Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 932-МИ
София, 27 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Огнян Динчев Илиев – упълномощен представител на ПП ”БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ” срещу действия на ОИК – Лом, област Монтана

Постъпила е жалба с вх. № М-67 от 23.09.2011 г. на ЦИК от Огнян Динчев Илиев - упълномощен представител на ПП "БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ", срещу действия на ОИК - Лом, област Монтана, изразяващи се в отказ на общинската избирателна комисия да впише допълнително още трима кандидати в кандидатската листа за общински съветници, предложена от ПП "БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. В жалбата се твърди, че преди изтичането на крайния срок за регистрация - 17,00 ч. на 20.09.2011 г., жалбоподателят се е явил в общинската избирателна комисия и е поискал да бъде допълнена предложената от него кандидатска листа за общински съветници, но напълно неоснователно му било отказано от ОИК да бъдат приети документите за регистрация.
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима като подадена в срок и срещу подлежащо на обжалване действие на ОИК по смисъла на чл. 26, ал. 1, т. 8 от ИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е неоснователна.
Видно от намиращото се в административната преписка Решение № 60 от 15.09.2011 г. ОИК - Лом, е определила, че документите за регистрация на кандидадите за кметове на община, общински съветници и кметове на кметствата на територията на община Лом ще бъдат приемани до 17,00 ч. на 20.09.2011 г. От представеното по преписката препис-извлечение от входящия регистър на общинската избирателна комисия се установява, че на 20.09.2011 г. в 17,00 ч. е входирано предложение на ПП "БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ" за регистриране на листа на кандидати за общински съветници за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. По така направеното предложение ОИК се е произнесла със свое Решение № 106 от 20.09.2011 г., с което е регистрирала Димитър Иванов Димитров, Стефчо Благоев Борисов и Ваня Емилова Илиева като кандидати за общински съветници в изборите на 23.10.2011 г. от партия ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ".
Към жалбата е приложено становище от Анелия Любенова Борисова - председател на ОИК - Лом, в което тя заявява, че на 20.09.2011 г. в 17,00 ч. в ОИК били постъпили документите на ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ" чрез пълномощника Огнян Илиев, които документи са приети от нея и члена на комисията Радослав Бояджиев. Предложението било за трима кандидати за общински съветници, както е описано в приложението. Впоследствие обаче към 19,00 ч. отново се е явил пълномощникът на тази политическа партия и поискал кандидатската листа за общински съветници да бъде допълнена с още три предложения. По така направеното искане обаче тя отказала да приеме представените документи с мотив, че то се прави след изтичането на крайния срок за подаване на документите за регистрация - 17,00 ч. на 20.09.2011 г., както това е определено с Решение № 60 от 15.09.2011 г. на ОИК - Лом. Идентични твърдения са изложени в приложените към преписката писмени обяснения от дежурния член на ОИК Радослав Бояджиев, в които се уточнява и точният час на повторното идване на пълномощника на партията - в 19,15 ч.
Централната избирателна комисия изцяло кредитира изложеното в писмените обяснения на двамата представители на ОИК - Лом, като същевременно приема за неоснователни твърденията на жалбоподателя, че той е направил искането си за допълване на кандидатската листа преди изтичането на крайния срок за подаване на документи за това. Видно от отбелязаното във входящия регистър пълномощникът на политическата партия Огнян Илиев е представил предложенията за регистриране на първите трима кандидати за общински съветници и по които е налице постановено решение за регистрация в 17,00 ч., като при това положение няма как предложенията за останалите трима кандидати, за които се иска допълване на кандидатската листа, действително да са били представени в 16,50 ч., както се твърди в жалбата. Входящият регистър на ОИК представлява по своя характер официален свидетелстващ документ, удостоверяващ с обвързваща материална доказателствена сила удостоверените в него обстоятелства - по-конкретно точният час, в който е било подададено предложението за регистрация на кандидатската листа, от което съответно следва и че предложенията за останалите трима кандидати, с които се иска допълване на кандидатската листа са били направени след изтичането на крайния срок за приемането им.
По изложените съображения следва да се приеме, че след като ОИК - Лом, е отказала да приеме предложението на ПП "БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ" за регистриране на още трима кандидати за общински съветници за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., след изтичането на крайния срок за регистрация е действала правилно и законосъобразно.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № М-67 от 23.09.2011 г. на ЦИК от Огнян Динчев Илиев - упълномощен представител на ПП "БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ", срещу действия на ОИК - Лом, област Монтана, изразяващи се в отказ на общинската избирателна комисия да впише допълнително още трима кандидати в кандидатската листа за общински съветници, предложени от ПП "БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ", за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения