Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 941-МИ
София, 27 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба против решение № 233/МИ от 21.09.2011 г. на Общинска избирателна комисия – Русе, област Русе

Постъпили са жалби с вх. № М-94 от 26.09.2011 г. от Димитринка Неделчева Димитрова - независим кандидат за кмет на община Русе, и от Алина Блъскова, представляващ инициативния комитет, който е издигнал независим кандидат, срещу решение № 233/МИ от 21.09.2011 г. на ОИК - Русе, за заличаване на регистрацията на кандидата.
В жалбите се твърди, че неправилно ОИК - Русе, не е предоставила срок за допълване на подписката с избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат за кмет на община, като неправилно е заличила извършената по-рано регистрация.
Централната избирателна комисия, след като обсъди постъпилите жалби, намери същите за подадени в законоустановения срок и разгледани по същество, се явяват основателни.
Обжалваното решение е постановено на 21.09.2011 г. от ОИК - Русе, и е обявено в 16,30 ч. на 22.09.2011 г. Жалбите са подадени в 16,14 ч. ОИК - Русе, и заведени с вх. № 255 от 25.09.2011 г. В решението на ОИК - Русе, е посочено, че то подлежи на обжалване в тридневен срок от съобщаването му. Поради това ЦИК намира, че жалбата е подадена в срок и е допустима.
Общинската избирателна комисия с решение № 219/МИ от 20.09.2011 г. е регистрирала Димитринка Неделчева Димитрова за независим кандидат за кмет на община Русе, предложена от инициативен комитет. При постановяване на решението не е приключила проверката на подписката с избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат. С протокол от 21.09.2011 г. на ТЗ „ГРАО" - Русе, е установено, че подписката съдържа 1730 коректни записи на избиратели. Общинската избирателна комисия е установила, че независимият кандидат не е бил подкрепен от изискуемите 2000 избиратели от община Русе, и поради неизпълнение на изискванията на чл. 125, ал. 1, буква „д" от ИК е заличила регистрацията на независимия кандидат Димитринка Неделчева Димитрова.
Централната избирателна комисия намира, че при констатирани непълноти в подписката ОИК - Русе, е трябвало да даде указания и срок на инициативния комитет за отстраняването им и след като указанията не бъдат изпълнени, да заличи направената регистрация. Атакуваното решение следва да бъде отменено, като ОИК - Русе, даде указания на инициативния комитет в тридневен срок да допълни подписката си.
Предвид изложеното и на основание чл. 125, ал. 7 във връзка с чл. 26, ал. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 233/МИ от 21.09.2011 г. на ОИК - Русе, за заличаване на регистрацията на Димитринка Неделчева Димитрова за независим кандидат за кмет на община Русе.
УКАЗВА на ОИК - Русе, да даде указания на инициативния комитет за регистриране на Димитринка Неделчева Димитрова за независм кандидат за кмет на община Русе и да допълни в тридневен срок представената подписка.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3459-МИ / 10.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

  • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

  • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения