Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 954-ПВР/МИ
София, 27 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Вълчи дол, област Варна, назначена с Решение № 392-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е заявление с вх. № ОИК-667/21.09.2011 г. от Цветомир Красимиров Грънчаров - пълномощник на ПП „Атака", за промяна в състава на ОИК - Вълчи дол. Към заявлението са приложени: отказ на Еленка Манчева Димова от членство в ОИК - Вълчи дол; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от личната карта; копие от дипломата за завършено висше образование на Снежана Александрова Кирова; пълномощно от председателя на ПП „Атака" Волен Николов Сидеров в полза на Цветомир Красимиров Грънчаров.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Вълчи дол, област Варна, Еленка Манчева Димова и анулира удостоверение № 15 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Вълчи дол, област Варна, Снежана Александрова Кирова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения