Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 937-НС
София, 15 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 10(10-1) от 13.09.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА", представлявано от председателя на УС Светослав Щерев Николов, българска неправителствена организация, за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 28-НС от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално правно състояние от 12.09.2014 г. от СГС, пълномощно от Светослав Щерев Николов, представляващ сдружението, в полза на 11 (единадесет) лица - упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 20 от 12.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА".

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, всичките 11 лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс - имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации и не са регистрирани като анкетьори.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 11 упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ РАВНИ ПРЕЗ ЗАКОНА", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Светослав Щерев Николов
2. Иван Иванов Иванов
3. Ирен Калинова Дикова
4. Нестор Драгомиров Несторов
5. Лилия Димитрова Ангелова-Несторова
6. Иван Атанасов Йорданов
7. Георги Цветанов Илиев
8. Марко Момир Попович
9. Димитър Радославов Златков
10. Явор Валериев Григоров
11. Кристина Бориславова Вълкова

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

952-НС/

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения