Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 943-МИ
София, 2 септември 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с  чл. 87, ал. 1, т. 14-16,  чл. 156-161, чл. 397, чл. 402, ал. 1-3, чл. 412-419 и § 1, т. 5 от ДР на ИК, Решение на ЦИК № 627-МИ и във връзка с чл. 39, ал. 4, чл. 42, ал. 8 във връзка с ал. 6, изречение второ и трето и ал. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

I. Право да бъдат избирани

1. Право да бъдат избирани за общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца (към дата 26 април 2019 г. включително): за общински съветници, кметове на общини и райони – в съответната община; за кметове на кметства - в съответното населено място.

2. Право да бъде избиран за общински съветник има и всеки гражданин на държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, навършил е 18 г. към изборния ден включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място (към дата 26 април 2019 г. включително) и не е лишен от правото да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

ІІ. Издигане на кандидати

3. Кандидати могат да издигат партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите на 27 октомври 2019 г. в Общинската избирателна комисия.

ІІІ. Кандидатски листи

4. Партиите, коалициите и местните коалиции подреждат кандидатите в кандидатски листи по едномандатни и многомандатни изборни райони.

 Кандидатите за общински съветници на партии и коалиции се вписват в регистъра на кандидатските листи и се регистрират с номера, под които са подредени в кандидатската листа. 

5. Инициативните комитети издигат независими кандидати за общински съветници и за кметове, като всеки кандидат за общински съветник или кмет, образува самостоятелна кандидатска листа.

6. Партиите и коалициите не могат да регистрират като кандидати военнослужещи от въоръжените сили, служители от дипломатическата служба, служители от МВР, Държавна агенция „Разузнаване“, Националната служба за охрана и Държавната агенция „Технически операции“, както и държавни служители от Държавна агенция „Национална сигурност“, съдии, прокурори и следователи, както и други лица, на които със закон е забранено членство в политическа партия. Тези граждани може да участват в изборите като независими кандидати.

7. Независим кандидат не може да бъде включван в кандидатска листа на партия или коалиция.

8. Коалициите участват в изборите с обща кандидатска листа във всеки отделен едномандатен и многомандатен изборен район.

9. Партиите и коалициите, които участват в състава на местни коалиции за определен вид избор, не могат да регистрират самостоятелно свои кандидатски листи или кандидати за същия вид избор.

10. Броят на кандидатите в една кандидатска листа за общински съветници  на партии или коалиции не може да надхвърля броя на членовете на общинския съвет.

ІV. Действителност на регистрацията

11. Кандидат за общински съветник може да бъде предложен за регистриране само от една партия, коалиция или инициативен комитет и само в един изборен район.

12. Кандидат за кмет може да бъде предложен за регистриране само от една партия, коалиция или инициативен комитет и само в един изборен район. Кандидат за кмет на община не може да бъде и кандидат за кмет на кметство или кмет на район.

13. Кандидат за кмет от инициативен комитет не може да бъде кандидат за общински съветник от партия или коалиция, а кандидат за общински съветник от инициативен комитет не може да бъде кандидат за кмет от партия или коалиция.

14. Кандидат за кмет от партия или коалиция може да бъде и кандидат за общински съветник само от същата партия или коалиция. В случай че бъде избран за кмет, той отпада от кандидатската листа за общински съветници.

15. Когато кандидат за общински съветник или кмет бъде регистриран от повече от една партия, коалиция или инициативен комитет или в повече от един изборен район, действителна е първата по време регистрация.

16. Кандидатът не може да бъде наблюдател, застъпник, представител на партия/коалиция/ местна коалиция/инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор или придружител в съответната община.

17. Централната избирателна комисия констатира и обявява за недействителни регистрациите, извършени в нарушение на т. 11, 12, 13 и 14. Решението се обявява незабавно и може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.

V. Документи и срок за регистрация

18. Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

18.1. предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 62-МИ и Приложение № 63-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/район/кметство се подава отделно предложение. За изборите за кметове на райони/кметства се подава едно общо предложение, като се вписват районите/кметствата;

18.2. предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 64- МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;

18.3. заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК (Приложение № 65-МИ от изборните книжа);

18.4. кандидатът за общински съветник  -  гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя декларация по образец (Приложение № 66-МИ от изборните книжа), в която декларира:

а) гражданство и адрес на пребиваване в съответното населено място;

б) че не е поставен под запрещение;

в) данните от личната карта или паспорта и личен номер;

Кандидатът представя удостоверение от компетентните органи на държавата – членка на ЕС, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

18.5. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица.

19. Общинската избирателна комисия проверява и отбелязва данните от личната карта или личния паспорт за страната на кандидата, единния граждански номер (личния номер), постоянния и настоящия адрес (адрес на пребиваване) и датата на адресната регистрация.

20. Регистрирането на кандидатските листи в общинските избирателни комисии се извършва от 17 септември до 24 септември 2019 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).  

21. ОИК води отделни входящи регистри на кандидатите:

- за общински съветници – Приложение № 69-МИ;

- за кмет на община/район – Приложение № 70-МИ;

- за кмет на кметство (общ за всички кметства в общината) – Приложение № 71-МИ;

22. Последователността на постъпване на документите на кандидатските листи определя поредността на вписване в регистъра на общинската избирателна комисия.

23. Общинската избирателна комисия извършва проверка на заявения от кандидата – гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, адрес на пребиваване чрез Министерството на вътрешните работи.

24. Проверката на обстоятелствата по чл. 397 се извършва от Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието по искане на Централната избирателна комисия.

25. Общинската избирателна комисия изпраща незабавно на Централната избирателна комисия извлечение от регистъра  за кандидати за общински съветници, които са граждани на друга държава - членка на Европейския съюз , но не са български граждани.

VІ. Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат   

26. Право да посочват и регистрират независим кандидат за общински съветник или кмет имат:

26.1 за общински съветник в общини с население:

а) до 10 000 жители – най-малко 100 избиратели от общината;     

б) до 20 000 жители – най-малко 200 избиратели от общината;     

в) до 50 000 жители – най-малко 250 избиратели от общината;     

г) до 100 000 жители – най-малко 500 избиратели от общината;     

д) над 100 000 жители – най-малко 1000 избиратели от общината;     

26.2 за кмет на община с население:

а) до 10 000 жители – най-малко 200 избиратели от общината;     

б) до 20 000 жители – най-малко 400 избиратели от общината;     

в) до 50 000 жители – най-малко 500 избиратели от общината;     

г) до 100 000 жители – най-малко 1000 избиратели от общината;     

д) над 100 000 жители – най-малко 2000 избиратели от общината;  

26.3. за кмет на кметство – една пета от избирателите на кметството, но не повече от 500;

26.4. за кмет на район – една пета от избирателите на района, но не повече от 500

27. Избирател, който подкрепя участието в изборите на независим кандидат за общински съветник или кмет, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет. (Приложение № 67-МИ от изборните книжа) Избирателите български граждани посочват имената, постоянния си адрес в общината, съответно в кметството или района , единния си граждански номер, а гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително пребиваващи у нас – имената, личния номер, номера на личната карта или паспорта, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него , и адреса на пребиваване в съответната община, кметство или район. Всеки избирател може да участва само в един списък. При полагане на подписа си в списъка избирателят удостоверява своята самоличност. Списъкът се предава и в структуриран електронен вид, като съдържа имената, единния граждански номер (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка (Решение на ЦИК № 638-МИ от 21.08.2019 г.  и Решение № 705-МИ от 23.08.2019 г.).

28. Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят е положил подписа си в списъка по т. 27, обработва и предоставя личните данни при спазване изискванията за защита на личните данни и носи отговорност по смисъла на чл.4, т.7 от Регламент (ЕС) 2016/679.

29. Списъкът се предава на общинската избирателна комисия заедно с документите по т. 18.2 – 18.5 не по-късно от 32 дни преди изборния ден – 24.09.2019 г.

VІІ. Условия за регистрация. Отказ за регистрация  

30. Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на посочените изисквания и взема решение за регистрацията на кандидатските листи.

31. При установяване на непълноти или несъответствия общинската избирателна комисия дава незабавно указания и срок за отстраняването им.

32. В случаите когато ОИК откаже регистрация, отказът може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК.

Решението на ОИК, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на съответната ОИК. В останалите случаи решението на ЦИК се обжалва пред Върховния административен съд.

33. При отказ за регистрация  или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от листа на партия или коалиция партията и коалицията може не по-късно от 30 дни преди изборния ден – 26 септември 2019 г., да предложи за регистриране друг кандидат.

34. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине или изпадни в трайна невъзможност  да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 7 дни преди изборния ден. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 30 дни преди изборния ден – 26.09.2019 г.

35. Новият кандидат по предложение на партията или коалицията по т. 32 и 33 заема освободеното или последното място  в кандидатската листа, като във втория случай останалите кандидати се преподреждат с едно място напред.

36. За регистрацията на всяка кандидатска листа с кандидати за общински съветници и с кандидати за кметове ОИК взема отделно решение, което се вписва в регистър на кандидатите за публикуване (Приложение № 72-МИ от изборните книжа). Регистърът се обявява на интернет страницата на съответната общинска избирателна комисия.

37. Въз основа на взетото решение за регистрация ОИК издава удостоверения за регистриран кандидат (Приложение № 68-МИ от изборните книжа)   

VІІІ. Проверка на списъците. Служебно заличаване на регистрация   

 38. Списъците по т. 27 в структуриран електронен вид и на хартиен носител се предават незабавно за проверка от общинската избирателна комисия на съответното териториално звено на Главна дирекция  „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Проверката се извършва не по-късно от 27 дни преди изборния ден – 29.09.2019 г. и за резултатите от нея се съставя протокол в два екземпляра, единия от които се предоставя на общинската избирателна комисия. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждане на изборите.

39. При поискване от инициативния комитет общинската избирателна комисия му предоставя в писмен вид данните от протокола за установения резултат от представените списъци.

40. Когато общинската избирателна комисия установи, че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели , регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет. Решението на ОИК може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88.

41. Общинската избирателна комисия осигурява възможност всеки избирател – български гражданин или гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, имащ статут на постоянно или продължително пребиваващ, да може да прави справка в списъка по единен граждански номер или личен номер, включително на безплатен телефонен номер.

ІХ. Статут на кандидатите. Неприкосновеност

42. Кандидатите имат качество на длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс от регистрирането на кандидатските листи до обявяването на резултатите от изборите. В случай че регистрацията на кандидат е заличена, правата и задълженията му се прекратяват от деня на заличаването.

43. От деня на регистрацията до обявяване на резултатите от изборите регистрираните кандидати не може да бъдат задържани или привличани като обвиняеми, освен за извършено престъпление от общ характер и с разрешение на Централната избирателна комисия въз основа на мотивирано искане от главния прокурор.

44. Разрешение за задържане не се иска при заварено тежко престъпление, като в този случай незабавно се уведомява Централната избирателна комисия.

Х. Отпуск на кандидатите

45. Кандидат за кмет на община, район или кметство, който е държавен или местен орган, или заема служба в администрацията на държавен или местен орган, задължително ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск от деня, следващ деня на решението за регистрация, до обявяване на резултатите от изборите.

46. За времето в което кандидатът за кмет на община, район или кметство е в отпуск по т. 45, за временно изпълняващ длъжността кмет определя един от заместник-кметовете. Когато няма назначен заместник-кмет, временно изпълняващ длъжността кмет на общината и района се избира от общинския съвет. При условията и реда на чл. 42, ал. 8 на ЗМСМА.

47. В случаите когато общинският съвет не е приел решение в определения срок, временно изпълняващ длъжността кмет на община/ /район/ кметство, се назначава от областния управител.

48. Кандидат за общински съветник, който заема държавна служба, задължително ползва отпуск за дните, през които в работно време участва в мероприятия на предизборната кампания.

49. Точка 45 не се прилага за министър-председателя, заместник министър-председателите, министрите, народните представители, президента и вицепрезидента на Републиката.

50. Отпускът се зачита за трудов или служебен и осигурителен стаж.

51. В случай че регистрацията на кандидат бъде заличена, отпускът се прекъсва от деня на заличаването. Когато заличаването е отменено, се смята, че отпускът не е прекъсван.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 751-МИ / 15.10.2021

    относно: допълнение на Решение № 1666-МИ от 8 ноември 2019 г. на ЦИК относно определяне с методика на възнагражденията на членовете на ОИК за заседания и дежурства

  • № 750-НС / 15.10.2021

    относно: утвърждаване на технически характеристики на хартиените бюлетини за произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

  • № 749-ПВР/НС / 15.10.2021

    относно: определяне на партиите, коалициите и инициативните комитети, които имат право да ползват медийни пакети по реда на чл. 178 от Изборния кодекс

  • всички решения