Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 942-ПВР/МИ
София, 27 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Долни Дъбник, област Плевен, назначена с Решение № 158-ПВР/МИ от 10.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-676/26.09.2011 г. от Тошко Борисов Гетов - общински ръководител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Долни Дъбник, област Плевен, като Павлина Гоцева Дескова, председател на общинската избирателна комисия бъде преназначена за член, а назначеният за член Здравко Кирилов Христов бъде преназначен за председател. Към предложението са приложени: заявление от Павлина Гоцева Дескова да бъде освободена от длъжността председател на комисията, като продължи работата си в качеството си на член на ОИК; пълномощно от представляващия ПП „ГЕРБ" Бойко Методиев Борисов за областния координатор на партията за област Плевен, Иван Николов Новкиришки и пълномощно от Иван Николов Новкиришки за общинския ръководител на ПП „ГЕРБ" за община Долни Дъбник, Тошко Борисов Гетов.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ПРЕНАЗНАЧАВА Павлина Гоцева Дескова, ЕГН ..., председател на ОИК - Долни Дъбник, област Плевен, за член на ОИК - Долни Дъбник, област Плевен, и анулира удостоверение № 1 от 01.09.2011 г.
ПРЕНАЗНАЧАВА Здравко Кирилов Христов, ЕГН ..., член на ОИК - Долни Дъбник, област Плевен, за председател на ОИК - Долни Дъбник, област Плевен, и анулира удостоверение № 4 от 01.09.2011 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения