Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 945-МИ
София, 27 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Светлана Николаева Боева срещу решение № 183 от 21.09.2011 г. на ОИК в община Силистра

Постъпила е жалба с вх. № М-93 от 24.09.2011 г. на ЦИК от Светлана Николаева Боева - независим кандидат за кмет и общински съветник в община Силистра, срещу решение № 183 от 24.09.2011 г. на ОИК в община Силистра. Според жалбоподателя е допусната нередност при тегленето на жребия за поредността на партиите, местните коалиции и инициативните комитети в бюлетините за гласуване за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в община Силистра. Като участник в два различни избора като независим кандидат - за кмет на община Силистра и за общински съветник, жалбоподателят е издигнат от два различни инициативни комитета съгласно изискванията на чл. 97, ал. 3 от Изборния кодекс и при тегленето на жребия е получил два различни номера на бюлетините за участието си в двата избора. В същото време друг независим кандидат Никола Стефанов Караколев за кмет на кметство с. Айдемир и за общински съветник в община Силистра е получил един и същи номер за двата избора. Обяснението на председателя на ОИК - Силистра, след запитване на жалбоподателя за неравнопоставеността на участниците при тегленето на жребия е, че другият кандидат е издигнат от два инициативни комитета с еднакъв състав за двата избора и затова е получил един и същи номер за двата избора. Жалбоподателят пита не е ли това нарушение на чл. 97, ал. 3 от ИК, а именно - „Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет", и моли за отстраняване на допуснатото нарушение при вземане на решение № 183 от 21.09.2011 г. на ОИК -Силистра.
Производството е по реда на чл. 26, ал. 1, т. 8 от ИК.
При направената проверка на регистрите за регистрацията на инициативните комитети се установи, че Никола Стефанов Караколев е издигнат от два различни инициативни комитета съответно с решение № 9 от 23.08.2011 г. като независим кандидат на кметство с. Айдемир и с решение № 10 от 23.08.2011 г. като независим кандидат за общински съветник в община Силистра. Инициативните комитети са създадени с различни решения за всеки вид избор, макар в тях да участват едни и същи избиратели, и заявленията, декларациите, нотариално заверените образци на подписи за участие в двата избора са различни съгласно изискванията на Изборния кодекс и утвърдените с решения на ЦИК изборни книжа. В тази връзка е установено по безспорен начин, че не е допуснато нарушение при регистрацията на Никола Стефанов Караколев като независим кандидат за кмет на кметство с. Айдемир и общински съветник в община Силистра и регистрацията е коректна. Изискването на чл. 97, ал. 3 от ИК за участие на всеки избирател само в един инициативен комитет се отнася за всеки избор поотделно, а не за всички избори. Правата на жалбоподателя не са нарушени и той не е поставен при различни условия като участник в изборите в сравнение с останалите участници.
В същото време е допуснато неправилно тълкуване от ОИК - Силистра, на Решение № 784-ПВР/МИ от 15 септември 2011 г. на ЦИК относно жребия за поредните номера на партиите, коалициите от партии, местните коалиции и независимите кандидати от ОИК в бюлетините за гласуване за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. Поради факта, че двата инициативни комитета за издигане на Никола Стефанов Караколев като независим участник в изборите за кмет на кметство Айдемир и за общински съветник са с един и същи състав, изтегленият номер за участие в избора като общински съветник е предоставен и за участие в избора като кмет на кметство с. Айдемир вместо да се изтегли нов номер. Допуснато е нарушение, което противоречи на Изборния кодекс и Решение № 784-ПВР/МИ от 15 септември 2011 г. на ЦИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 183 от 21.09.2011 г. на ОИК - Силистра, в частта му, в която на кандидата за кмет на кметство с. Айдемир Никола Стефанов Караколев, издигнат от инициативен комитет, регистриран с решение № 9 от 23.08.2011 г. на ОИК - Силистра, и кандидат за общински съветник в община Силистра, издигнат от инициативен комитет, регистриран с решение № 10 от 23.08.2011 г. на ОИК - Силистра, е определен един и същ номер (№ 40) за участието му в двата избора.
УКАЗВА на ОИК - Силистра, със свое решение да даде на единия инициативен комитет по избор на издигнатия кандидат Никола Стефанов Караколев следващия след последния изтеглен при жребия номер на бюлетината.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • № 2487-МИ / 21.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Долни Дъбник, област Плевен

  • № 2486-МИ / 21.09.2023

    относно: жалби срещу решения №11-МИ, №12-МИ и № 13-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК – Белоградчик

  • всички решения