Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 927-НС
София, 13 септември 2014 г.

ОТНОСНО: назначаване на секционни избирателни комисии за произвеждане изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

С писмо вх. № НС-15-135 от 09.09.2014 г.  в ЦИК е постъпило решение № 055-НС на РИК - Стара Загора, протокол № 11 от 04.09.2014 г. на РИК - Стара Загора, както и окомплектована преписка с изискуемите документи съгласно чл. 91, ал. 4 и 5 от ИК от проведените консултации при кмета на община Стара Загора за състава на СИК на територията на община Стара Загора. От решението е видно, че РИК не е успяла да вземе решение по предложения проект относно ръководния и членския състав на СИК на територията на община Стара Загора, поради което и в съответствие с разпоредбата на Чл.91,ал.13 от ИК, Централната избирателна комисия е компетентна да се произнесе по назначаването им.

От материалите по преписката се установява, че на 27.08.2014 г. в община Стара Загора са се провели консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции, и партиите и коалициите, които имат членове в Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Стара Загора във връзка с произвеждането на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. На така проведените консултации не е постигнато съгласие за определяне съставите на секционните избирателни комисии, като протоколът е подписан с „особено мнение" от представителя на коалиция „Коалиция за България" и представителя на коалиция „България без цензура". Към протокола е приложено възражението от коалиция „Коалиция за България".

В писменото си възражението относно проведените консултации за съставите на СИК, както и на заседанието на РИК, проведено на 04.09.2014 г., „Коалиция за България" е релевирала оплаквания по отношение на броя на председателските места, определени за коалиция „Коалиция за България" в СИК в селата, спрямо ПП „ГЕРБ", като съотношение спрямо броя на председателските места, определени в СИК в градовете. Също така е възразила срещу председателското място в СИК № 13-с. Хан Аспарухово, определено при консултациите за ПП „ДПС". По същество не излага доводи по отношение на общия брой ръководни длъжности (общо) по квоти за съответните участници в консултациите, а напротив - твърди се, че съотношението е същото, както при изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

На 4 септември 2014 г. се е провело заседание на РИК - Стара Загора, на което е предложено решение за съставите на секционните избирателни комисии на територията на общината, но комисията не е могла да формира мнозинство от 2/3, в резултат на което е постановила решение, с което не е назначила секционните избирателни комисии на територията на община Стара Загора.

Предвид горното и на основание чл. 91, ал. 13 от ИК Централната избирателна комисия следва да назначи съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Стара Загора.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с материалите по преписката, констатира, че така предложеното решение от РИК - Стара Загора, за съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Стара Загора е изготвено при стриктно спазване на изискванията на Решение № 672-НС от 13 август 2014 г. на ЦИК и Методиката за определяне на състава на секционните избирателни комисии на територията на общината, поради което счита,че същото следва да бъде възприето и в настоящото решение.

На основание чл. 91, ал. 13 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Решение № 898-НС от 10 септември 2014 г. на Централната избирателна комисия.

НАЗНАЧАВА съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Стара Загора за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. съгласно приложение № 1 и възлага на Районната избирателна комисия в Двадесет и седми изборен район - Стара Загора, да издаде удостоверения на назначените членове.

ВЪЗЛАГА на Районната избирателна комисия в Двадесет и седми изборен район - Стара Загора, да утвърди резервните членове на секционните избирателни комисии на територията на община Стара Загора.

ВЪЗЛАГА на Районната избирателна комисия в Двадесет и седми изборен район - Стара Загора, да извършва замени в поименния състав на секционните избирателни комисии.

Приложение № 1 не се публикува, тъй като съдържа лични данни.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2518-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2517-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2516-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения