Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 943-МИ
София, 27 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Галин Костов – пълномощник на ПП „ГЕРБ” – Ямбол, срещу решениe № 156-МИ от 20.09. 2011 г. на ОИК в община Ямбол, област Ямбол

Постъпила е жалба с вх. № М-79 от 23.09.2011 г. на ЦИК от Галин Костов, пълномощник на ПП „ГЕРБ", срещу решениe № 156-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК - Ямбол, област Ямбол, с коeто е регистрирана кандидатска листа на коалиция „ЗА ЯМБОЛ" за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г.
Жалбоподателят твърди, че решението на ОИК - Ямбол, е незаконосъобразно и постановено при съществени нарушения на нормите на Изборния кодекс и Решение № 520-МИ от 24.08.2011 г. на ЦИК. Същият конкретизира, че съгласно разпоредбата на чл. 126, ал. 1, т. 1, буква „а" от Изборния кодекс към предложението следва да бъде приложено валидно взето решение от компетентния съгласно решението за образуване на местната коалиция орган, а в конкретния случай към представеното в ОИК предложение от местната коалиция липсва приложено валидно решение. Навеждат се доводи, че след като в решението за образуване на местната коалиция „ЗА ЯМБОЛ" липсва взето решение за избор на орган, който да издига и подрежда кандидатите за общински съветници в кандидатска листа, следва да е налице решение, взето с единодушение от участващите в коалицията партии.
С жалбата се прави искане Централната избирателна комисия да отмени обжалваното решение.
Жалбата е допустима като подадена от лице, имащо правен интерес от обжалване и в срока по чл. 33, ал. 3 от ИК. Решение № 156-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК - Ямбол, е обявено на 20.09.2011 г. в 19,30 ч. Жалбата е депозирана чрез Общинската избирателна комисия - Ямбол, до Централната избирателна комисия на 23.09.2011 г. с вх. № 84/23.09.2011 г. в 16,30 ч. на ОИК. Разгледана по същество, същата е неоснователна.
С решение № 24-МИ от 23.08.2011 г. ОИК - Ямбол, е регистрирала местна коалиция от партии „ЗА ЯМБОЛ" за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г. Към заявлението за регистрация на местната коалиция е приложено решение от 23.08.2011 г. за образуване на коалицията за участие в изборите за кмет и общински съветници на 23 октомври 2011 г. в община Ямбол. Взето е решение за наименованието на коалицията, а именно „ЗА ЯМБОЛ", както и за определяне лице, представляващо коалицията. Липсва взето решение за определяне на компетентния орган за издигането и подреждането на кандидатите в кандидатска листа за общински съветници.
С решение № 156-МИ от 20.09.2011 г. ОИК - Ямбол, е регистрирала кандидатска листа на коалиция „ЗА ЯМБОЛ" за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г. по постъпило предложение от представителя на коалицията. Предложението е заведено под № 31 от 20.09.2011 г. в регистъра на кандидатите за участие в изборите за общински съветници. Към предложението са представени изискуемите докумени по чл. 126, ал. 1, т. 2, 3, 4 от ИК на всеки кандидат от листата, както и протокол от 19.09.2011 г. за проведена среща на упълномощените представители на политическите партии, участващи в състава на коалицията, за утвърждаване на кандидатската листа за общински съветници, както и пълномощни от законните представители на политическите партии на името на лицата, подписали протокола.
Изборният кодекс урежда реда и сроковете за регистриране на кандидатски листи за общински съветници и кандидатите за кметове, предложени за регистрация от местна коалиция от партии. В чл. 126 от ИК и Решение № 520-МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК е определен редът и необходимите документи за регистриране на кандидатска листа за общински съветници, като сред изискуемите е и решението на компе-тентния орган съгласно решението за образуване на коалицията от партии за издигането и подреждането на кандидатите в кандидатската листа за общински съветници. Абсолютно условие за регистриране на кандидатска листа за общински съветници е наличието на валидно взето решение от компетентния орган. Предложението на коалиция „ЗА ЯМБОЛ" за ре-гистриране на кандидатска листа за общински съветници в ОИК - Ямбол, е регистрирана в регистъра на кандидатите за участие в изборите за об-щински съветници под № 31 от 29.09.2011 г. Към предложението е пред-ставен протокол от 19.09.2011 г. за проведена среща на упълномощените представители на ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД", ПП „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбърис-ти", ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ", ПП „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ", ПП „НОВА ЗОРА", ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ", ПП „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ", политически клуб „Тракия", участници в коалицията за участие в изборите за общински съветници, които ще се проведат на 23 октомври 2011 г. На проведената среща е взето решение от представ-ляващите политическите партии, участващи в коалицията, за издигане, подреждане и утвърждаване на кандидатската листа за общински съветници на община Ямбол, като са посочени трите имена, единният граждаски номер и постоянен адрес на 37 кандидата. Към протокола са представени осем броя пълномощни, с които законните представители на политическите партии, участващи в състава на коалицията, изрично са упълномощили подписалите решението за избор и утвърждаване на кандидатската листа за общински съветници да издигат и регистрират кандидати за общински съветници в община Ямбол от името на коалицията. Решението на коалицията, обективирано в протокол от 19.09.2011 г., е подписано от всички упълномощени представители на участващите в коалицията партии, поради което и същото представлява валидно взето решение по смисъла на чл. 126, ал. 1, т. 1, буква „а" от Изборния кодекс и Решение № 520 от 24.08.2011 г. на ЦИК.
Общинската избирателна комисия - Ямбол, не е допуснала нарушение на чл. 126, ал. 1, т. 1 от ИК и е приела законосъобразно решение.
На основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ без уважение жалба с вх. № М-79 от 23.09.2011 г. на ЦИК от Галин Костов, пълномощник на ПП „ГЕРБ", срещу решениe № 156-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК - Ямбол, област Ямбол с коeто е регистрирана кандидатска листа на коалиция „ЗА ЯМБОЛ" за участие в изборите за общински съветници на 23 октомрви 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения