Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 935-МИ
София, 27 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  обявяване за недействителна регистрацията на кандидата за общински съветник Петър Ангелов Равчев, регистриран от ОИК – Ракитово, от името на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ”

Постъпило е писмо с вх. № М-53 от 23.09.2011 г. на ЦИК от ОИК - Ракитово, с което ни уведомяват, че Петър Ангелов Равчев, ЕГН ..., е регистриран като кандидат за общински съветник от две партии - ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" и ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ". Към писмото са приложени решение № 71 от 19.09.2011 г. и решение № 85 от 20.09.2011 г. на ОИК - Ракитово; копие от регистъра на кандидатите за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г. с предложения вх. № 11/18.09.2011 г. и № 21/20.09.2011 г.
От представените към писмото решения се вижда, че Петър Ангелов Равчев в нарушение на разпоредбата на чл. 122, ал. 1 от ИК е регистриран като кандидат за общински съветник от името на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" с решение № 71 от 19.09.2011 г. на ОИК - Ракитово, и като кандидат за общински съветник от името на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ" с решение № 85 от 20.09.2011 г. на ОИК - Ракитово.
От копията от регистъра се установява, че ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" е подала първа предложение за регистрация на кандидата на 18.09.2011 г. в 14,00 ч. под № 11, а ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ" е подала предложение на 20.09.2011 г. в 15,30 ч. под № 21.
С оглед изискванията на чл. 122, ал. 1, 5 и 8 от ИК недействителна е втората по ред регистрация, извършена с решение № 85 от 20.09.2011 г. на ОИК - Ракитово.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 5, т. 2 във връзка с чл. 122, ал. 1, 5 и 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

КОНСТАТИРА И ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА регистрацията на кандидата за общински съветник Петър Ангелов Равчев, от името на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ", извършена с решение № 85 от 20.09.2011 г. на ОИК - Ракитово.
За решението да се уведомят ОИК - Ракитово, кандидатът за общински съветник Петър Ангелов Равчев и ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ".
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия по реда на чл. 26, ал. 8 във връзка с ал. 6 от ИК и Решение № 4 от 11 май 2011 г. на ЦИК в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения