Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 95-МИ
София, 8 август 2011 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ПЪТ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ПЪТ", подписано от представляващия и председател на партията Ангел Георгиев Димов, заведено под № 74 на 6 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 27.02.2011 г. по ф.д. №13854/2000 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии;  заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 96 на „Държавен вестник", бр. 96 от 2001 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията;  удостоверение за актуално правно състояние по ф.д. № 13854/2000 г., издадено на 20.07.2011 г.; решение на Четвъртия редовен конгрес на партията от 10.06.2011 г. за приемане на решение за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и за регистрация в ЦИК; образец от подписа на представляващото партията лице; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-346/12.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; удостоверение изх. № 2633/19.07.2011 г. на „Банка ДСК"ЕАД за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 20.07.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 13854/2000 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 7289 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.

Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ/13.07.2011 г. на ЦИК за регистрацията на ПП „СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ПЪТ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90,ал.1 и ал. 4 във връзка с чл. 89,ал. 3, т. 11 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ПЪТ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения