Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 933-МИ
София, 27 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Огнян Петков Пешков – представляващ местна коалиция „Демократична Левица”, срещу решение № 74 от 22.09.2011 г. на ОИК - Севлиево

Постъпила е жалба по факс с вх. № М-85 от 24.09.2011 г. от Огнян Петков Пешков - представляващ местна коалиция „Демократична Левица", срещу решение № 74 от 22.09.2011 г. на ОИК - Севлиево, с което е определен съставът на секционните избирателни комисии в община Севлиево.
В жалбата се твърди, че с обжалваното решение се нарушава Изборният кодекс и се излагат подробни съображения за това.
По силата на чл. 35, ал. 3 от ИК при определяне на състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в рамките на изборния район се запазва съотношението между партиите и коалициите от партии, представени в ЦИК. Това са парламентарно представените партии и коалиции от партии, както и ПП „Национално движение за стабилност и възход". Местна коалиция „Демократична Левица" не е парламентарно представена, не е представена в ЦИК и няма своя квота в състава на секционните избирателни комисии, назначавани от ОИК - Севлиево. Предвид това тя няма правен интерес да обжалва решението на ОИК - Севлиево, с което се определя съставът на секционните избирателни комисии.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Огнян Петков Пешков - представляващ местна коалиция „Демократична Левица", срещу решение № 74 от 22.09.2011 г. на ОИК - Севлиево.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения