Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 945-МИ
София, 03.09.2019

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Сопот, област Пловдив

Постъпило е писмо с вх. № МИ-06-243 от 02.09.2019 г. от Деян Дойнов – кмет на община Сопот, с искане за промяна в състава на ОИК – Сопот, област Пловдив, назначена с Решение № 827-МИ от 27 август 2019 г., като на мястото на Шенол Неджемиев Куртов – член на ОИК – Сопот, да бъде назначена Емир Мехмед Узун.

Към предложението са приложени: заявление от Шенол Неджемиев Куртов за освобождаването му като член на ОИК – Сопот по здравословни причини; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Емир Мехмед Узун.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Сопот, област Пловдив, Шенол Неджемиев Куртов, ЕГН ….

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Сопот, област Пловдив, Емир Мехмед Узун, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1735-МИ / 23.01.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 1734-МИ / 21.01.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Икономедия“ АД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1733-МИ / 16.01.2020

    относно: жалба от Р. Р. Д. и коалиция „БСП за България“ срещу решение № 234 от 20.11.2019 г. ОИК – Кюстендил, област Кюстендил

  • всички решения