Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 95-ЕП
София, 8 април 2019 г.

ОТНОСНО: условията и реда за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

На основание чл. 124 – 126 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 1 – 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Общи положения

1. Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., могат да имат свои упълномощени представители, които да ги представляват при произвеждане на изборите.

2. Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет могат да бъдат българските граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, които отговарят на изискванията на чл. 350, ал. 1, респективно чл. 350, ал. 2 ИК.

3. Общият брой на представителите на всяка партия, коалиция или инициативен комитет не може да надвишава:

а) за страната – броя на избирателните секции в съответния район;

б) извън страната – броя на избирателните секции извън страната.

Упълномощаване. Списъци на упълномощените представители

4. Представителите се упълномощават с писмено пълномощно, в което се вписват трите имена, ЕГН/ЛН, номер и дата на пълномощното. Представителите могат да бъдат упълномощени и с общо пълномощно.

5. Пълномощните се подписват от представляващите партията, коалицията или инициативния комитет или от изрично упълномощени от тях лица.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните.

6. Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък на своите представители на хартиен носител и на технически носител в excel формат (Приложение № 1 към решението). Вписването на представителите на техническия носител е съобразно последователността на вписване в списъка на хартиен носител.

В списъка се вписват пореден номер на списъка, номер по ред и трите имена на упълномощеното лице, ЕГН/ЛН, номер и дата на пълномощното.

7. Списъкът на хартиен носител се подписва от представляващите партията, коалицията или инициативния комитет или от упълномощени от тях лица и се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат на съответната РИК в срок до 17,00 часа на 25 май 2019 г.

Не се приемат списъци на технически носител в сканиран вид.

Когато списъкът се подписва и/или подава от пълномощник, той представя заверено копие на съответното пълномощно.

8. За избирателните секции извън страната списъкът се изготвя и предава по реда на т. 6 и 7 в Централната избирателна комисия.

9. След извършване на проверка по т. 2, 18 и 19 РИК, съответно ЦИК, приема решение за публикуване на отговарящите на изискванията упълномощени представители на интернет страницата си, при спазване на изискванията за защита на личните данни. Формата и съдържанието на списъка за публикуване за РИК/ЦИК са дадени в Приложение № 2 към решението.

10. До изтичане на срока по т. 7 партиите, коалициите и инициативните комитети могат да изготвят и предават в РИК, съответно в ЦИК – за секциите извън страната, допълнителен втори и следващ списък на свои упълномощени представители при спазване изискванията на т. 3. Списъците се изготвят и предават по реда на т. 6 и 7.

11. Когато партия, коалиция и инициативен комитет оттегли упълномощаването на свои представители, в РИК, съответно в ЦИК – за избирателните секции извън страната, се представят удостоверителни документи, че пълномощното е оттеглено. Съответната РИК или ЦИК извършват незабавно промените в публичния списък на представителите по т. 9, като в графата за вписване на номер и дата на пълномощното се отбелязва „оттеглено“.

Права и задължения на представителите

12. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция в страната или извън страната. В избирателната секция в изборния ден и при въвеждане на данните от протоколите може да присъства само по един представител от всяка партия, коалиция или инициативен комитет.

13. Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети имат право:

а) да присъстват в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден, по време на гласуването, както и при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което им се осигурява пряка видимост;

б) да присъстват при въвеждане на данните от протоколите на СИК с резултатите от гласуването в избирателните секции в изчислителния пункт на РИК;

в) да получат срещу подпис копие от подписания от членовете на СИК протокол с резултатите от гласуването в избирателната секция, съответно от РИК с резултатите в района, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря. Подписаният протокол се копира в избирателната секция, съответно в РИК. Имената и ЕГН на упълномощеният представител, получил копието, се вписват от СИК съответно от РИК, в списъка на лицата, получили копие от подписания протокол (Приложение № 95-ЕП и 96-ЕП от изборните книжа), след което представителят се подписва;

г) да присъстват на заседанията на избирателните комисии. На заседанията на избирателните комисии може да присъства само по един представител от всяка партия, коалиция или инициативен комитет;

д) да подават жалби и сигнали за нарушения на изборния процес.

14. В изборния ден представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети са длъжни:

а) да спазват реда за свободното и спокойно протичане на гласуването в избирателната секция;

б) да не пречат на гласуването в избирателната секция;

в) да изпълняват указанията на председателя и решенията на секционната избирателна комисия.

Легитимация и отличителни знаци

15. Представителите се легитимират с пълномощно от представляващите съответната партия, коалиция или инициативен комитет или упълномощено от тях лице.

16. Упълномощените представители са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден с Решение № 52-ЕП от 3 април 2019 г. на ЦИК. Представителите, които не носят отличителни знаци или носят отличителни знаци извън утвърдените от ЦИК или откажат да се легитимират с пълномощното, се отстраняват от избирателната секция с решение на СИК. Решението на СИК може да се оспорва пред РИК, съответно пред ЦИК – за секциите извън страната, които се произнасят незабавно. Решенията на РИК и ЦИК не подлежат на обжалване.

Други разпоредби

17. Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети не могат да бъдат придружители на избирател с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването.

18. Едно лице може да бъде упълномощен представител само на една партия, коалиция или инициативен комитет.

19. Представителите не могат да участват в друго качество, като кандидат, наблюдател, член на друг инициативен комитет инициативен комитет, застъпник на кандидатска листа на друга партия, коалиция или инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор и друго подобно качество.

20. Упълномощените представители запазват статута си до обявяване на резултатите от изборите.

21. На лицата в качеството им на представители на партии, коалиции и инициативни комитети не се издават удостоверения за гласуване на друго място.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения