Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 94-МИ
София, 21 май 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Столична община, София-град

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление от Борис Стоянов Евтимов с вх. № МИ-15-142 от 20.05.2021 г. за освобождаването му като член на ОИК – Столична община, поради несъвместимост по чл. 66, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 81 във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Столична община, София-град, Борис Стоянов Евтимов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения