Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 935-НС
София, 15 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 10(10-1) от 13.09.2014 г. от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", представлявано от Нели Генова Делгянска, чрез Валери Димитров Димитров, регистрирана с Решение на ЦИК № 874-НС от 6 септември 2014 г. българска неправителствена организация, за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Нели Генова Делгянска, представляваща сдружението, в полза на 216 (двеста и шестнадесет) лица - упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 10(10-1) от 13.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ".

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 211 лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс - имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации и не са регистрирани като анкетьори, а 5 лица не отговарят на изискванията на Изборния кодекс за наблюдатели.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 211 упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Юлия Димитрова Михайлова
2. Емануил Иринов Славчев
3. Асия Юриева Гърбева
4. Юлина Юриева Гърбева
5. Ервин Ербенов Даутев
6. Стоянка Стойнова Каял
7. Сашо Петков Горанов
8. Борислав Огнянов Беширов
9. Елена Огнянова Беширова
10. Татяна Фиданова Беширова
11. Владислав Илиев Вутов
12. Александър Живков Димитров
13. Мехмедали Ибрям Хасан
14. Цветан Ников Лъдачки
15. Севдалина Сюлейманова Кърджалиева
16. Здравко Александров Дукатов
17. Евгени Боянов Стойков
18. Илия Стефанов Великов
19. Джулия Сергеева Георгиева
20. Христо Ангелов Маринов
21. Ангел Заимов Орелов
22. Деян Сергеев Германов
23. Сергей Цветков Германов
24. Людмила Векилова Германова
25. Стилияна Илиянова Тотева
26. Пламена Илиянова Янкова
27. Димчо Заимов Орелов
28. Добромир Йорданов Янков
29. Кирил Руменов Христов
30. Огнян Ангелов Асенов
31. Валентин Николаев Чобанов
32. Марио Йорданов Иванов
33. Олга Николаевна Петраковска
34. Ивайло Спасов Сулев
35. Николай Руменов Найденов
36. Станимир Петков Стоянов
37. Георги Валериев Иванов
38. Сашка Станиславова Янкова
39. Владимир Панчев Йолов
40. Валентина Василева Иванова
41. Полина Владимирова Йолова
42. Иван Радев Минев
43. Йордан Маринов Иванов
44. Йордан Тодоров Азманов
45. Христина Цветанова Иванова
46. Юлиян Любомиров Стоянов
47. Велин Иванов Кръстев
48. Тамара Цветанова Громкова
49. Аманда Александрова Громкова
50. Александър Борисов Громков
51. Осман Ахмедов Ибрямов
52. Драган Георгиев Попов
53. Станка Методиева Димитрова
54. Сергей Асенов Иванов
55. Георги Фиданов Шидеров
56. Марио Николов Славчев
57. Силвана Янкова Кирелова
58. Методи Трайчев Костадинов
59. Асен Методиев Ботев
60. Коца Трайчева Костадинова
61. Христина Трайчева Костадинова
62. Софка Георгиева Петкова
63. Петър Павлов Петкова
64. Виолета Георгиева Станчева
65. Светла Здравкова Велева
66. Марияна Кирчева Велева
67. Теодора Ружкова Чандърова
68. Таня Валдек Чандърова
69. Миглена Филипова Емилова
70. Любослав Димитрова Димитров
71. Севджихан Асиме Башри
72. Орхан Мехмедали Ибрям
73. Ахмед Мехмедали Ибрям
74. Фатме Ахмед Хасан
75. Кирил Венциславов Митов
76. Станислав Крумов Стоянов
77. Кина Ангелова Карамитева
78. Антония Боянова Найденова
79. Надежда Станчева Боянова
80. Денислав Ружков Чандъров
81. Мирчо Младенов Любенов
82. Нора Андреева Любенова
83. Николай Мирчев Любенов
84. Донко Асенов Кичуков
85. Маргарита Гюрова Дойчинова
86. Андреан Веселинов Божинов
87. Нели Иванов Сирачка
88. Мерлин Петрова Кръстева
89. Радина Цветкова Бонева
90. Ива Петрова Крачанова
91. Анета Стефанова Ангелова
92. Сияна Олегова Захариева
93. Дехайдин Халил Халибрян
94. Бисер Бисеров Зафиров
95. Павлина Цветкова Богева
96. Галин Хараланов Филипов
97. Борис Монков Монов
98. Аделина Захариева Радославова
99. Георги Ивайлов Стоименова
100. Тихомир Иванов Димитров
101. Христо Ивайлов Стоименова
102. Владислав Георгиев Панов
103. Мартин Дианов Кречеталски
104. Александър Илиянов Петков
105. Поля Пламенова Лачева
106. Ивайло Ленков Атанасов
107. Свилен Василев Василев
108. Георги Иванов Ашламашки
109. Цеца Георгиева Ашламашки
110. Галя Иванова Кръстева
111. Веселин Красимиров Кръстев
112. Красимир Василев Кръстев
113. Весела Красимирова Лиловска
114. Анелия Цветанова Колева
115. Стефания Йорданова Въгленова
116. Федерико Дел Агсета
117. Тинка Каменова Маринова
118. Цветомира Златкова Златкова
119. Пламена Йонкова Янкова
120. Ивона Иванова Станчева
121. Виктор Кирилов Динев
122. Борислава Добрева Георгиева
123. Пламен Николов Георгиев
124. Павлина Илиева Георгиева
125. Любомир Борисов Георгиев
126. Малинка Цветанова Няголова
127. Ивелина Тоткова Няголова
128. Тони Василев Аголов
129. Кирил Емилов Евтимов
130. Мартин Николаев Тошков
131. Лиляна Василева Дуева
132. Мариана Георгиева Георгиева
133. Ивайло Георгиев Георгиев
134. Виолета Исталианова Стоименова
135. Цветелина Ввалентинова Андонова
136. Антон Йорданов Жеков
137. Стефка Асенова Комитова
138. Михаил Асенов Комитов
139. Ваня Димитрова Митева
140. Асен Константинов Комитов
141. Надия Ангелова Балхас
142. Жасмина Бориславова Георгиева
143. Валери Николаев Спасов
144. Гергана Христова Спасова
145. Николай Валериев Спасов
146. Райна Милешева Варадинова
147. Иван Боянов Клауаков
148. Мария Димитрова Митева
149. Стефан Стоянов Вучев
150. Даниел Любомиров Стоянов
151. Стилиана Стефанова Захариева
152. Пламен Михайлов Дъбев
153. Михаил Александров Стоянов
154. Десислава Стоянова Петрова
155. Йона Стоева Цветанова
156. Йордан Антонов Мирчев
157. Димитър Георгиев Стоименов
158. Мариана Найденова Огнянова
159. Александър Сашов Христов
160. Силвия Найденова Огнянова
161. Галя Вълчева Тодорова
162. Христо Недков Христов
163. Ралица Венциславова Георгиева
164. Ирина Костадинова Георгиева
165. Стела Валентинова Караиванова
166. Анна Любомирова Бонева
167. Димитър Ташков Русев
168. Тодорка Димитрова Казакова
169. Стефка Петрова Лечева
170. Боянка Андонова Микулашева
171. Зийнеб Якуб Ахмед
172. Рамзие Фейзула Юзеир
173. Зиля Шабан Хюсеин
174. Фатме Шабан Ахмед
175. Февзие Зекерие Мехмед
176. Петранка Тенчева Златинова
177. Кадрие Мустафа Хасан
178. Георгина Христова Димитрова
179. Айше Джемал Ходжа
180. Таня Иванова Йорданова
181. Нуршен Якуб Юсеин
182. Адем Илиаз Адем
183. Мехмед Якуб Хюсеин
184. Тайбе Хасан Юсеин
185. Атанас Стоянов Атанасов
186. Антония Димитрова Атанасова
187. Дучо Христова Русев
188. Мариета Иванова Драганджикова
189. Десислава Андреева Узунова
190. Пламен Димитрова Узунов
191. Валентина Ангелова Хайтова
192. Стефка Янкова Стоянова
193. Стоян Цветков Стоянов
194. Владимир Стоянов Цветков
195. Даниела Илиева Цветкова
196. Калоян Николов Тодоров
197. Михаил Томов Гюров
198. Мария Владимирова Петрова
199. Катя Николова Вълчева
200. Цветан Иванов Вълчев
201. Андрияна Иванова Ефтимова
202. Куан Виет Нгуен
203. Анх Хонг Тхи Чьонг
204. Румен Тодоров Русев
205. Филип Славчев Марков
206. Илко Анжелов Спасов
207. Румяна Любенова Чукарска
208. Йордан Митов Чукарски
209. Марияна Енчева Мидова-Хьонг
210. Ивайло Николов Тодоров
211. Теодора Руменова Николова

Отказва да регистрира следните лица:

Георги Иванов Стоянов

Латинка Борисова Стоянова

Найден Антонов Иванов

Румяна Янкова Асенова

Стилиян Ваньов Гочев

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения