова
387.                     Зейнеб Рюстемова Хюсеин
388.                     Зекия Ниязи Мехмедемин
389.                     Зекия Хакъ Ахмед
390.                     Зекия Хюсеин Али
391.                     Зелиха Ниязиева Мехмедова
392.                     Зехра Ахмед Реджеб
393.                     Зехра Хюсеинова Раимова
394.                     Зикри Фикредов Кабилов
395.                     Зия Ибрахим Насуф
396.                     Златка Стоянова Кузманова
397.                     Златко Найденов Златев
398.                     Зоран Владимиров Петров
399.                     Зорница Миткова Борисова
400.                     Зорница Тонева Маджарова
401.                     Зоя Ванева Дудина-Николова
402.                     Зоя Михайлова Асенова
403.                     Зоя Младенова Първанова
404.                     Зюлейха Мехмед Мехмед
405.                     Ибадие Ефраилова Асанова
406.                     Ибрахим Абил Алиосман
407.                     Ибрям Ахмед Мехмед
408.                     Ибрям Хасанов Ибрямов
409.                     Ивайло Иванов Станев
410.                     Иван Апостолов Славов
411.                     Иван Борисов Михайлов
412.                     Иван Василев Димитров
413.                     Иван Георганов Киров
414.                     Иван Георгиев Камиларов
415.                     Иван Иванов Димитров
416.                     Иван Маринов Емилов
417.                     Иван Маринов Хаджиев
418.                     Иван Николов Илиев
419.                     Иван Николов Николов
420.                     Иван Петров Траянов
421.                     Иван Петров Чобанов
422.                     Иван Руменов Христов
423.                     Иван Станев Динков
424.                     Иван Стефанов Цонев
425.                     Иванка Божилова Емилова
426.                     Иванка Борисова Иванова
427.                     Иванка Кирилова Денкова
428.                     Иванка Костадинова Методиева
429.                     Иванка Павлова Желева
430.                     Иванка Стойчева Зайкова
431.                     Ивелин Красимиров Илиев
432.                     Иво Борисов Попов
433.                     Иво Веселинов Андреев
434.                     Изабел Асенова Емилова
435.                     Икмет Неджмедин Идаил
436.                     Илдъз Ведат Хюсни
437.                     Илиана Кирилова Ламбрева
438.                     Илия Данчов Кочев
439.                     Илия Маринова Георгиев
440.                     Илия Николаев Илиев
441.                     Илия Николов Атанасов
442.                     Илия Стефанова Петрова
443.                     Илиян Митков Маринов
444.                     Илиян Цветанов Илиев
445.                     Илияна Цветанова Исакова
446.                     Илкнур Осман Мустафа
447.                     Илмия Исметова Салиева
448.                     Илхан Абил Шабан
449.                     Илхан Ахмедов Сейфулов
450.                     Инес Петрова Николова
451.                     Йовка Христова Радоева-Кръстева
452.                     Йозджан Турханов Исмаилов
453.                     Йонуз Мустафов Кючюков
454.                     Йордан Любенов Георгиев
455.                     Йордан Станимиров Якимов
456.                     Йордан Христов Маринов
457.                     Йорданка Димитрова Йорданова
458.                     Йорданка Михаилова Николова
459.                     Йорданка Романова Иванова
460.                     Йорданка Янкова Иванова
461.                     Искрен Младенов Павлов
462.                     Искрена Тодорова Станчева
463.                     Исмаил Ибрямов Исмаилов
464.                     Исмаил Мехмедов Ибрямов
465.                     Исмел Нусин Хюсеин
466.                     Исмет Шабан Назиф
467.                     Исуф Исуф Алиш
468.                     Ихсан Бейхан Ирфан
469.                     Йълдъз Фахри Исуф
470.                     Кадер Исмаилова Ибрямова
471.                     Кадри Рашид Рашид
472.                     Кадрие Фикретова Хюсеинова
473.                     Калинка Маринова Здравкова
474.                     Камелия Борислалова Михайлова
475.                     Капка Славчева Андреева
476.                     Кармина Костантинова Раева
477.                     Кемал Кемалов Рашидов
478.                     Кенан Мустафов Билялов
479.                     Керим Селим Аптула
480.                     Кирил Валериев Чакъров
481.                     Кирил Велинов Денков
482.                     Кирил Георгиев Кирилов
483.                     Кирил Иванов Илиев
484.                     Кирил Иванов Илиев
485.                     Кирил Кирилов Иванов
486.                     Кирил Коцев Пъшов
487.                     Кирил Петров Гюров
488.                     Кирил Руменов Методиев
489.                     Кирил Янков Маджаров
490.                     Кирилка Розева Рангелова
491.                     Кольо Василев Парушев
492.                     Костадинка Митова Микова
493.                     Косю Димитров Николов
494.                     Коце Антонов Илиев
495.                     Коце Миланов Митов
496.                     Красимир Алексиев Гагъмов
497.                     Красимир Гаврилов Колев
498.                     Красимир Данчев Кочев
499.                     Красимир Руменов Цеков
500.                     Красимир Симеонов Кирилов
501.                     Красимир Тодоров Николов
502.                     Кремена Александрова Иванова
503.                     Кристиан Асенов Попов
504.                     Кристина Александрова Георгиева
505.                     Кристиян Георгиев Михайлов
506.                     Кристиян Георгиев Христов
507.                     Кристияна Йорданова Никова
508.                     Крум Георгиев Тихомиров
509.                     Кямил Мехмедов Реджебов
510.                     Левянт Сами Салим
511.                     Лидия Нешкова Илиева
512.                     Лидия Филипова Милева
513.                     Лилян Кирчев Живков
514.                     Линка Янкова Колева
515.                     Лозка Ангелова Вучоглавска
516.                     Лука Георгиев Бурановски
517.                     Лъчезар Тодоров Япраков
518.                     Любомир Павлов Маринов
519.                     Любомир Петров Аначков
520.                     Любчо Василев Емилов
521.                     Людмил Николов Донев
522.                     Людмила Димитрова Тошева
523.                     Людмила Димчева Михайлова
524.                     Лютфи Алишев Бекиров
525.                     Маихаил Симеонов Асенов
526.                     Манчо Иванов Сотиров
527.                     Марин Асенов Маринов
528.                     Марин Йорданов Василев
529.                     Марин Йорданов Евтимов
530.                     Марин Руменов Радев
531.                     Марин Тодоров Димитров
532.                     Марио Маринов Маринов
533.                     Мария Ангелова Куртева
534.                     Мария Ангелова Минева
535.                     Мария Асенова Димитрова
536.                     Мария Асенова Димитрова
537.                     Мария Димитрова Българенска
538.                     Мария Иванова Деанова
539.                     Мария Петрова Николова
540.                     Мария Трайкова Асенова
541.                     Мария Христова Костадинова
542.                     Мариян Стоянов Златев
543.                     Марияна Димитрова Михайлова
544.                     Мартин Пешев Русев
545.                     Марчела Захариева Захариева
546.                     Марчела Силвестрова Силвестрова
547.                     Маряна Любомирова Милева
548.                     Мастън Алиев Мастънов
549.                     Махмут Мустафов Махмудов
550.                     Мая Атанасова Икономова
551.                     Мая Лилова Арабаджиева
552.                     Мая Петрова Гюрова
553.                     Мевлида Хасан Мехмед
554.                     Мевсим Мехмед Хюсеин
555.                     Меглена Николова Атанасова
556.                     Мелин Метин Исмаил
557.                     Мелиха Бейти Мехмед
558.                     Мелиха Вахдедин Мустафа
559.                     Мелиха Юмеровеа Ахмедова
560.                     Мелят Енверова Реджебова
561.                     Мемиш Джемал Хасан
562.                     Мергюл Осман Джелил
563.                     Мериял Хайредин Хасан
564.                     Мерлин Гюрджан Акиф
565.                     Мерлин Назифова Акифова
566.                     Месут Бейхан Закир
567.                     Метин Мехмед Ахмед
568.                     Метин Хюдаим Мюджелим
569.                     Метин Юмер Мехмед
570.                     Методи Александров Георгиев
571.                     Методи Иванов Митев
572.                     Методи Трайков Димитров
573.                     Методи Янков Димитров
574.                     Мефаит Харунов Алиев
575.                     Мехмед Алиев Мехмедов
576.                     Мехмед Бедриев Мехмедов
577.                     Мехмед Бейтула Ахмед
578.                     Мехмед Джемал Мехмед
579.                     Мехмед Ибрям Ибрям
580.                     Мехмед Каасимов Ашимов
581.                     Мехмед Мехмед Адем
582.                     Мехмед Митхат Табаков
583.                     Мехмед Ненков Ерджанов
584.                     Мехмед Хасан Алиосман
585.                     Мехмед Хасан Хюсеин
586.                     Мехмед Хюсеин Емин
587.                     Мехрибан Сали Али
588.                     Мийрям Еркан Хасан
589.                     Микаела Русева Михайлова
590.                     Милен Минков Хрелков
591.                     Милена Георгиева Маркова
592.                     Милена Йорданова Йорданова
593.                     Милена Савова Михалева
594.                     Милязим Мехмед Адем
595.                     Минчо Алексиев Георгиев
596.                     Мирел Тунджай Бахчебакан
597.                     Мирослав Енчев Йорданов
598.                     Мирослав Илиев Димитров
599.                     Мирослав Хачев Танев
600.                     Мирослава Спасова Кирилова
601.                     Митко Антонов Асенов
602.                     Митко Добрев Тодоров
603.                     Митко Йорданов Георгиев
604.                     Михаела Петрова Губеранска
605.                     Михаил Илиев Асенов
606.                     Мишо Петров Манолов
607.                     Мустафа Али Мехмед
608.                     Мустафа Исмаилов Юсуфов
609.                     Мустафа Исмет Мустафа
610.                     Мустафа Кемалов Мустафов
611.                     Мустафа Мехмедов Алитов
612.                     Мустафа Мустафа Юмер
613.                     Мустафа Хюсеин Али
614.                     Мустафа Шабан Мехмед
615.                     Мустафа Шабан Мустафа
616.                     Мухсин Сали Мухсин
617.                     Мюбеджел Невзат Осман
618.                     Мюведет Алипиева Шишкова
619.                     Мюхтебер Назъмова Мехмед
620.                     Нада Иванова Георгиева
621.                     Нада Костадинова Колева
622.                     Наджия Рашид Хасан
623.                     Надка Петрова Петрова
624.                     Надка Сатирова Симеонова
625.                     Надка Славчева Симеонова
626.                     Надя Василева Джунова
627.                     Надя Руменова Руменова
628.                     Назике Мехмед Халил
629.                     Назим Неджми Мехмед
630.                     Назим Рамадан Хюсеин
631.                     Найден Антонов Иванов
632.                     Найден Димитров Иванов
633.                     Найден Иванов Сристов
634.                     Найден Митков Димитров
635.                     Найден Младенов Христов
636.                     Найден Сандов Костадинов
637.                     Найден Славчев Шишков
638.                     Найден Снежанков Найденов
639.                     Найден Танев Рангелов
640.                     Найден Янков Бориславов
641.                     Наим Юсеинов Рамаданов
642.                     Наталия Боянова Сандова
643.                     Наталия Петрова Димитрова
644.                     Наталия Хубанова Иванова
645.                     Небает Ахмед Бекир
646.                     Небает Неджибова Османова
647.                     Небатие Хюсеин Шабан
648.                     Невзат Мехмед Халил
649.                     Невин Байрамалиева Ахмедова
650.                     Невин Бейханова Шакирова
651.                     Невин Сабриева Бекирова
652.                     Неда Фрианова Динкова
653.                     Неджати Етемов Исмаилов
654.                     Неджати Хюсеин Мехмед
655.                     Неджиат Наджи Иляз
656.                     Неджибе Реддат Неджиб
657.                     Неджми Ахмед Мехмед
658.                     Недим Зюлкюф Реджеб
659.                     Недим Селим Сали
660.                     Недю Стефанов Недев
661.                     Неждет Салиев Алиев
662.                     Неждия Мехмед Мехмед
663.                     Нели Кирилова Василева
664.                     Нели Кирилова Василева
665.                     Нерман Неджмидин Еюб
666.                     Нермин Ниязи Али
667.                     Несрин Бакиева Велиева
668.                     Несрин Юмеров Ибрямов
669.                     Нешет Исмаилов Еюбов
670.                     Низаит Назиф Халим
671.                     Николай Борисов Николов
672.                     Николай Ванев Дудин
673.                     Николай Владимиров Стойков
674.                     Николай Кирилов Иванов
675.                     Николай Стефанов Атанасов
676.                     Николай Траянов Илиев
677.                     Нина Ефремова Чакърова
678.                     Ниязи Фикрет Ниязи
679.                     Нургюл Фикрет Осман
680.                     Нурджан Мехмед Хюсеин
681.                     Нури Мехмедов Нуриев
682.                     Нуриал Ерджан Лютфи
683.                     Нурсел Ерхан Рафиева
684.                     Нуртен Исмаилова Мустафова
685.                     Нуртен Мехмед Ереджеб
686.                     Нурхан Мехмед Хюсеин
687.                     Нюлгюн Мехмедова Маринова
688.                     Оглай Шампов Мехмедов
689.                     Огнян Ангелов Колев
690.                     Огнян Василев Огнянов
691.                     Огнян Митков Христов
692.                     Огнян Росенов Янков
693.                     Октай Неджми Ибрям
694.                     Октай Хюсеин Исмаил
695.                     Олег Спасов Кръстев
696.                     Онур Беркант Чауш
697.                     Орхан Абти Сали
698.                     Орхан Осман Зекерие
699.                     Осман Джевдет Мехмед
700.                     Осман Исмаилов Османов
701.                     Осман Нехат Осман
702.                     Осман Нехатов Алиосманов
703.                     Осман Салиев Кушев
704.                     Осман Хикмет Осман
705.                     Павлин Милетиев Миланов
706.                     Параскева Цветанова Игнатова
707.                     Паша Асенова Стефанова
708.                     Пенка Миткова Димитрова
709.                     Пенка Симеонова Александрова
710.                     Петрин Емилов Минев
711.                     Петър Бориславов Йорданов
712.                     Петър Валентинов Динев
713.                     Петър Василев Зарков
714.                     Петър Димитров Тошев
715.                     Петър Любомиров Петров
716.                     Петър Огнянов Младенов
717.                     Петър Сандов Петров
718.                     Петър Траянов Михайлов
719.                     Петя Атанасова Михалова
720.                     Петя Венчова Лилова
721.                     Петя Иванова Илиева
722.                     Петя Илиева Любомирова
723.                     Петя Първанова Димитрова
724.                     Пешо Русев Георгиев
725.                     Пламен Асенов Изидоров
726.                     Пламен Василев Иванов
727.                     Пламен Йорданов Дачев
728.                     Пламен Троянов Димитров
729.                     Радко Йорданов Димитров
730.                     Радко Николов Маринов
731.                     Радослав Борисов Чалъков
732.                     Радослав Илианов Савов
733.                     Радослав Павлов Николов
734.                     Райко Георгиев Стефанов
735.                     Райна Благоева Виденова
736.                     Райна Димитрова Димитрова
737.                     Рамадан Хасан Рамадан
738.                     Рамис Ахмед Шабан
739.                     Рангел Стефанов Захариев
740.                     Рейхан Аметов Салимов
741.                     Рейхан Зюбей Ахмед
742.                     Ремзи Шерифов Шабанов
743.                     Ремзия Исмаил Исмаил
744.                     Ресмие Ахмед Хасанова
745.                     Решид Мустафов Решидов
746.                     Рида Шефкедов Тахиров
747.                     Риза Юксел Ясим
748.                     Роберт Огнянов Йорданов
749.                     Роза Асенова Стефанова
750.                     Роза Ивайлова Христова
751.                     Роза Стефанова Стефанова
752.                     Роман Любенов Георгиев
753.                     Росен Руменов Йосифов
754.                     Росен Стефанов Росенов
755.                     Росица Руменова Ковачева
756.                     Ружа Юлиянова Младенова
757.                     Ружди Ремзи Реджеб
758.                     Румен Александров Христов
759.                     Румен Йосифов Йорданов
760.                     Румен Огнянов Руменов
761.                     Румен Петров Лозанов
762.                     Румяна Андреева Богданова
763.                     Румяна Иванова Стоянова
764.                     Румяна Стефанова Сашова
765.                     Руслан Маринов Ангелов
766.                     Рушид Хюсмен Ехлиман
767.                     Сабри Салиев Салиев
768.                     Савка Ангелова Христова
769.                     Садредин Вели Халил
770.                     Сале Орхан Акиф
771.                     Сали Осман Сали
772.                     Сали Халил Осман
773.                     Сали Юзеиров Юсеинов
774.                     Салфиназ Хюсеин Бодурова
775.                     Сание Съдкъ Хасан
776.                     Сахер Кясимова Мъстънова
777.                     Сашка Александрова Тихомирова
778.                     Сашо Борисов Ангелов
779.                     Сашо Василев Борисов
780.                     Сашо Илиев Райчев
781.                     Сашо Кирилов Райчев
782.                     Сашо Михайлов Славов
783.                     Сашо Росенов Стоев
784.                     Сашо Стоянов Маринов
785.                     Светла Василева Костадинова
786.                     Светла Димитрова Йорданова
787.                     Светла Кирилова Борисова
788.                     Светлана Петкова Виденова
789.                     Севгюл Исмаилова Мехмедова
790.                     Севда Недкова Нанова
791.                     Севдалина Стефанова Иванова
792.                     Севджан Еминова Хасанова
793.                     Севдие Хайредин Юмер
794.                     Северин Филипов Юлиянов
795.                     Севим Абилов Ахмедов
796.                     Севим Ахмед Али
797.                     Севинч Севлейдин Илми
798.                     Седефка Колева Илиева
799.                     Сезгин Алиосманов Османов
800.                     Сезер Севди Юлми
801.                     Сейхан Сердар Васви
802.                     Селвет Ахмет Юсуфова
803.                     Селядин Хикмет Сервет
804.                     Селятин Хюсниев Бейтиев
805.                     Серпил Халил Еюб
806.                     Сефа Рамаданов Мехмедов
807.                     Сибел Гюляетова Халилова
808.                     Сидика Хюсеинов Сакинова
809.                     Силвия Стоянова Джаджарска
810.                     Симеон Богданов Даков
811.                     Симион Стоянов Василев
812.                     Синай Хасан Скендер
813.                     Синан Ахмедов Мехмедов
814.                     Синан Хасан Хюсеин
815.                     Славчо Ангелов Шишков
816.                     Славчо Благоев Виденов
817.                     Славчо Емилов Велинов
818.                     Славчо Руменов Огнянов
819.                     Снежа Ванчова Асенова
820.                     Снежа Руменова Христова
821.                     Снежа Стоянова Ангелова
822.                     Снежана Василева Димитрова
823.                     Снежана Иванова Найденова
824.                     Снежана Стефчова Симеонова
825.                     Снежана Траянова Асенова
826.                     Снежанка Герасимова Атанасова
827.                     Соня Найденова Иванова
828.                     Соня Сашкова Димитрова
829.                     Соня Янкова Стоянова
830.                     Сотир Димитров Сотиров
831.                     Станимир Станимиров Шаламанов
832.                     Станислав Илков Йонков
833.                     Станислав Лъчезаров Маринов
834.                     Станислава Иванова Димитрова
835.                     Станка Василева Костова
836.                     Стелиян Петров Петров
837.                     Стефан Златков Йосифов
838.                     Стефан Каменов Металов
839.                     Стефан Кирилов Младенов
840.                     Стефан Милчев Марков
841.                     Стефан Рангелов Георгиев
842.                     Стефан Руменов Иванов
843.                     Стефан Сашев Методиев
844.                     Стефан Славчов Борисов
845.                     Стефан Стоянов Станков
846.                     Стефка Атанасова Енева
847.                     Стефка Иванова Шойлева
848.                     Стефчо Сергиев Шопов
849.                     Стойна Огнянова Аначковаа
850.                     Стойчо Вангелов Зерлиев
851.                     Стойчо Янков Иванов
852.                     Стоянка Димитрова Стоянова
853.                     Стоянка Маркова Ананиева
854.                     Стоянка Надеждова Петрова
855.                     Сунай Ахмедов Ахмедов
856.                     Сунай Орханов Адемов
857.                     Сунай Орханов Мехмедов
858.                     Сунай Руждиев Мустафов
859.                     Сунай Хайрединов Халидов
860.                     Сюлейман Басри Хамид
861.                     Тамер Ведат Мехмед
862.                     Таня Кънчева Георгиева
863.                     Таня Огнянова Рангелова
864.                     Таня Томова Исаева
865.                     Тасин Севгин Исмет
866.                     Татяна Гошева Найденова
867.                     Татяна Петрова Андонова
868.                     Тахир Мъстънов Кясимов
869.                     Теменуга Владимирова Тодорова
870.                     Теменужка Троянова Нотева
871.                     Теодор Георгиев Гьозелев
872.                     Теодора Георгиева Бонева
873.                     Тинка Иванов Ахчийска
874.                     Тихомир Ангелов Христов
875.                     Трайко Гошов Кочев
876.                     Трайчо Василев Найденов
877.                     Трайчо Огнянов Найденов
878.                     Траяна Благоева Владимирова
879.                     Траяна Трайкова Миланова
880.                     Тунай Турхан Абдула
881.                     Тунджай Джелилов Байрамалиев
882.                     Тунчер Ибрямов Шенолов
883.                     Тюркяй Мюмюн Кязъм
884.                     Тюркян Бикер Ахмед
885.                     Урал Мустафа Реджеб
886.                     Фатме Ахмед Хашим
887.                     Фатме Вадет Басри
888.                     Фатме Ефраим Илияз
889.                     Фатме Ибрахим Садъкова
890.                     Фатме Идрис Бейтула
891.                     Фатме Насуф Фиктерова
892.                     Фатме Тешредин Шакир
893.                     Фатме Фикретова Ахмедова
894.                     Фатме Якубова Ахмедова
895.                     Фахредин Мехмед Шукри
896.                     Фахридин Ахмед Ислям
897.                     Февзи Ибрахим Халил
898.                     Фейзула Ахмедов Узунов
899.                     Фердин Реджеб Ахмед
900.                     Фердо Асенов Иванов
901.                     Фериал Ибрахим Фадул
902.                     Ферхан Алиев Рамисов
903.                     Фикрет Ахмедов Раимов
904.                     Фикрет Метинов Мустафов
905.                     Фикрет Османов Алиев
906.                     Фикрет Реджеб Ахмед
907.                     Фикри Ахмед Раим
908.                     Филип Георгиев Рашев
909.                     Филчо Сергиев Петров
910.                     Хабил Юсуф Бейтула
911.                     Хакан Мохамед Мюмюн
912.                     Хаккъ Мехмедали Ахмед
913.                     Хакъ Наим Ариф
914.                     Халил Джебил Фейзула
915.                     Халим Басри Халим
916.                     Халим Мехмед Халим
917.                     Хамид Билгин Хамид
918.                     Хасан Бинол Пехливан
919.                     Хасан Зия Ахмед
920.                     Хасан Сеидов Хасанов
921.                     Хасан Хюсеин Сюлейман
922.                     Хафизе Басри Осман
923.                     Хашим Лютфи Хашим
924.                     Хилми Муталиб Мустафа
925.                     Христилия Костова Топчева
926.                     Христина Костова Костова
927.                     Христина Младенова Христова
928.                     Христина Николаева Чолакова
929.                     Христо Ангелов Татаров
930.                     Христо Атанасов Панов
931.                     Христо Димитров Христов
932.                     Христо Иванов Чепилев
933.                     Хюлия Неджати Хюсеин
934.                     Хюсеин Ахмед Чауш
935.                     Хюсеин Кямилов Шабанов
936.                     Хюсеин Мехмед Сабри
937.                     Хюсеин Салимов Хасанова
938.                     Хюсеин Халилов Хасанов-Токуч
939.                     Хюсню Мустафов Хамидов
940.                     Цветан Ангелов Бузовски
941.                     Цветан Илиев Шишков
942.                     Цветан Симеонов Симеонов
943.                     Цветанка Благоева Виденова
944.                     Цветанка Борисова Йорданова
945.                     Цветелин Пламенов Кирилов
946.                     Цветелина Божидарова Николова
947.                     Цветелина Иванова Бакърджиева
948.                     Цветомир Минчев Кирилов
949.                     Цветомира Кирилова Георгиева
950.                     Цеца Димитрова Методиева
951.                     Чавдар Веселинов Асенов
952.                     Шенай Гюрсел Мехмед
953.                     Шенай Садък Хамид
954.                     Шерифе Ембие Джелил
955.                     Шефкет Мехмед Шефкет
956.                     Шефкъ Шабан Ахмед
957.                     Ширин Галиб Халим
958.                     Ширин Мустафа Мустафа-Ахмедова
959.                     Ширин Сюлейман Басри
960.                     Шукри Ахмедов Хасанов
961.                     Шукри Себатин Фаик
962.                     Южел Ахмед Мюмюн
963.                     Юзджан Юмер Юмер
964.                     Юзкан Салиев Арифов
965.                     Юксел Гюрсел Сами
966.                     Юксел Рамаданов Хюсеинов
967.                     Юлия Кирилова Василева
968.                     Юлия Стефанова Илиева
969.                     Юлиян Ангелов Янков
970.                     Юлиян Ачков Фанчов
971.                     Юлиян Сашев Юурданов
972.                     Юмедин Хасан Хасан
973.                     Юмер Мустафа Мустафа
974.                     Юмер Мустафа Юмер
975.                     Юмзадие Шюкриева Хюсеинова
976.                     Юмит Мурадов Халимов
977.                     Юна Реджебова Ахмедова
978.                     Юри Младенов Асенов
979.                     Юрке Шюкрю Ахмед
980.                     Юсеин Хасанов Казанлиев
981.                     Юсуф Хюсеинов Исуфов
982.                     Явер Хасанов Мътъшев
983.                     Явор Светомиров Михайлов
984.                     Якуб Мехмед Куюмджу
985.                     Янита Борисова Янакиева
986.                     Янко Димитров Асенов
987.                     Янко Кирилов Метов
988.                     Янко Ташков Борисов
989.                     Янко Трайков Димитров
990.                     Янко Траянов Димитров
991.                     Януш Иванов Стоянов
992.                     Ясим Ясимов Нуриев
993.                     Яхя Бейти Азиз
994.                     Венцислав Славчев Емануилов
995.                     Симеон Славчев Емануилов
996.                     Асен Богданов Асенов
997.                     Станимир Радаев Лазаров
998.                     Пламен Георгиев Спиридонов
999.                     Николай Александров Александров
1000.                Панчо Тланов Георгиев
1001.                Людмила Иванова Иванова
1002.                Никол Пенчева Бояджиева
1003.                Моника Георгиева Георгиева
1004.                Спас Георгиев Иванов
1005.                Димана Костадинова Миланова
1006.                Надка Тодорова Гълъбова
1007.                Иван Иванов Илиев
1008.                Гергана Велинова Костова
1009.                Пламен Здравков Спиров
1010.                Константин Атанасов Зидаров
1011.                Мария Христова Паричкова
1012.                Георги Неделчев Заяков
1013.                Маргарита Цветанова Георгиева
1014.                Кирил Борисов Серафимов
1015.                Ивайло Бойков Кодуски
1016.                Петя Георгиева Младенова
1017.                Денис Ангелов Мартинов
1018.                Димитър Асенов Димитров
1019.                Иван Йорданов Гоцев
1020.                Снежка Стефанова Стефанова
1021.                Любомира Кирилова Нованска
1022.                Аспарух Йорданов Шопов
1023.                Милен Събинов Ревански
1024.                Арифея Ибраимова Реванска
1025.                Фатиме Ахмедова Реванска
1026.                Салих Алиев Ревански
1027.                Шемедин Ахмедов Бъсков
1028.                Десислава Малинова Вакльова
1029.                Алиш Мусов Ревански
1030.                Мустафа Мусов Ревански
1031.                Исмаил Мусов Ревански
1032.                Ерджан Ахмедали Ахмед
1033.                Найме Ибрахимова Бъскова
1034.                Ибраим Ибраимов Юруков
1035.                Айше Алиш Юрукова
1036.                Ибрахим Ибраимов Юруков
1037.                Незабравка Славчева Арабова
1038.                Салих Мусов Ревански
1039.                Мустафа Салихов Ревански
1040.                Емил Митков Ревански
1041.                Лъчезар Митков Ревански
1042.                Мустафа Исмаилов Атипов
1043.                Станимир Александров Стоименов
1044.                Фериха Ракиб Хасан
1045.                Мариана Илиева Камбурова
1046.                Пламен Тодоров Камбуров
1047.                Милен Володиев Черлезов
1048.                Николай Володиев Черкезов
1049.                Габриела Стоянова Матева
1050.                Гюнай Салимов Кадиров
1051.                Синан Сали Осман
1052.                Айнур Мехмед Халил
1053.                Васвия Ахмед Фикри
1054.                Хаят Ерджанов Хюсеинов
1055.                Сесил Изетин Исин
1056.                Еншан Мусов Шефкиев
1057.                Айхан Айнур Мехмед
1058.                Денис Осман Кадир
1059.                Сезгин Ерханов Мехмедов
1060.                Билгин Селимов Алиосманов
1061.                Севим Незир Юмер
1062.                Ридван Мустафов Ридванов
1063.                Надка Илиева Стоянова
1064.                Светослав Валентинов Иванов
1065.                Иванка Богданова Петрова
1066.                Севин Мустафа Алиева
1067.                Шезаи Юсменов Шезанов
1068.                Рашид Салиев Салиев
1069.                Мехмед Айдънов Мехмедов
1070.                Исмаил Ахмедов Асанов
1071.                Нешо Момчилов Ангелов
1072.                Николай Здравков Маринов
1073.                Невелин Анатолиев Ангелов
1074.                Сюлейман Садришев Сюлейманов
1075.                Ашим Саидов Хасанов
1076.                Саид Ашимов Саидов
1077.                Айденис Алиев Ашимов
1078.                Иксан Шефкатов Асанов
1079.                Георги Руменов Ангелов
1080.                Илми Сабриев Хасанов
1081.                Марин Цветанов Маринов
1082.                Наталия Тодорова Маркова
1083.                Ибрям Илиазов Алиев
1084.                Мехмед Лютвиев Мехмедов
1085.                Румен Асенов Алдинов
1086.                Фикрет Сюлейманов Расимов
1087.                Нурселин Метин Казак
1088.                Метин Хюсеин Казак
1089.                Неше Мехмедова Казак
1090.                Севинч Метин Нури-Шабанова
1091.                Феликс Бедриев Шабанов
1092.                Борислав Бойючев Кехайов
1093.                Теодора Благоева Тодорова
1094.                Евдокия Ганчева Тотева
1095.                Цветан Иванов Стефанов
1096.                Красимир Андонов Митрев
1097.                Антония Бориславова Костова
1098.                Бонка Христова Лекова
1099.                Васил Йорданов Митов
1100.                Джихан Хасан Моллахасан
1101.                Велин Костадинов Митев
1102.                Васил Маринов Маринов
1103.                Севгинар Шабан Мюмюн
1104.                Мюмюн Фаим Мюмюн
1105.                Севал Мюмюн Фаим
1106.                Гюлшен Ахмедова Хюсеинова
1107.                Хатче Еюбова Хюсеинова
1108.                Синан Еюбов Хюсеинов
1109.                Нели Янкова Аврамова
1110.                Светослв Асенов Стефанов
1111.                Пламен Добринов Йорданов
1112.                Людмил Симеонов Йорданов
1113.                Ангелина Георгиева Станимирова
1114.                Евтим Росенов Димитров
1115.                Росен Димитров Станимиров
1116.                Мануела Сергеева Първанова
1117.                Кирил Красимиров Стефанов
1118.                Осман Ахмедов Османов
1119.                Емил Димитров Гърбов
1120.                Борислава Стефанова Александрова
1121.                Николай Георгиев Николов
1122.                Гергана Николаева Илиева
1123.                Ива Кирилова Арсова
1124.                Албенка Иванова Славова
1125.                Емил Веселинов Георгиев
1126.                Елеонора Николаева Иванова
1127.                Емилия Горанова Станчева
1128.                Розалия Станкова Георгиева
1129.                Ралица Веселинова Георгиева
1130.                Марияна Драганова Тричкова
1131.                Димитър Владимиров Костадинов
1132.                Деница Александрова  Петкова
1133.                Даниел Димитров Владимиров
1134.                Владимир Димитров Владимиров
1135.                Боряна Иванова Владимирова
1136.                Емил Веселинов Емилов
1137.                Десислава Александрова Николова
1138.                Александър Руменов Зашев
1139.                Ясен Григоров Павлов
1140.                Иван Тодоров Димов
1141.                Галина Стефанова Ракаджийска
1142.                Боян Георгиев Богданов
1143.                Анна Тодорова Богданова
1144.                Тодор Боянов Богданов
1145.                Валентин Йорданов Цонев
1146.                Асен Ботьов Рашков
1147.                Емил Стоянов Стоянов
1148.                Иван Атанасов Гогов
1149.                Димитър Георгиев Фиданов
1150.                Едуард Ованес Мътърян
1151.                Мария Станчева Вътева
1152.                Иванка Русева Бацова
1153.                Радка Анастасова Бодурова
1154.                Татяна Димитрова Татева
1155.                Димитрина Атанасова Мишева
1156.                Валентин Стойнев Борисов
1157.                Пролетина Георгиева Якимова-Цонева
1158.                Петя Георгиева Гугушева
1159.                Георги Николов Якимов
1160.                Боряна Пейчева Делиминкова
1161.                Галина Иванова Стоянова
1162.                Анета Костадинова Костова
1163.                Ивелин Христов Атанасов
1164.                Валентин Костов Делиминков
1165.                Огнян Стоянов Стоянов
1166.                Росица Щерионова Бранимирова
1167.                Ангел Георгиев Ангелов
1168.                Славчо Кирилов Никленов
1169.                Роза Николова Станкева
1170.                Димитър Василев Василев
1171.                Мария Асенова Стоименова
1172.                Кирил николов Идакиев
1173.                Кристиян Димитров Василев
1174.                Красимир Христов Тодоров
1175.                Димитър Пламенов Цеков
1176.                Мария Георгиева Разменова
1177.                Зоя Петрова Цекова
1178.                Аделина Стефанова Панова
1179.                Марин Огнянов Панов
1180.                Цветан Владимиров Спиров
1181.                Любомир Георгиев Григоров
1182.                Миглена Ангелова Григорова
1183.                Венета Евтимова Димитрова
1184.                Маргарита Стоянова Найденова
1185.                Венцислав Серафимов Дамянов
1186.                Валентин Манолов Бонев
1187.                Силвия Ангелова Нецова
1188.                Надя Найденова Найденова
1189.                Мария Владимирова Дончева
1190.                Атанаска Георгиева Танева
1191.                Методи Василев Дончев
1192.                Боян Руменов Алексиев
1193.                Деян Бойков Апостолов
1194.                Васил Димитров Бамбев
1195.                Теодор Мирославов Тодоров
1196.                Вера Василева Василева
1197.                Христина Стоянова Василева
1198.                Мирослав Илиев Лашков
1199.                Игнат Димитров Димитров
1200.                Антон Неделчев Тепавичаров
1201.                Ивелина Петрова Бъчварова
1202.                Георги Любенов Бедников
1203.                Димитър Любенов Бедников
1204.                Сребрина Стоянова Атанасова
1205.                Анита Стоименова Пашова
1206.                Моника Сашова Пашова
1207.                Кими Сашов Пашов
1208.                Весела Димитрова Аврамова
1209.                Васил Иванов Колчев
1210.                Анелия Викторова Тотева
1211.                Даниела Алексиева Цекова
1212.                Даниел Йорданов Йорданов
1213.                Емил Георгиев Петров
1214.                Борис Венциславов Илиев
1215.                Симона Симеонова Гюрова
1216.                Борислава Златкова Илиева
1217.                Марио Петров Ефтимов
1218.                Надя Витанова Лозенова
1219.                Любка Петрова Георгиева
1220.                Георги Вангелов Георгиев
1221.                Мирела Любомирова Желязкова
1222.                Красимир Николов Желязков
1223.                Никол Красимирова Желязкова
1224.                Павлина Дончева Тошкова
1225.                Цветан Методиев Георгиев
1226.                Румен Георгиев Георгиев
1227.                Методи Георгиев Енчев
1228.                Методи Радков Борисов
1229.                Радка Цекова Богданова
1230.                Наталя Георгиева Ракарова
1231.                Методи Викторов Радков
1232.                Нася Викторова Радкова
1233.                Радослав Викторов Радков
1234.                Тодорка Методиева Енчева
1235.                Любомир Георгиев Георгиев
1236.                Георги Любомиров Георгиев
1237.                Любомир Георгиев Енчев
1238.                Дучка Асенова Георгиева
1239.                Пенка Пешева Енчева
1240.                Данчо Иванов Методиев
1241.                Георги Димитров Георгиев
1242.                Иванка Иванова Георгиева
1243.                Екатерина Тодорова Стоянова
1244.                Владимир Данаилов Данаилов
1245.                Малинка Логинова Пърличкова
1246.                Гергана Валентинова Костова
1247.                Георги Кирилов Костов
1248.                Петя Валентинова Плачкова
1249.                Ненко Стефанов Плачков
1250.                Николай Янков Михайлов
1251.                Венцислав Валентинов Димитров
1252.                Валентин Димитров Димитров
1253.                Румяна Делова Колчева
1254.                Роберт Златанов Станков
1255.                Ива Симеонова Андреева
1256.                Стилиян Василев Алексиев
1257.                Ангел Красимиров Попов
1258.                Виктория Николаева Тотева
1259.                Янко Трайков Стойнов
1260.                Филка Николаева Димитрова
1261.                Василка Димитрова Георгиева
1262.                Георги Седефчов Асенов
1263.                Найден Василев Огнчнов
1264.                Стефан Проданов Симеонов
1265.                Симеон Трайков Николов
1266.                Димитър Иванов Димитров
1267.                Райна Георгиева Михова
1268.                Антон Иванов Антонов
1269.                Николай Димитров Пеев
1270.                Пенка Тимчева Пехова
1271.                Борис Венциславов Найденов
1272.                Яна Емилова Цекова
1273.                Галина Симеонова Иванова
1274.                Зорница Миткова Борисова
1275.                Мая Асенова Костова
1276.                Антон Вальов Василев
1277.                Надежда Борисова Кирилова
1278.                Емилия Кольова Георгиева
1279.                Филип Николов Филипов
1280.                Христо Филипов Боянов
1281.                Асен Робертов Андреев
1282.                Янко Иванов Янков
1283.                Латина Борисова Стефанова
1284.                Перса Филипова Каменова
1285.                Петко Александров Димитров
1286.                Петко Панов Семов
1287.                Ваня Александрова Иванова
1288.                Христина Господинова Иванова
1289.                Дора Христова Господинова
1290.                Надка Кирилова Крумова
1291.                Витка Иванова Петкова
1292.                Кирил Тодоров Петков
1293.                Корнелия Кирилова Тодорова
1294.                Цветан Борисов Каменов
1295.                Снежана Борисова Крумова
1296.                Стефан Анатолиев Еленков
1297.                Цветан Каменов Костов
1298.                Людмила Янкова Костова
1299.                Асен Кирилов Денков
1300.                Иванка Кирилова Денкова
1301.                Георги Стефанов Шойлев
1302.                Стефка Иванова Шойлева
1303.                Георги Маринов Емилов
1304.                Иванка Божилова Емилова
1305.                Димчо Методиев Трайков
1306.                Мария Ангелова Куртева
1307.                Снежана Траянова Асенова
1308.                Татяна Петрова Ангелова
1309.                Василка Стоименова Илиева
1310.                Надя Костадинова Колева
1311.                Стефан Руменов Иванов
1312.                Драга Маринова Димчева
1313.                Ани Петрова Сандова
1314.                Аспарух Методиев Симеонов
1315.                Александър Янков Димитров
1316.                Кремена Райчева Докова
1317.                Янко Ангелов Янков
1318.                Сашка Васкова Ангелова
1319.                Методи Зинов Ангелов
1320.                Рангел Димитров Рангелов
1321.                Атанас Бисеров Асенов
1322.                Иван Илчев Илиев
1323.                Любка Благоева Илиева
1324.                Любен Костадинов Илиев
1325.                Иванка Асенова Янкова
1326.                Димо Асенов Куртев
1327.                Емил Петров Младенов
1328.                Емил Младенов Сандов
1329.                Христо Атанасов Панов
1330.                Борис Петров Борисов
1331.                Костадинка Василва Димитрова
1332.                Николай Ангелов Христов
1333.                Христо Ангелов Христов
1334.                Андрей Иванов Лазаров
1335.                Станислав Багрянов  Стефанов
1336.                Николай Петров Николов
1337.                Никола Петров Николов
1338.                Митко Василев Маринов
1339.                Станчо Василев Станчев
1340.                Кунка Георгиева Дикова
1341.                Георги Димитров Костов
1342.                Станчо Любенов Златков
1343.                Шабан Маринов Тодоров
1344.                Богомил Георгиев Тодоров
1345.                Богомил Атанасов Георгиев
1346.                Тодор Цветанов Маринов
1347.                Милчо Петров Христов
1348.                Петко Тодоров Костов
1349.                Снежа Ванчова Асенова
1350.                Юлия Сергиева Иванова
1351.                Ася Георгиева Сергиева
1352.                Николай Георгиев Иванов
1353.                Петър Иванов Веселов
1354.                Зорка Методиева Борисова
1355.                Иван Василев Русев
1356.                Крум Петров Борисов
1357.                Анета Янкова Димитрова
1358.                Сашка Янкова Докова
1359.                Анка Димитрова Райчева
1360.                Алиса Стефчова Петрова
1361.                Янко Борисов Петров
1362.                Таня Христова Панова
1363.                Иван Христов Иванов
1364.                Кирил Проданов Симеонов
1365.                Стефан Асенов Рангелов
1366.                Димитър Георгиев Марков
1367.                Асен Рангелов Младенов
1368.                Руска Йорданова Докова
1369.                Пенка Иванова Чонева
1370.                Весела Стефанова Иванова
1371.                Антон Симеонов Пеев
1372.                Ферад Халилов Карабаджаков
1373.                Фатме Адемова Мехмедова
1374.                Йордан Николов Кунеков
1375.                Галя Веселинова Стоянова
1376.                Силвия Стоянова Енчева
1377.                Мехмед Алиосманов Юсеинов
1378.                Ахмед Мехмедов Ахмедов
1379.                Исмаил Кадиров Исмаилов
1380.                Сабри Бехчедов Сабриев
1381.                Ембия Хасанов Ембиев
1382.                Шенол Юсеинов Сапунджиев
1383.                Севдалин Николов  Михайлов
1384.                Селятин Шакиров Мустафов
1385.                Шабан Османов Шабанов
1386.                Мартин Мирославов Йорданов
1387.                Любен Асенов Христов
1388.                Сашо Младенов Христов
1389.                Славчо Маринов Юлиянов
1390.                Диян Стефанов Асенов
1391.                Андрей Диянов Асенов
1392.                Кадир Яшаров Салиев
1393.                Мустафа Ниязиев Ахмедов
1394.                Саид Мехмедов Аптулов
1395.                Анатоли Христов Алексиев
1396.                Ферди Мехмедов Исмаилов
1397.                Бисер Христинов Стефанов
1398.                Осман Исмаилов Исмаилов
1399.                Мехмед Мехмедов Гочев
1400.                Момчил Мартинов Асенов
1401.                Мартин Михайлов Асенов
1402.                Ахмед Мустафа Ахмед
1403.                Марийка  Иванова Михалева
1404.                Мустафа  Васведин Махмуд
1405.                Емине Бирол  Тефик
1406.                Есин  Хюсеинова  Байрамова
1407.                Мирослав Димитров  Митев
1408.                Елена Колева Михайлова
1409.                Гюлер  Давуд  Хюсеин
1410.                Хамиде  Ахмед  Хасан
1411.                Добромира  Митева Костадинова
1412.                Илкнур  Расим Ашим
1413.                Севдие Мустафа Караагачлъ
1414.                Селин  Фуат Февзи
1415.                Емилия Маркова Шопова
1416.                Сибел Юлсел  Асан
1417.                Здравка Атанасова Златева
1418.                Емран Исмет  Февзи
1419.                Здравко Васков Стоилов
1420.                Йозен  Неджмиев Исмаилов
1421.                Севал  Ердинч Исмаилов
1422.                Мирка Божанова Маджарова
1423.                Костадин Митев Костадинов
1424.                Танер  Илкнур  Расим
1425.                Соня Филева Петрова
1426.                Енур Зия Келай
1427.                Ганка Димитрова Христова
1428.                Гюлсевим  Исмаил Юсеин
1429.                Айрие Селимова Салимова
1430.                Гюлер  Девриш  Етем
1431.                Исмет Исмаил Адил
1432.                Радослав  Руменов Давидов
1433.                Лиляна  Асенова  Давидова
1434.                Маргарита  Георгиева Севданска
1435.                Мария Иванова Илиева
1436.                Калинка  Илиева Гайдарова
1437.                Петя Сашкова Великова
1438.                Георги  Илиев  Атанасов
1439.                Снежанка Иванова Станчева
1440.                Айсел Осман Нюфел
1441.                Айсун  Осман Ахмедова
1442.                Красимир Павлов Стоянов
1443.                Яшар  Асан Юсеин
1444.                Гюлтен  Хамди Салимова
1445.                Маргарита  Пенева  Димитрова
1446.                Дияна  Георгиева  Александрова
1447.                Георги  Атанасова Иванов
1448.                Никола Ганчев Пехливанов
1449.                Албена  Василева Стоянова
1450.                Елеонора  Георгиева Димитрова
1451.                Ажда Себайдин Юнус
1452.                Християн Недков Димитров
1453.                Тони Георгиев Василев
1454.                Галя Иванова Ганчева
1455.                Дора Георгиева Йорданова
1456.                Садет Юнус Ибрям
1457.                Станка Милкова Тодорова
1458.                Виолета Илиева Иванова
1459.                Йорданка Димитрова Димитрова
1460.                Джулиден  Себайдин Юнус
1461.                Николина Иванова Данчева
1462.                Назике Хасан  Шюкрю
1463.                Мехмед Сали Али
1464.                Фазиле Кязим Иззет
1465.                Божидара  Добрева Димова
1466.                Атанаска Тодорова Стоилова
1467.                Тодор  Пенев Тодоров
1468.                Милен Димов Петров
1469.                Каролина Добромирова Димитрова
1470.                Сечил Сафиназ Хайредин
1471.                Гюлджан Мустан Селим
1472.                Гюнер Неджмедин Реджеб
1473.                Айдън  Шукриев  Адемов
1474.                Ердинч  Исмаил  Мустафа
1475.                Серван Мехмед  Чавдарова
1476.                Бирсен  Мустафа  Мустафова
1477.                Сергей  Тихижоров  Демиров
1478.                Февзи  Тахир  Яшар
1479.                Имсет  Басри  Асан
1480.                Нурсевен  Айнур Исмаил
1481.                Джелил  Ахмет  Бейтула
1482.                Неджмие  Али  Хасан
1483.                Джеврие  Али  Ахмед
1484.                Фитнат  Реджеб  Хасан
1485.                Нийран Осман  Адем
1486.                Уриян  Вийсел  Адем
1487.                Юсние Ниязиева Али
1488.                Неджмие  Вийсел  Хасан
1489.                Елвер Акиф Ариф
1490.                Ансер Емилова Йосифова
1491.                Меляд Хюсеин  Янкова
1492.                Иван Василев  Великов
1493.                Ридван Ахмед  Демирали
1494.                Весиле Иванов  Василев
1495.                Денис Мустафа Йонал
1496.                Яна  Георгиева Спирдонова
1497.                Димитър  Димитров Георгиев
1498.                Фаредин Исмаил Сюлейман
1499.                Людмила Димитрова Маринова
1500.                Генади Алеков Демиров
1501.                Билгин Ниязи  Ариф
1502.                Мария Христова Атанасова
1503.                Мелин Тунчер Реджеб
1504.                Мете  Ибрям Назиф
1505.                Ферди Зюлкяни Ръфкъ
1506.                Гилман Алит Али
1507.                Суидин Шефик Али
1508.                Христо Йорданов Христов
1509.                Фериде Зюлкяни  Асенова
1510.                Гюлтен  Раиф Исмаилова
1511.                Рехан Раиф Акиф
1512.                Зюхал Джевайдинова Мустафова
1513.                Найме Мустафова Еминова
1514.                Ердинч  Мустафа Хюсню
1515.                Неджмие  Осман  Ибрям
1516.                Мариян Маринов Иванов
1517.                Белкъз Хади Байрамова
1518.                Светла Захариева Стоянова
1519.                Красимир Николов Стоянов
1520.                Росица Красимирова Митева
1521.                Стефан Лилянов Митев
1522.                Динчер Бейхан Осман
1523.                Севинч Хасан  Али
1524.                Семра Мюсрет Хасан
1525.                Ертан Метин Тефик
1526.                Миглена Йорданова Димова
1527.                Деница Димитрова Стоянова
1528.                Дъниза Енчева Василева
1529.                Шенай Неджати Назифова
1530.                Есенгюл Жевайдин  Чакърова
1531.                Айсевер Васвединова Ебазерова
1532.                Сема Юсуфова Мустафова
1533.                Гюлтен  Мустафа Ахмед
1534.                Александра Красимирова Славова
1535.                Севим Мехмедова Рамаданова
1536.                Семиха Юсуфова Мустафова
1537.                Ерджан Ибрям  Хюсню
1538.                Сурия Алиибрям Ахмедова
1539.                Еда Шефкетова Вейселова
1540.                Петър Митков Георгиев
1541.                Гьоккан Нурсел Шабан
1542.                Ивайло Янев Камбуров
1543.                Жевайдин Мустафов  Чакъров
1544.                Тунай Йомерова Аблемидов
1545.                Добромир  Тодоров Батанов
1546.                Айля Гюрселова Ферадова
1547.                Адлен Исуф Мурад
1548.                Ридван Ебазер Хасан
1549.                Икбале Хасан  Алиева
1550.                Рекшан Ридван Ебазеров
1551.                Нурсел Шабан Арифов
1552.                Езджан Ибрям Хюсню
1553.                Румен Ивайлов Минчев
1554.                Сезджан Назифов Назифов
1555.                Николай Насков Демирев
1556.                Жеко Тодоров Аспарихов
1557.                Гюлфер Гюрселова Хасан
1558.                Тихомир Желев Захариев
1559.                Мюрвет Исмаилова Ибрямова
1560.                Нуртен Куртнеби Мустафа
1561.                Елвин  Енгин Хасан
1562.                Ивелин Димитров Стоянов
1563.                Сали Мустафа Али
1564.                Кемал Али  Козали
1565.                Исмаил Али Реджеб
1566.                Ахмед Реджеб  Яшар
1567.                Кадир Мустафа Ахмед
1568.                Ивелин Петров Ганчев
1569.                Демир Демиров Демиров
1570.                Фердес Ибрям Мехмедова
1571.                Миглена Михайлова Ангелова
1572.                Сийка Тодорова Ангелова
1573.                Неджмие  Шефкет Хюсеин
1574.                Бирсен  Певат Риза
1575.                Бахтишен Абтула Ебазел
1576.                Силвия Василева Симеонова
1577.                Гюлер  Тефиков Мурадов
1578.                Нурие Юмерова Мурадова
1579.                Мергюл Исмаил  Исмаил
1580.                Иджран Исмет  Ахмед
1581.                Бирсен  Дюнят Мурад
1582.                Ялчин Ешреф Асанов
1583.                Неджмедин  Ахмедов Мехмедов
1584.                Ремзи Мустафа Риза
1585.                Исуф Мурад Ибрям
1586.                Нигяр Нихат Юсню
1587.                Енгин Хасан  Ебазел
1588.                Садие Юсеин Юсменова
1589.                Хикмет Ибрям Болат
1590.                Танжу Бинатов Ферадов
1591.                Недрет Исмаил Асанова
1592.                Есма Адем Мехмедова
1593.                Сергей  Милев Велик
1594.                Юлиян Насков Асенов
1595.                Ергин Джемайдин Абликин
1596.                Джахит Орхан Мехмед
1597.                Валентина Максимова Колева
1598.                Юрфет Асанова Мустафова
1599.                Шаин Исмаил Мехмед
1600.                Златка Стоянова Тодорова
1601.                Зюлябедин Мустафа Хасан
1602.                Надежда Николова Митева
1603.                Емине Вайдинова Исмаилова
1604.                Ресмия  Шефкетова Реджебова
1605.                Здравка Николова Василева
1606.                Севджан Исмаил Халилова
1607.                Мехмедемин Насуф Мехмедемин
1608.                Денис Джемал Юсеин
1609.                Джале Мехмедова Назиф
1610.                Николинка Илиева  Ферадова
1611.                Самие Салим Алим
1612.                Севджан Иззет Сейфилла
1613.                Севим  Шаибова Арифова
1614.                Жасмин Ахмедова Шерифова
1615.                Сувет  Осман Мехмед
1616.                Левент Муждава Амза
1617.                Юсние Арунова Османова
1618.                Тинка  Йорданова Василева
1619.                Хамид  Селим Мустафа
1620.                Нихат  Юсеин  Яшар
1621.                Севгин Илхан  Хасан
1622.                Рейхан Исмаил Халилов
1623.                Жулиент Илинов Йорданов
1624.                Милена Руменова Величкова
1625.                Руфкие  Осман  Ахмедова
1626.                Хубен Здравков Наулов
1627.                Ивелина  Михайлова  Димитрова
1628.                Гюлбеяз Мустафова Пазарджъклъ
1629.                Севгин Илхан  Хасан
1630.                Севинч  Рукшенова  Мустафа
1631.                Семиха Себатинова Даудова
1632.                Ахмед Ризаев Нуриев
1633.                Джемал Юсеин Сюлейман
1634.                Кемал Юсеин Саид
1635.                Данаил Райчев  Димитров
1636.                Разие Хасанова Исмаил
1637.                Магдалена Божидарова Димитрова
1638.                Мелиха Яшар Хасан
1639.                Гинка  Огнянова Гочева
1640.                Радка Руменова Великова
1641.                Айдън  Себайдин Аджер
1642.                Менду  Хасан Халил
1643.                Лютви Реджеб  Али
1644.                Исмет  Назиф  Реджеб
1645.                Ердинч  Неджатин  Расим
1646.                Съби Димитров Великов
1647.                Васила  Митева Стоянова
1648.                Тансер Илмиев  Нуриев
1649.                Севим  Ахмедова Хюсеинова
1650.                Мертол Мюджелибов Февзиев
1651.                Неджати Алтер Сенаиф
1652.                Ангел Севдалинов Ангелов
1653.                Иван  Ивайлов  Христов
1654.                Биджаи Танев Василев
1655.                Бирджан  Бениамин Халит
1656.                Несрин Неджмедин Юмер
1657.                Елсин Едает Рашид
1658.                Севгин Ахмет Сюлейман
1659.                Зафер Билент Раим
1660.                Джюнеит Благовестов Колев
1661.                Никет Назиф Мустан
1662.                Селда Назим Мустан
1663.                Алдин Амет Мустафа
1664.                Джошкун Шенол Шюкри
1665.                Джейхан Алиев Ахмедов
1666.                Джафер Юксел Самидин
1667.                Лютфи  Идает Мехмед
1668.                Неджмидин Сюлейман Ибрям
1669.                Мелиха Сервет Яшар
1670.                Левент  Мюзекяр Салим
1671.                Хюлия  Тезджан Осман
1672.                Ферди Назми Чакър
1673.                Айхан Карани  Осман
1674.                Сейхан Рейхан Себайдин
1675.                Кадир  Бирсен Хасан
1676.                Джошкун Гюнел Юзеир
1677.                Алкин Мехмед Осман
1678.                Джансевер Юджел Емин
1679.                Жанина Александрова Ангелова
1680.                Николай Христов Янакиев
1681.                Юмит Юджел Юсеин
1682.                Жюлиде Джевджет Мюмюн
1683.                Наим Салим Наим
1684.                Гюлтен Федаилова Халилова
1685.                Мехмет Исмаил Зиядин
1686.                Ерхан Ерсел  Ахмед
1687.                Динчер Ебазел Юмер
1688.                Гьокхан Ерсел  Ахмед
1689.                Кенан Джемайдин Сали
1690.                Синан Сезгин Ахмед
1691.                Енис Селяйдин Шабан
1692.                Билент Неждет  Алиосман
1693.                Бюрхан Джемил Илхан
1694.                Шенер Назим Ибрям
1695.                Енгин Нефтин Касим
1696.                Шенол Осман Шефкет
1697.                Алкин Саит Иззет
1698.                Бирсен Гюркан Шаиб
1699.                Айджан   Ружди  Абил
1700.                Гюрсел Севгин  Алид
1701.                Гюнай  Мустафа    Рамис
1702.                Танер Енал  Адил
1703.                Серчук  Мудин   Ибрям
1704.                Ердинч Али  Ахмед
1705.                Фатме  Курбан  Неджибова
1706.                Фейме  Фикрет  Неджибова
1707.                Фахри Бахри Ахмед
1708.                Седат  Бейтула Дауд
1709.                Гьоксан Ридван Емдие
1710.                Ерсин Исмаил Сали
1711.                Рейхан Джемал Кадир
1712.                Гьокхан Бахри Махмуд
1713.                Неждет Наджи Исмаил
1714.                Севиляй Селяйдин Осман
1715.                Муса Ахмед Кадир
1716.                Ръфкъ  Вадет Джелил
1717.                Тургут Мехмед Исмаил
1718.                Мюневер Февзи Сабри
1719.                Айрие Шефкет Ефраим
1720.                Исмаил Шаиб Дауд
1721.                Махмуре Айредин Юсеин
1722.                Айдън Мустафа   Назим
1723.                Сергей Стоянов Йосифов
1724.                Талят Исмаил Али
1725.                Орхан Фикрет Яшар
1726.                Неше Нури Ешреф
1727.                Семра Исмаил Ибрям
1728.                Емел Нуридин Касим
1729.                Хаят Сезгин Мустафа
1730.                Нурай Селвет Юсеин
1731.                Аккъ  Мехмет Юсуф
1732.                Пламен Желязков Тодоров
1733.                Кадир Рамисов Юмеров
1734.                Йълмаз Шефкет Фейзула
1735.                Сезер   Серхат  Халил
1736.                Нуран Али  Сали
1737.                Надде Али  Юсеин
1738.                Джемиле   Дженгиз   Мюмюн
1739.                Мелиха Джамил Ахмед
1740.                Вечие  Вадет Ибрям
1741.                Айля Юксел Реджеб
1742.                Месут Мустафа   Сабит
1743.                Айридин Алит Юсеин
1744.                Назми Кадир Сали
1745.                Гюнайдън Юсеин Насъф
1746.                Сурай Метин Вейсел
1747.                Неджати Ахмед Хамди
1748.                Левент Неждет  Алиосман
1749.                Алиайдън Ахмед Ахмед
1750.                Билгин Айдън Ахмед
1751.                Пенка Панайотова Манева
1752.                Станка Спасова Петрова
1753.                Петър Делянов Петрова
1754.                Митко Димитров Димитров
1755.                Георги  Михайлов Георгиев
1756.                Иван  Димитров Русев
1757.                Георги  Маринов Станчев
1758.                Еленка Александрова Колева
1759.                Александра Русева Далова
1760.                Ексджан  Али Ибрям  Байрам
1761.                Бисер Бисеров Маринов
1762.                Георги  Кулев Георгиев
1763.                Пепа Бисерова Маринова
1764.                Бисер Маринов Христов
1765.                Мартин Милев Петков
1766.                Димитър Йорданов  Марчев
1767.                Панайот Йорданов  Атанасов
1768.                Добрина Желева  Колева
1769.                Румен  Иванов  Алексиев
1770.                Радка  Великова Пенева
1771.                Мариян  Йорданов  Маринов
1772.                Иванка  Пенева Великова
1773.                Стоян  Пенева Стоянов
1774.                Веселина Атанасова Кръстева
1775.                Веселина Георгиев Мирчев
1776.                Мариян  Атанасова Колева
1777.                Пепа Пенчева Якимова
1778.                Гергина  Тодорова Кънчева
1779.                Надя Стоянова Иванова
1780.                Иван Пенева Пеев
1781.                Петър Гавраилов Цонев
1782.                Еленка Тодорова Димова
1783.                Николай Ламбев  Колев
1784.                Никола  Василев Николов
1785.                Светла  Енчева Ялнъзова
1786.                Нели Великова Иванова
1787.                Красимир Желев Колев
1788.                Йорданка  Георгиева Тодорова
1789.                Вечие Юсеинова Асан
1790.                Айсел Айредин Осман
1791.                Ферди Фаредин  Сеит
1792.                Валентин  Недков Маринов
1793.                Аксел Севгисер Фикрет
1794.                Рифат Гюнел Алит
1795.                Мустафа Джевдет Мустафа
1796.                Мехмед Ергин Амет
1797.                Амир Гюрсел  Такавит
1798.                Илтер Илвабин Мехмед
1799.                Едил Бюлент Ахмед
1800.                Фатме  Джелил Мустафа
1801.                Джансел Бирол Амди
1802.                Али  Яшар  Сали
1803.                Неше Ердинч Мустафа
1804.                Нурджихан Ридван Исмаил
1805.                Илхан Хасан Хюсеин
1806.                Танжу Ердоган Юсеин
1807.                Аксел Байсел Исмаил
1808.                Мустафа Юсеин Мехмедали
1809.                Белгин Махмуд Карани
1810.                Алчин Неджати Ахмед
1811.                Ерсин Ергин Амет
1812.                Йозлем Исмаил Адем
1813.                Валери Валентинов Милев
1814.                Юлия Алекова Колева
1815.                Жечка  Атанасова Добрева
1816.                Айджан  Нусфет Осман
1817.                Денка Божкова Янкова
1818.                Демир Митков Анкелов
1819.                Емел Риза Кьосе
1820.                Елис Айредин Осман
1821.                Гюнел Гюнайдън Яшар
1822.                Мими Михайлова Ангелова
1823.                Сибел  Риза Кьосе
1824.                Мелих  Риза Кьосе
1825.                Ферида Нежди Неджиб
1826.                Нури Нуридин Мехмет
1827.                Анка Викоторова Сашева
1828.                Гюлджихан Севги Назиф
1829.                Сейхан  Сали  Сали
1830.                Исуф Мехмедали Мустан
1831.                Величка  Каменова Славова
1832.                Амет Рамадан Ахмед
1833.                Филип  Митев Славова
1834.                Нурсевен Исмет  Кадир
1835.                Февзи  Асан Алил
1836.                Левент  Стефанов Колев
1837.                Георги  Господинов Петров
1838.                Ремзи  Неази Ремзи
1839.                Гюлтен Джеват Осман
1840.                Ажда Джевдет Медетова
1841.                Анелия Сашева Янкова
1842.                Тунай Сали Ибрям
1843.                Милко Албенов Милков
1844.                Атче Асан Исмаил
1845.                Айрие Юсеин Апти
1846.                Илтен Юсеин Кулеш
1847.                Мюжгян Сюлейман Къпък
1848.                Борислава Демирова Ангелова
1849.                Демир Ангелов Садъков
1850.                Марийка Анастасова Калчева
1851.                Денка  Станева Велева
1852.                Сезер  Билгин Али
1853.                Мертол Себайдин Сюлейман
1854.                Бекир Камбер Камбер
1855.                Елмаз Джавит Шериф
1856.                Герорги  Иванов  Димова
1857.                Иван Димитров Иванов
1858.                Сейфи Осман Чакър
1859.                Хасан Юсеин Шериф
1860.                Ерджан Енбия Халил
1861.                Бейнур Бенаби Кьосе
1862.                Петя  Господинова Петрова
1863.                Веселина Петрова Иванова
1864.                Кадир Орхан Кадир
1865.                Боян Иванов  Боянов
1866.                Айдън Мелихов Ахмедов
1867.                Светослав Светланов Филипов
1868.                Джанер Джеват Мустафа
1869.                Невяна Йорданова Недева
1870.                Сейхан Неджми Ибрям
1871.                Серхан Неджми Халил
1872.                Никола Савов Ангелов
1873.                Марин Николов Савов
1874.                Анелия Русева Янкова
1875.                Гюлшен Рашъдова Салиева
1876.                Асен Маринов Миланов
1877.                Ерхан Сабри Шакир
1878.                Коста Вълчев Илиев
1879.                Рейхан Мустафа   Ешреф
1880.                Орхан Неджат  Хамди
1881.                Светльо Любенов Енчев
1882.                Мери Иванова Демирева
1883.                Атиш Юсеин Ибрям
1884.                Ибраим Юсеин Ибраим
1885.                Севдалин Събев Емилов
1886.                Венцислав Живков Костов
1887.                Дичо Василев Желев
1888.                Димитър Иванчев Асенов
1889.                Снежана Ангелова Петрова
1890.                Васил Красимиров Колев
1891.                Варол Берол Ахмед
1892.                Юмюгюл Зия Хасан
1893.                Фахрие Фариз Сали
1894.                Диян Ангелов Асенов
1895.                Демирка Ангелова Стоянова
1896.                Иван Еленов Руменов
1897.                Севгюл Мустафова Сашева
1898.                Светлин Катев Антонов
1899.                Мехмед  Хасанов  Бейтулов
1900.                Сабри  Сали Бейтула
1901.                Сали  Ясин Ахмедов
1902.                Рифат Ферадов Раимов
1903.                Станимир Събев Александров
1904.                Риза Ибрям Али
1905.                Акиф Ферадов Раимов
1906.                Фердун Ферадов Раимов
1907.                Юлиян Асенов Иванов
1908.                Сали  Хюсеин Сали
1909.                Бисер Стефанов Янакиев
1910.                Сезгин Ибрям Ибрям
1911.                Иван Любенов  Александров
1912.                Мария Донева  Тонева
1913.                Айхан  Мустафа   Юсмен
1914.                Сабри  Сали Муса
1915.                Неждет Хюсеин  Ибрямов
1916.                Метин Али Азисов
1917.                Зеки Зекерия Курдов
1918.                Вилдан Ниязиева Кариева
1919.                Денко Миленов Иванов
1920.                Радослав Генчев Манолов
1921.                Шабан Рамадан Мехмед
1922.                Самие Шабан Рамадан
1923.                Ивелин Иванов Маринов
1924.                Валентин  Станиславов Деанов
1925.                Мохамед Сали Юсеин
1926.                Силвия Иванова Славова
1927.                Джихан Мехмедов Ахмедов
1928.                Галя Асенова Христова
1929.                Юрфет Сезгин Яшар
1930.                Варол  Раифов Нязимов
1931.                Ивелин Христов Ангелов
1932.                Наско Маринов Демирев
1933.                Аспарух Сандев Атанасов
1934.                Димитър Симов Димитров
1935.                Антоанета Атанасова Маринова
1936.                Елчин Умитов Шеритов
1937.                Нурел Нихатова Юсеинова
1938.                Ремзия Екрем Нарединова
1939.                Ерсин Лютвиев Емирлов
1940.                Стоянов Великов Хинев
1941.                Седа Хасан Хасан
1942.                Рафет Рамаданов Мехмедов
1943.                Неджми Али Имам
1944.                Селда Екремова Зекериева
1945.                Метин Четинов Хюсеинов
1946.                Миладин Златев Балтаджиев
1947.                Митко Йончев Иванов
1948.                Саша Сашева Стоянова
1949.                Снежана Миткова Янкова
1950.                Севда Миленова Иванова
1951.                Гюнюл Сезгин Щерева
1952.                Закиф Юмер Касим
1953.                Юмер Заид Юмер
1954.                Южвел Неджиб Хаджисалиева
1955.                Севдалина Дианова Иванова
1956.                Демир Йорданов Демиров
1957.                Севал Расимова Мустафова
1958.                Мюрвет Мехмедова Мустафова
1959.                Фанка Асенова Димитрова
1960.                Севдалина Койчева  Янева
1961.                Невяна Дианова Иванова
1962.                Бистра Николова Тодорова
1963.                Амет Салим Салимов
1964.                Ертан Салиев Нязимов
1965.                Еркин Халид Ваид
1966.                Калинка Дякова Павлова
1967.                Илияна Детелинова Янева
1968.                Снежана Асенова Христова
1969.                Велизара Страхилова Янкова
1970.                Джейлян  Сезгин Яшар
1971.                Шенол Раифов Нязимов
1972.                Станимир Асенов Пенчев
1973.                Сашо Захариев Иванов
1974.                Румен  Стоянов Атанасов
1975.                Мартин Росенов Ганев
1976.                Байрам Саами Сали
1977.                Нурел Беядинов Адилов
1978.                Ердинч Османов Адемов
1979.                Мелиха Адем Керим
1980.                Юлкяр Зекериев Ахмедов
1981.                Слави Маринов Демирев
1982.                Снежана Иванова Янева
1983.                Димитър Борисов Евтимов
1984.                Нудие Сами Муса
1985.                Демир  Фикриев Юсеинов
1986.                Димитър Иванов Радев
1987.                Нурсел Шабанова Ипова
1988.                Елвин Енгин Керимов
1989.                Мертол Медетов Сидкадиров
1990.                Нуредин Хасан Майреш
1991.                Стоян Стоянов Цанков
1992.                Янаки Генов Янакиев
1993.                Юлиян Страхилов Демирев
1994.                Севдалин Златев Димитров

Отхвърля искането за регистрация като наблюдатели на следните лица:

Име, презиме, фамилия ЕГН  
1. Асен Александров Асенов ... Регистриран кандидат за народен представител в РИК 02 - Бургаски, от ПП „Нова сила"
2. Лъчезар Трифонов Атанасов ... Регистриран кандидат за народен представител в РИК 04 - Великотърновски, от ПП „ДПС"
3. Красен Бойков Петков ... Регистриран кандидат за народен представител в РИК 23 - София, от ПП „НДСВ"
4. Атанас Цеков Петков ... Регистриран кандидат за народен представител в РИК 24 - София, от КП „АБВ"
5. Иванка Стелиянова Щерева ... Няма навършени 18 години

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 14-НС / 14.05.2021

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 13-МИ / 14.05.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Аспарухово, община Левски, област Плевен

  • № 12-МИ / 14.05.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Бургас, област Бургас

  • всички решения