Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 945-МИ
София, 3 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Сопот, област Пловдив

Постъпило е писмо с вх. № МИ-06-243 от 02.09.2019 г. от Деян Дойнов – кмет на община Сопот, с искане за промяна в състава на ОИК – Сопот, област Пловдив, назначена с Решение № 827-МИ от 27 август 2019 г., като на мястото на Шенол Неджемиев Куртов – член на ОИК – Сопот, да бъде назначена Емир Мехмед Узун.

Към предложението са приложени: заявление от Шенол Неджемиев Куртов за освобождаването му като член на ОИК – Сопот по здравословни причини; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Емир Мехмед Узун.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Сопот, област Пловдив, Шенол Неджемиев Куртов, ЕГН ….

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Сопот, област Пловдив, Емир Мехмед Узун, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения