Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 939-ПВР/МИ
София, 27 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Борово, област Русе, назначена с Решение № 199-ПВР/МИ от 11 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-680/26.09.2011 г. от Валентин Панайотов Великов - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Борово, област Русе. Предлага се на мястото на Мариана Петкова Георгиева и на мястото на Росица Йорданова Кънева като членове на ОИК - Борово, да бъдат назначени Кою Стоянов Коев и Искра Божидарова Русинова. Към предложението са приложени: заявления от Мариана Петкова Георгиева и Росица Йорданова Кънева за освобождаването им като членове на ОИК, декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копия от документи за самоличност; диплома за завършено висше образование на Кою Стоянов Коев и уверение № 333 от 05.07.2011 г., издадено от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски" за завършено висше образование от Искра Божидарова Русинова, както и пълномощно на името на Пламен Дулчев Нунев и пълномощно на името на Валентин Панайотов Великов.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Борово, област Русе, Мариана Петкова Георгиева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 7 от 01.09.2011 г.
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Борово, област Русе, Росица Йорданова Кънева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 8 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Борово, област Русе, Кою Стоянов Коев, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Борово, област Русе, Искра Божидарова Русинова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2573-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

  • № 2572-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

  • всички решения