Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 922-МИ
София, 30 август 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Созопол, област Бургас, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215/96 от 22 август 2019 г. от и. д. кмета на община Созопол, област Бургас, с предложение за състав на Общинската избирателна комисия в общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 ИК и Решения № 600-МИ от 09.08.2019 г. и № 603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК.

Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции, на коалицията, която има членове в Европейския парламент и на друга партия, която не е парламентарно представена съгласно Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК. В консултациите не е взел участие представител на коалиция „БСП за България“, която е парламентарно представена. Постигнато е съгласие между участниците в консултациите за състав от 13 членове и относно ръководството на Общинската избирателна комисия в община Созопол, като четирите места, на които има право съгласно Решение № 600-МИ на ЦИК коалиция „БСП за България“, са дадени на Християндемократическа партия на България след теглен жребий. Протоколът от проведените консултации на 19.08.2019 г. е подписан без особени мнения и възражения.

С вх. № МИ-10-24 от 21 август 2019 г. на ЦИК в Централната избирателна комисия е постъпило възражение против предложението на кмета на община Созопол за състав на ОИК в общината заедно с предложение с надлежни документи за четирима членове на ОИК от горецитираната коалиция „БСП за България“.

Централната избирателна комисия намира, че на проведените консултации за състав на ОИК в община Созопол не е постигнато съгласие. Коалиция „БСП за България“ е парламентарно представена и съгласно т. 12.1 от Решение № 600-МИ на ЦИК има право на четирима членове в ОИК Созопол. Въпреки, че надлежно упълномощен представител на коалицията не е присъствал на консултациите, веднага след това и своевременно е представено предложение за членове на ОИК от коалиция „БСП за България“, подписано от надлежно упълномощен представител и окомплектовано с изискуемите приложения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Созопол, област Бургас, в състав от 13 членове, както следва:
Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виржиния Хайк Караджиян
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Албена Тонева Хаджийска
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Панчев Чампаров
СЕКРЕТАР: Атанас Георгиев Мирчев
ЧЛЕНОВЕ: Марияна Стойкова Стойчева
  Николина Миткова Зафирова
  Гана Райкова Бък
  Веселина Ефтимова Дамянова
  Петър Тодоров Чапевов
  Мария Христова Славова
  Красиана Георгиева Манолакиева
  Емилия Димитрова Жавова
  Костадина Ганчева Хрусанова
 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

* Отменено с Решение № 12139/05.09.2019 г. на ВАС

Календар

Решения

 • № 1577-МИ / 01.12.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

 • № 1576 / 24.11.2022

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

 • № 1575-НС / 24.11.2022

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • всички решения