Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 923-МИ
София, 26 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба против решение № 72 от 21.09.2011 г. на Общинската избирателна комисия в община Ружинци, област Видин

Постъпила е жалба с вх. № М-83/23.09.2011 г. на ЦИК от Томчо Асенов Томов, пълномощник на ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ" за община Ружинци, срещу решение № 72 от 21.09.2011 г. на ОИК - Ружинци, относно регистрация на листа за общински съветници, предложена от ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ" за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Ружинци на 23 октомври 2011 г.
С обжалваното решение ОИК в община Ружинци е отказала регистрация на Дора Ангелова Младенова като кандидат за общински съветник от листата на ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ" в община Ружинци, за участие в изборите на 23 октомври 2011 г.
Отказът на Общинската избирателна комисия се основава на липса на адресна регистрация на кандидата за общински съветник Дора Ангелова Младенова в село Бело поле, община Ружинци, област Видин.
Жалбоподателят иска отмяна на решение № 72 от 21.09.2011 г. на ОИК - Ружинци, като незаконосъобразно, оспорва факта за липса на адресна регистрация и в подкрепа на твърдението си прилага удостоверение за настоящ адрес образец ЕСГРАОН № 5 към дата 23.09.2010 г. в с. Бело поле....
Към жалбата са приложени копия от следните документи: удостоверение за настоящ адрес образец ЕСГРАОН № 5 към дата 23.09.2010 г.; копие от обжалваното решение № 72 от 21.09.2011 г. на ОИК - Ружинци; заявление (Приложение № 48 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове) от 20.09.2011 г. по чл. 126, ал. 1, т. 2 от ИК от Дора Ангелова Младенова относно наличието на постоянен/настоящ адрес/адрес на пребиваване в с. Бело поле, община Ружинци; декларация (Приложение № 52 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове) по чл. 126, ал. 1, т. 3 от ИК във връзка с § 1, т. 5, букви „а" и „б" от ДР на ИК и § 10, ал. 4 от ПЗР на ИК от Дора Ангелова Младенова; декларация (Приложение № 55 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове) по чл. 126, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 122, ал. 1, 3 и 4 от ИК от Дора Ангелова Младенова; предложение (Приложение № 42 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове) за регистрация на кандидатска листа на ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; копие от писмо - уведомление, изх. № 4564/21.09.2011 г. от Общинска администрация - Ружинци, относно искане на ОИК - Ружинци, за справка за постоянен/настоящ адрес на Дора Ангелова Младенова в община Ружинци; пълномощно от Господин Тончев Тонев като съпредседател и представляващ ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ" на името на Томчо Асенов Томов да представлява партията пред ОИК - Ружинци.
От така установената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи:
Жалбата е процесуално допустима по следните съображения: жалбата е подадена от надлежно легитимирано лице в установения с чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс срок, а именно до три дни след обявяване на решението на ОИК. Обжалваното решение е обявено на 21.09.2011 г., а жалбата е подадена на 22.09.2011 г.
Разгледана по същество, жалбата е неоснователна поради следните съображения: съгласно чл. 126, ал. 1, т. 1, буква „а" от ИК и Решение № 520-МИ от 24.08.2011 г. на ЦИК партиите и коалициите от партии при регистрацията на кандидатите за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. следва да представят предложение с имената, единния граждански номер и постоянния/настоящия/адрес на пребиваване на предложените от тях кандидати за общински съветници. С направеното предложение за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за общински съветници и кметове ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ" е изпълнила това изискване на Изборния кодекс. Общинската избирателна комисия - Ружинци, е извършила служебна проверка на представените от кандидатите за общински съветници заявления с посочения от тях адрес в община Ружинци, в резултат на което Общинска администрация - Ружинци, е извършила исканата проверка и с уведомление изх. № 4564 от 21.09.2011 г. до председателя на ОИК - Ружинци, е уведомила комисията, че Дора Ангелова Младенова има постоянен и настоящ адрес в гр. Монтана, община Монтана, ж.к. Младост. Същата е регистрирана по настоящ адрес на 23.09.2010 г. в с. Бело поле, община Ружинци, ... Тъй като лицето е извършило регистрацията си по настоящ адрес в периода 01.09.2010 г. - 31.01.2011 г., е имало задължение съгласно чл. 92, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) във връзка с § 78, ал. 1 и 2 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на ЗГР (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.) да представи в двумесечен срок от регистрацията си по нов настоящ адрес документи, удостоверяващи правото му да пребивава и да се регистрира в съответното населено място, а именно: документ за собственост или договор за ползване на имота за жилищни нужди. Съгласно чл. 92, ал. 3 от ЗГР лицето, регистриращо се по нов настоящ адрес представя за целите на адресната регистрация и писмено съгласие на собственика чрез декларация по образец, подадена лично от собственика пред кмета на общината, или декларация с нотариална заверка на подписа. Лицата, които не са изпълнили това задължение в посочения двумесечен срок, се заличават автоматизирано от ГД „ГРАО" в МРРБ по настоящ адрес в регистъра на населението. Въз основа на това удостоверение е видно, че лицето Дора Ангелова Младенова - кандидат за общински съветник в община Ружинци, не е изпълнило разпоредбата на чл. 92, ал. 2 във връзка с § 78, ал. 1, 2 и 3 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на ЗГР (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.), поради което неговата регистрация по настоящ адрес в община Ружинци е била заличена автоматизирано от ГД „Гражданска регистрация и административно обслужване" към МРРБ. Към 20.09.2011 г. кандидатът за общински съветник на ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ" Дора Ангелова Младенова не отговаря на изискванията на чл. 126, ал. 1, т. 1, буква „а" във връзка с § 1, т. 5 букви „а" и „б" от ДР на ИК и Решение № 520-МИ от 24.08.2011 г. на ЦИК и следователно не може да бъде регистрирана като кандидат за общински съветник от листата на ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ" в община Ружинци.
Общинската избирателна комисия - Ружинци, добросъвестно е изпълнила задълженията си по чл. 126, ал. 2 от ИК, като е извършила необходимата служебна проверка на отбелязаните данни в предложението на ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ" за общински съветници в община Ружинци за изборите на 23 октомври 2011 г. и законосъобразно е приела решение, с което отказва да регистрира за общински съветник Дора Ангелова Младенова поради липса на адресна регистрация в общината.
Поради горното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № М-83/23.09.2011 г. на ЦИК от Томчо Асенов Томов, пълномощник на ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ" за община Ружинци, срещу решение № 72 от 21.09.2001 г. на ОИК - Ружинци, с което е отказана регистрация на Дора Ангелова Младенова, като кандидат за общински съветник от листата на ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ" в община Ружинци за участие в изборите на 23 октомври 2011 г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения