Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 926-МИ
София, 30 август 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Харманли, област Хасково, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215/67 от 22 август 2019 г. от кмета на община Харманли, област Хасково относно назначаване на състав на Общинската избирателна комисия в общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решения № 600-МИ от 09.08.2019 г. и № 603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК, включително протокол за проведени консултации на 19.08.2019 г. Спазени са изискванията на чл. 76 ИК.

 В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции и на коалицията, която има членове в Европейския парламент съгласно Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК.

Не е налице  постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Харманли. Протоколът от проведените консултации на 19.08.2019 г. е подписан без особени мнения и възражения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

  1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Харманли, област Хасково, в състав от 13 членове, както следва:
Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стела Георгиева Стратиева  
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йорданка Трендафилова Христова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Янка Иванова Минова
СЕКРЕТАР: Димка Господинова Стаматова
ЧЛЕНОВЕ:   Пенка Вълчева Каснакова-Димитрова
  Галя Христова Аспарухова
  Ваня Въкова Еджиева
  Стефания Добрева Иванова
  Силвия Георгиева Георгиева
  Пенка Желева Аспарухова
  Мария Жекова Петрова
  Милена Димитрова Господинова-Ванчева
  Теодора Петрова Димитрова
  1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
  2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения