Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 935-ПВР/НС
София, 12 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „България на гражданите“ за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 18-3 от 12.11.2021 г. от сдружение „България на гражданите“, от Георги Атанасов Николов – представляващ сдружението, чрез Мария Венцеславова Тенчeва за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Мария Венцеславова Тенчева, в полза на Мартин Ясенов Ангелов;

- декларации по образец (Приложение № 45-ПВР/НС от изборните книжа) – 12 (дванадесет) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени 12 лица за регистрация като наблюдатели в страната.

На 12.11.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „България на гражданите“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 10 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за две от лицата са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември  2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 10 (десет) упълномощени представители на сдружение „България на гражданите“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.       

Никола Иванов Иванов

...

2.       

Александра Христова Факирова

...

3.       

Ангел Ивов Нецов

...

4.       

Васко Здравков Тонев

...

5.       

Здравко Васков Тонев

...

6.       

Светлана Йорданова Димитрова

...

7.       

Антоанета Христова Кадиева

...

8.       

Ваня Костадинова Нецова

...

9.       

Ивайло Пламенов Танчев

...

10.  

Виктор Динев Стоев

...

 

 

 

 

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КрЦ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения