Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 944-МИ
София, 27 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Политическа партия „ГЕРБ” срещу действие на член на ОИК в община Разград, област Разград

Постъпила е жалба с вх. № М-114 от 26.09.2011 г. на ЦИК от Тодор Атанасов Димитров - областен координатор на Политическа партия „ГЕРБ" за област Разград, срещу действие на Евгения Петрова Кочанова, член на ОИК в община Разград от квотата на ПП „НДСВ", изразяващо се в участие като упълномощен представител на ПП „НДСВ" на консултациите за състав и ръководство на СИК, проведени при кмета на община Разград на 14.09.2011 г. Тъй като не е постигнато съгласие на консултациите между представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии и на партиите и коалициите от партии, които имат членове в Европейския парламент, но не са парламентарно представени, секционните избирателни комисии ще трябва да се назначат от ОИК в община Разград съгласно чл. 34, ал. 10 от ИК. Така ще се получи ситуация, в която лице, участвало в консултациите за СИК, ще бъде едновременно и част от органа, който ще взема решение за назначаването им. Това е противоречие според жалбоподателя, тъй като буди съмнения в обективността на този член на ОИК при приемане на решенията на ОИК за назначаване на комисиите и дава неоснователно предимство на ПП „НДСВ" пред останалите политически формации, участващи в този процес. Счита също, че е нарушен Изборният кодекс и смята това за основание да поиска от Централната избирателна комисия да вземе решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на Евгения Петрова Кочанова като член на ОИК в община Разград. Жалбоподателя прилага пълномощно като представляващ ПП „ГЕРБ" на територията на община Разград във връзка с изборите на 23 октомври 2011 г. и копие от протокола от проведените на 14.09.2011 г. консултации за състав и ръководство на СИК в община Разград.
Производството е по реда на чл. 26, ал. 1, т. 8 от ИК.
От представеното копие на протокола от срещата за проведените консултации при кмета на община Разград за определяне на съставите на СИК в общината е видно, че Евгения Петрова Кочанова е упълномощен представител на ПП „НДСВ" за тези консултации и е присъствала на срещата. На срещата никой от представителите на политическите партии не е възразил срещу участието на Евгения Петрова Кочанова като действащ член на ОИК в община Разград и едновременно с това като упълномощен представител на ПП „НДСВ" за консултациите. Централната избирателна комисия счита, че е недопустимо участието на член на ОИК в провеждането на консултации като упълномощен представител на политическа партия или коалиция, но не е налице и никое от обстоятелствата по чл. 25, ал. 1 на ИК за предсрочното прекратяване на пълномощията на член на ОИК. Посоченият от жалбоподателя „утвърден принцип", че при произвеждане на изборите членовете на комисиите (ОИК и СИК) след встъпване в правомощията си следва да се ръководят единствено от закона и да не проявяват политически пристрастия е по-скоро морален принцип, а не законово задължение, което подлежи на санкция.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба вх. № М-114 от 26.09.2011 г., подадена от Политическа партия „ГЕРБ", с искане за предсрочно освобождаване на Евгения Петрова Кочанова от състава на ОИК - Разград.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения