Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 936-НС
София, 15 септември 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от Тодор Георгиев Бойчев срещу решение № 62 от 12.09.2014 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район –Хасковски

Производството е по чл. 73 от Изборния кодекс.

Образувано е по повод постъпила жалба от Тодор Георгиев Бойчев срещу решение на РИК в Двадесет и девети изборен район - Хасково.

Твърденията в жалбата са за незаконосъобразност на обжалваното пред Централната избирателна комисия (ЦИК) решение на РИК в Двадесет и девети изборен район -Хасковски, като постановено в нарушение на закона, изразяващо се в неспазване на чл. 71, ал. 2 от ИК в частта, в която посочената правна норма съдържа изискване за публикуване на пълните протоколи от заседанията на съответната РИК.

В жалбата се развиват оплаквания, че видеозаписът от заседанието на РИК в Двадесет и девети изборен район -Хасковски, от 12.09.2014 г., на което е взето оспореното решение, съдържа изказвания, които не са отразени в протокола от заседанието. Твърди се, че изказванията на членове на комисията са с язвителен тон по отношение на жалбоподателя. В обстоятелствената част на жалбата се навежда изводът, че действията на комисията, свързани с атакуваното решение, са непрозрачни, а самото решение е основано върху непълен протокол. Претендира се отмяната на решение № 62 на РИК в Двадесет и девети изборен район -Хасковски, като незаконосъобразно поради изтъкнатите в жалбата доводи.

Централната избирателна комисия приема жалбата, макар и подадена в законоустановения срок, за недопустима поради липса на правен интерес на жалбоподателя.

От приложените по преписката писмени доказателства, в частност протокол № 16 от заседание на РИК в Двадесет и девети изборен район -Хасковски, от 12.09.2014 г. е видно, че с обжалваното решение № 62, обективирано в самия протокол, РИК-Хасково възлага на свой член да комплектува преписката по постъпила жалба с вх. № 92/12.09.2014 г. от същия жалбоподател - Тодор Бойчев, срещу изричен отказ на информация от РИК в Двадесет и девети изборен район -Хасковски, и преписката по това предхождащо настоящото и различно от него административно производство да бъде изпратена по компетентност до Административен съд - Хасково.

С други думи, с атакуваното решение ответникът по жалбата РИК - Хасково, в изпълнение на задължението си по чл. 152 от АПК е действала законосъобразно и в пълен унисон именно с правния интерес на жалбоподателя и по двете производства, а именно жалбата му по предходното административно производство срещу оспорения акт на РИК в Двадесет и девети изборен район - Хасковски, да бъде изпратена за упражняване на контрол от компетентния съд.

Обжалваното в това производство решение на РИК в Двадесет и девети изборен район -Хасковски, е взето с пълно единодушие на присъстващите членове при наличието на необходимия кворум, като на заседанието са присъствали 12 души, което е видно от представения протокол.

Развитите оплаквания в жалбата относно пълнотата на протокола, съдържанието на изказванията и т.н. не могат да бъдат релевирани в настоящото производство, доколкото с жалбата се иска именно отмяна на решение № 62/12.09.2014 г. на РИК в Двадесет и девети изборен район - Хасковски, с което реално е удовлетворен правният интерес на жалбоподателя.

Поради горното и на основание чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Тодор Георгиев Бойчев срещу решение № 62/12.09.2014 г. на РИК в Двадесет и девети изборен район - Хасковски.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения