Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 921-ПВР/НС
София, 12 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданско движение ДНЕС“ за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпили са заявления с вх. № 10-4 и вх. № 10-5 от 11.11.2021 г. от сдружение „Гражданско движение ДНЕС“, подписани от Иван Климентов Червеняшки, упълномощен от Анжелика Митова Цокова – представляваща сдружението, регистрирана с Решение № 813-ПВР/НС от 27.10.2021 г. на ЦИК българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към заявленията са приложени:

- пълномощно от Анжелика Митова Цокова – представляваща сдружението, в полза на Иван Климентов Червеняшки;

- пълномощно от Иван Климентов Червеняшки в полза на 1302 (хиляда триста и две) лица – представители на сдружение „Гражданско движение ДНЕС“;

- декларации по образец (Приложение № 45-ПВР/НС от изборните книжа) – 1302 (хиляда триста и две) бр.;

- списъци с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., списъците са представени на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявленията и в списъците на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 1302 лица за страната.

На 10 ноември 2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната от сдружение „Гражданско движение ДНЕС“.

Проверката на лицата от приложените към заявленията списъци установява, че към датата на регистрацията 1059 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 243 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 1059 (хиляда и петдесет и девет) упълномощени представители на сдружение „Гражданско движение ДНЕС“, както следва:

Име, презиме, фамилия ЕГН
1. Йордан Анкин Страхилов ...
2. Илияна Иванова Чиликова ...
3. Косьо Райков Петков ...
4. Емилия Христова Карамфилкова ...
5. Иван Методиев Божинов ...
6. Динчо Сашов Димитров ...
7. Георги Христов Карамфилков ...
8. Юлия Запрянова Янева ...
9. Йордан Иванов Митов ...
10. Борислав Йорданов Чиликов ...
11. Евелина Христова Подгорска ...
12. Елена Петрова Салмаджийска ...
13. Любен Давидков Георгиев ...
14. Георги Златков Гошев ...
15. Стефка Костадинова Гошева ...
16. Велика Стоянова Катошева ...
17. Надежда Иванова Дурева ...
18. Деяна Христова Топалова ...
19. Красимир Христов Илиев ...
20. Невена Андреева Илиева ...
21. Илия Николов Гюргаков ...
22. Борислав Димитров Изиров ...
23. Карамфил Димитров Изиров ...
24. Детелина Димитрова Смилянова ...
25. Димитър Стефанов Смилянов ...
26. Владимир Димитров Траянов ...
27. Надежда Христова Цанова ...
28. Даниела Борисова Цекова ...
29. Мария Георгиева Кьосева ...
30. Стоянка Петрова Спасова ...
31. Атанаска Христова Доси ...
32. Антония Тодорова Георгиева ...
33. Ангел Тодоров Кънев ...
34. Илиян Кирилов Храсналиев ...
35. Иван Бойков Божков ...
36. Младен Александров Удев ...
37. Мария Кръстева Удева ...
38. Мария Костадинова Руменова ...
39. Райна Костадинова Руменова ...
40. Кирил Страхилов Маламов ...
41. Ани Иванова Дебърлийска ...
42. Михаела Костадинова Костадинова ...
43. Иван Петков Стоев ...
44. Десислава Василева Иванова ...
45. Красимира Кирилова Царевска ...
46. Станислав Василев Иванов ...
47. Ивайло Иванов Андонов ...
48. Мая Ангелова Стоева ...
49. Антония Желязкова Георгиева ...
50. Росица Северинова Чаушева ...
51. Виктор Стефанов Чимев ...
52. Симона Иванова Андонова ...
53. Петко Иванов Стоев ...
54. Свободка Ангелова Оракова ...
55. Алекс Драгомиров Терзийски ...
56. Лора Александрова Урдарска ...
57. Светослав Стефанов Чимев ...
58. Вида Веселинова Стаматова ...
59. Величка Атанасова Чимева ...
60. Атанас Велков Николов ...
61. Надя Крумова Иванова ...
62. Румяна Стойчева Петкова ...
63. Атанаска Софрониева Николова ...
64. Борислава Методиева Въчкова ...
65. Вера Александрова Кузманова ...
66. Мария Йорданова Кузманова ...
67. Петя Мариова Пороминска ...
68. Светлана Юлиева Виранова ...
69. Емил Димитров Гяурски ...
70. Здравко Владимиров Костадинов ...
71. Кристиян Сергеев Сукалински ...
72. Юлия Георгиева Начева ...
73. Катерина Христова Барбашка ...
74. Снежана Борисова Угринова ...
75. Атанасия Василева Савова ...
76. Соня Огнянова Барбашка ...
77. Спаска Пантева Сукалинска ...
78. Екатерина Спасова Спасова ...
79. Надежда Огнянова Сукалинска ...
80. Стоян Николов Спатовски ...
81. Сергей Пантев Сукалински ...
82. Валентина Росенова Щерева ...
83. Йорданка Христова Димитрова ...
84. Петър Методиев Ангелов ...
85. Любима Маринова Велчева ...
86. Ангел Томов Бальов ...
87. Йовка Петрова Димова ...
88. Мариета Викторова Караджова ...
89. Виолета Георгиева Георгиева ...
90. Йорданка Николова Васева ...
91. Георги Иванов Гръчки ...
92. Николай Райчев Василев ...
93. Любомир Димитров Димитров ...
94. Красимира Цветанова Стойчева ...
95. Биляна Альошева Пентова-Ангелова ...
96. Марин Борисов Аладжов ...
97. Венцислав Малинов Лудачки ...
98. Татяна Благоева Урдарска ...
99. Николай Георгиев Галев ...
100. Красинка Николова Галева ...
101. Бойко Анелиев Янакиев ...
102. Румен Любомиров Руменов ...
103. Мартин Бориславов Стаменов ...
104. Данаила Иванова Манова ...
105. Христо Трендафилов Христов ...
106. Даниела Русева Христова ...
107. Асие Халил Исмаилова ...
108. Никола Вълчев Вълчев ...
109. Тонка Тодорова Дамянова ...
110. Радка Русева Стоянова ...
111. Тодор Димчев Няголов ...
112. Йордан Петров Митев ...
113. Весела Карамфилова Балканска ...
114. Йорданка Тодорова Петрова ...
115. Щерион Костадинов Щерионов ...
116. Христо Пенков Минчев ...
117. Генка Иванова Минчева ...
118. Кремена Огнянова Чакърова ...
119. Хервет Фикри Иб ...
120. Росица Ненова Кръстева ...
121. Ваньо Георгиев Христов ...
122. Хюсмен Халил Халил ...
123. Стоянка Колева Янчева ...
124. Мария Кънчева Георгиева ...
125. Мустафа Яшар Мустафа ...
126. Кристиян Иванов Иванов ...
127. Сашо Димитров Киров ...
128. Добромир Илиев Бояджиев ...
129. Станка Николова Димитрова ...
130. Мария Иванова Митрева ...
131. Лиляна Георгиева Михайлова ...
132. Енчо Георгиев Николов ...
133. Валентина Атанасова Николова ...
134. Валя Кирова Кирова ...
135. Галя Тодорова Лулчева ...
136. Христина Иванова Въчева ...
137. Антония Петкова Грошчева ...
138. Петя Христова Христова ...
139. Димо Георгиев Марков ...
140. Иван Димитров Петров ...
141. Милен Велчев Велчев ...
142. Тодор Петров Вълев ...
143. Ради Димитров Тонев ...
144. Петър Тодоров Вълев ...
145. Николинка Динева Желязкова ...
146. Костадинка Боянова Костадинова ...
147. Десислава Георгиева Славова ...
148. Кирил Веселинов Неделчев ...
149. Пролетина Пеева Димитрова ...
150. Богдана Стоянова Кирова ...
151. Борислав Христов Сотиров ...
152. Кристияна Живкова Ангелова ...
153. Екатерина Димитрова Георгиева ...
154. Руска Стоянова Ралева ...
155. Михаил Стоянов Ралев ...
156. Мара Иванова Ралева ...
157. Наско Русков Ралев ...
158. Санта Стоянова Стоянова ...
159. Росица Венелинова Тютюнкова ...
160. Анелия Иванова Михайлова ...
161. Христина Желязкова Стоянова ...
162. Вяра Атанасова Налбантова ...
163. Виолета Миленова Георгиева ...
164. Тихомир Стоянов Христов ...
165. Кристина Стефанова Георгиева ...
166. Златина Красимирова Пеева ...
167. Никола Тодоров Вълков ...
168. Ивайло Георгиев Димитров ...
169. Денислава Михайлова Димитрова ...
170. Коста Атанасов Панайотов ...
171. Симона Диянова Янакиева ...
172. Петя Ванева Иванова ...
173. Рени Петрова Янакларска ...
174. Красимира Петкова Михова ...
175. Боян Добрев Иванов ...
176. Кичка Николова Петрова ...
177. Илиян Веселинов Бодуров ...
178. Борис Георгиев Славов ...
179. Димитър Стоянов Иванов ...
180. Рени Лефтерова Лефтерова ...
181. Мария Неделчева Шомилова ...
182. Радостин Светославов Драганов ...
183. Йордан Стоянов Атанасов ...
184. Сийка Данаилова Атанасова ...
185. Димитър Маринов Ангелов ...
186. Зеленка Йорданова Кръстева ...
187. Стоян Станков Стоянов ...
188. Валентин Георгиев Панайотов ...
189. Цветелин Георгиев Георгиев ...
190. Тодор Василев Милев ...
191. Силвия Ангелова Василева ...
192. Ясен Тончев Янков ...
193. Надя Димова Димова ...
194. Християна Вълчева Димитрова ...
195. Станимир Йорданов Йорданов ...
196. Станимир Стефанов Манчев ...
197. Тодор Александров Попов ...
198. Петко Тодоров Иванов ...
199. Николай Василев Гешев ...
200. Йован Красимиров Кръстев ...
201. Сенка Панайотова Иванова ...
202. Ивайло Георгиев Колев ...
203. Светла Димитрова Миткова ...
204. Мария Василева Стефанова ...
205. Златка Кирилова Цанева ...
206. Дочка Недева Иванова ...
207. Петър Маринов Кунчев ...
208. Димитър Ангелов Димитров ...
209. Анка Руменова Мицова ...
210. Цанко Дянков Чиллев ...
211. Михаил Дянков Чиллев ...
212. Ренета Сталянова Кожухарова ...
213. Анна Трифонова Манева ...
214. Анелия Димитрова Димитрова ...
215. Славка Иванова Иванова ...
216. Цветелин Савов Димитров ...
217. Марлена Янкова Манева ...
218. Веселина Савчева Стефанова ...
219. Теодор Георгиев Стефанов ...
220. Георги Тошев Стефанов ...
221. Деница Емилова Димитрова ...
222. Денислав Юриев Желязков ...
223. Мирослав Димитров Банев ...
224. Алдин Алдинов Герджиков ...
225. Пламена Атанасова Мирчева ...
226. Йорданка Богомилова Христова ...
227. Ивелин Петров Маречков ...
228. Грета Трифонова Станева ...
229. Невена Ивелинова Георгиева ...
230. Анелия Станиславова Дачева ...
231. Светлозар Стойчев Митев ...
232. Кристина Руменова Милушева ...
233. Анелия Андреева Асенова ...
234. Пламен Маринов Маринов ...
235. Нели Хараламбева Драгиева ...
236. Валентин Маринов Иванов ...
237. Цветан Кръстев Райков ...
238. Николай Иванов Проданов ...
239. Пламен Николаев Величков ...
240. Цанко Иванов Цанков ...
241. Милена Стефанова Минчева ...
242. Велизар Иванов Костурков ...
243. Неделина Коцева Тоткова ...
244. Мариян Людмилов Лазаров ...
245. Стефан Серьожев Бисеров ...
246. Елвира Серьожева Бисерова ...
247. Светослав Людмилов Лазаров ...
248. Юлия Пенчева Йигитер ...
249. Стефка Николаева Аврамова ...
250. Татяна Кръстева Кръстева ...
251. Пламен Димитров Иванов ...
252. Генчо Павлов Гинов ...
253. Пламена Тодорова Петрова ...
254. Антон Светлозаров Стойчев ...
255. Симеон Ангелов Банев ...
256. Боряна Милчева Цветанова ...
257. Надя Милкова Маринова ...
258. Радослав Петров Петров ...
259. Цветанка Димитрова Кръстева ...
260. Райчо Николов Маринов ...
261. Анелия Славчева Цонева ...
262. Валентина Кирилова Йорданова ...
263. Красимира Йорданова Иванова ...
264. Васил Тодоров Мирчев ...
265. Найден Енчев Енчев ...
266. Радослав Тодоров Илиев ...
267. Михаил Борисов Колев ...
268. Стойчо Славев Стоев ...
269. Илия Бисеров Атанасов ...
270. Йордан Йорданов Ангелов ...
271. Марияна Атанасова Атанасова ...
272. Чавдар Иванов Чавдаров ...
273. Стефан Атанасов Костов ...
274. Ренета Трифонова Георгиева ...
275. Тодорка Недева Николова ...
276. Невянка Ангелова Николова ...
277. Атанас Пламенов Дончев ...
278. Ани Филипова Михайлова ...
279. Фанка Жекова Николова ...
280. Борислав Недялков Чалъков ...
281. Христина Петкова Стоянова ...
282. Никола Йорданов Йорданов ...
283. Деян Василенков Цанев ...
284. Емилия Иванова Йорданова ...
285. Петър Иванов Атанасов ...
286. Ивелина Цветанова Цветкова ...
287. Йорданка Ангелова Йорданова ...
288. Боян Иванов Бончев ...
289. Златина Любомирова Бончева ...
290. Венцислав Милков Петровски ...
291. Николай Милков Петровски ...
292. Снежина Константинова Петровска ...
293. Милко Николов Петровски ...
294. Юлия Стефанова Станева ...
295. Петър Драгомиров Станев ...
296. Анка Петрова Атанасова ...
297. Лилия Филипова Маринова ...
298. Виолета Борисова Парашкевова ...
299. Петър Стефанов Балканджиев ...
300. Димитър Христов Калчев ...
301. Сталянка Иванова Папазова ...
302. Станислав Стоянов Тотев ...
303. Зара Симеонова Димитрова ...
304. Моника Руменова Борисова ...
305. Недко Евстатиев Стоянов ...
306. Бисер Андреев Минков ...
307. Янко Василев Янков ...
308. Даниел Илиянов Георгиев ...
309. Борислав Веселинов Янков ...
310. Георги Николаев Стоев ...
311. Преслава Емилова Стефанова ...
312. Цветелин Ангелов Цветанов ...
313. Мариета Мариянова Кирилова ...
314. Станимир Станиславов Стефанов ...
315. Десислава Кирилова Димитрова ...
316. Олга Иванова Иванова ...
317. Гичка Николаева Маринова ...
318. Янко Симеонов Янков ...
319. Карина Стефкова Пайкова ...
320. Радка Веселинова Асенова ...
321. Венцислав Герчев Иванов ...
322. Маргарита Здравкова Иванова ...
323. Мирослав Герчев Иванов ...
324. Тодор Илиев Тодоров ...
325. Ваня Борисова Добрева ...
326. Недялко Георгиев Недялков ...
327. Таня Димитрова Георгиева ...
328. Валери Костадинов Димитров ...
329. Ивелин Ангелов Стефанов ...
330. Йончо Костадинов Попгеоргиев ...
331. Георги Пенчев Йорданов ...
332. Нели Костадинова Трифонова ...
333. Илияна Рашкова Михайлова ...
334. Радостин Валентинов Цоков ...
335. Катя Ангелова Якова ...
336. Стефка Серафимова Папудова ...
337. Дамян Иванов Михалев ...
338. Стилиян Александров Сандов ...
339. Илияна Илиева Радева ...
340. Симеон Димитров Симеонов ...
341. Мариета Иванова Маринова-Балабанова ...
342. Десислава Николова Кънева ...
343. Ваня Петкова Христова ...
344. Светослав Тодоров Станимиров ...
345. Ралица Анатолиева Атанасова ...
346. Росица Стефанова Николова ...
347. Илияна Иванова Попхристова ...
348. Георги Драганов Петров ...
349. Ивайло Андреев Маринов ...
350. Невена Запрянова Илиева ...
351. Георги Елков Ангелов ...
352. Петър Владков Владимиров ...
353. Дечко Йорданов Попов ...
354. Марияна Атанасова Папазова ...
355. Кръстю Петров Гайдаров ...
356. Борис Йорданов Джурков ...
357. Марианка Димитрова Добрева ...
358. Бончо Янков Добрев ...
359. Петя Атанасова Манева ...
360. Пламен Стефанов Колев ...
361. Ива Росенова Димитрова ...
362. Светозар Сашев Стефанов ...
363. Георги Пенев Добрев ...
364. Симона-Тереза Николаева Недкова ...
365. Христо Димитров Мартинов ...
366. Константин Николов Костов ...
367. Милена Георгиева Иванова ...
368. Маринела Стефанова Димитрова ...
369. Стела Кирова Рачева ...
370. Цветомир Симеонов Абаджиев ...
371. Нина Евтимова Маринова ...
372. Грета Асенова Ангелова ...
373. Даниел Йорданов Серафимов ...
374. Светлозар Рашев Михалев ...
375. Гергана Лазарова Стаматова ...
376. Рена Стефанова Маринова ...
377. Александър Тошков Божанов ...
378. Иван Владимиров Павлевски ...
379. Калин Ангелов Станчев ...
380. Диян Венциславов Валенков ...
381. Калина Радкова Петрова ...
382. Ивелина Борисова Любенова ...
383. Любомир Иванов Марчев ...
384. Любен Александров Савов ...
385. Росен Милков Кирвиков ...
386. Иван Дончев Бараков ...
387. Павлин Василев Стойков ...
388. Зина Ангелова Данаилова ...
389. Евгения Димитрова Темелкова ...
390. Антим Борисов Антимов ...
391. Михаил Иванов Бачуров ...
392. Полин Йорданова Димитрова ...
393. Радослав Любенов Крокев ...
394. Симеон Зарков Захариев ...
395. Божидар Александров Чакъров ...
396. Витан Станиславов Савов ...
397. Михаела Исмаилова Юмерова ...
398. Антон Стефанов Симеонов ...
399. Йорданка Йорданова Петкова ...
400. Ивайло Даниелов Александров ...
401. Иван Петров Петров ...
402. Александър Иванов Иванов ...
403. Светла Иванова Димитрова ...
404. Стефка Маринова Филова ...
405. Илияна Петкова Райкова ...
406. Нели Даниелова Маньовска ...
407. Величка Рангелова Иванова ...
408. Мариус Цветанов Кърлов ...
409. Маргарита Иванова Ерменкова ...
410. Орлин Иванов Върбанов ...
411. Коста Иванов Червеняшки ...
412. Цветана Кирилова Йорданова ...
413. Ралица Александрова Адриянова ...
414. Димитър Тодоров Димитров ...
415. Тодор Димитров Тодоров ...
416. Пламен Атанасов Великов ...
417. Галина Кръстева Янчева ...
418. Лазар Димитров Атанасов ...
419. Стоимен Димитров Попов ...
420. Светлин Антонов Младенов ...
421. Ангел Любомиров Тодоров ...
422. Николай Спасов Христов ...
423. Планетка Иванова Стоянова ...
424. Юлия Христова Стефанова ...
425. Маргарита Спасова Иванова ...
426. Перко Стефанов Петков ...
427. Страхил Христов Йорданов ...
428. Анка Димитрова Кръстева ...
429. Борис Данаилов Миланов ...
430. Яурина Радкова Маринова ...
431. Илиян Монков Пенков ...
432. Петко Марков Маринов ...
433. Боряна Пешова Милова ...
434. Диана Николаева Милова ...
435. Бейсинджър Елеоноров Иванов ...
436. Дилян Йотов Дилов ...
437. Памела Георгиева Георгиева ...
438. Галина Янкова Стоянова ...
439. Лидия Дилова Коцева ...
440. Милен Георгиев Валентинов ...
441. Мая Дарева Иванова-Василева ...
442. Евгения Андреева Станоева ...
443. Марияна Генадиева Денова ...
444. Веско Митов Ценов ...
445. Снежана Георгиева Ценова ...
446. Пенка Маринова Гергова ...
447. Георги Валентинов Иванов ...
448. Милена Миткова Асенова-Коларова ...
449. Ирена Валентинова Динова ...
450. Томас Георгиев Валентинов ...
451. Милчо Гергов Гергов ...
452. Пенка Симеонова Тоткова ...
453. Нина Николова Атанасова ...
454. Методи Сандов Сашов ...
455. Теодора Георгиева Спасова ...
456. Теменужка Магдаленова Георгиева ...
457. Иван Георгиев Ценов ...
458. Петко Георгиев Петков ...
459. Веселка Владимирова Атанасова ...
460. Цветелина Иванова Йорданова ...
461. Христо Георгиев Янев ...
462. Дилян Иванов Йонашков ...
463. Петър Тихомиров Христов ...
464. Пенка Маринова Ергеледжиева ...
465. Христо Методиев Методиев ...
466. Борислав Софрониев Кънчев ...
467. Николай Валериев Трайков ...
468. Ваня Петкова Стоянова ...
469. Кольо Любомиров Лалев ...
470. Петя Красимирова Йончева ...
471. Инка Петрова Маринова ...
472. Надежда Цветанова Костова ...
473. Росица Маринова Кулинска ...
474. Даша Михайлова Първолова ...
475. Веселка Василева Митева ...
476. Весела Валентинова Петрова ...
477. Николина Кръстева Буйнова ...
478. Митко Иванов Яков ...
479. Валя Цветанова Ценова ...
480. Пламен Ангелов Василев ...
481. Тихомир Петков Тодоров ...
482. Елена Анастасова Борисова ...
483. Орлин Илков Караиванов ...
484. Наталия Николова Андреева ...
485. Ивален Свиленов Конов ...
486. Христо Николаев Енчев ...
487. Деница Иванова Кънева ...
488. Маринела Емилова Горанова ...
489. Даниел Цветанов Конов ...
490. Йорданка Горчова Маринова ...
491. Николай Георгиев Христов ...
492. Детелин Илиев Дочев ...
493. Христо Георгиев Христов ...
494. Елка Илиева Петрова ...
495. Огнян Мирославов Огнянов ...
496. Никола Ангелов Николов ...
497. Мирослава Мирославова Михова ...
498. Геновева Пламенова Команлиева ...
499. Станислав Колев Колев ...
500. Галина Цонева Добрева ...
501. Косара Боянова Ботева ...
502. Николай Лазаринов Йорданов ...
503. Божидар Христов Радев ...
504. Снежана Димитрова Атанасова ...
505. Дочка Христова Петрова ...
506. Красияна Атанасова Иванова ...
507. Кина Петкова Николова ...
508. Иван Георгиев Минчев ...
509. Стефка Илиева Григорова ...
510. Цветомир Дилков Цанов ...
511. Апостол Тотев Матев ...
512. Ивайло Иванов Михов ...
513. Петьо Иванов Иванов ...
514. Маргарита Йорданова Абаджиева ...
515. Радостина Малчева Станчева ...
516. Кристина Стефанова Сергеева ...
517. Оля Александрова Димитрова ...
518. Георги Симеонов Щебунаев ...
519. Станислав Каменов Бояджиев ...
520. Павел Йовков Косев ...
521. Александрина Николаева Ангелова ...
522. Иван Василев Ащарски ...
523. Денис Руменов Александров ...
524. София Миткова Илиева ...
525. Виктория Асенова Стоичкова ...
526. Илонка Димитрова Петкова ...
527. Виолета Тодорова Иванова ...
528. Росица Златанова Петкова ...
529. Виктория Галинова Георгиева ...
530. Митко Мишев Краев ...
531. Данаил Вълов Илиев ...
532. Камелия Миленова Багрянова ...
533. Николай Петков Съйков ...
534. Цветан Христов Дойнов ...
535. Пенка Йотова Данчева ...
536. Бояна Петрова Виделова ...
537. Велин Николаев Цонков ...
538. Веска Петрова Инчева ...
539. Галин Василев Василев ...
540. Генади Георгиев Вълев ...
541. Диана Тодорова Пенчева ...
542. Емил Валентинов Иванов ...
543. Иван Минков Иванов ...
544. Красимир Бочев Додев ...
545. Красимира Илиева Тодорова ...
546. Мартин Илиев Илиев ...
547. Мартин Петров Александров ...
548. Мартин Христов Коев ...
549. Маруся Минкова Кацарова ...
550. Мелихайдин Юкселов Алиев ...
551. Митко Георгиев Кавръков ...
552. Недялка Николова Великова ...
553. Пенка Станева Драголова ...
554. Преслава Иванова Пейкова ...
555. Райна Романова Савова ...
556. Румяна Радомирова Стафунска ...
557. Харизан Борисов Личев ...
558. Цветозара Иванова Цацова ...
559. Цочо Минков Дръндаров ...
560. Юлияна Георгиева Петковска ...
561. Магдалена Ненова Петкова ...
562. Петър Василев Бозаров ...
563. Таня Красимирова Михайлова ...
564. Християн Николаев Христов ...
565. Теодоси Дилянов Тодоров ...
566. Симеонка Димитрова Йотова ...
567. Иванка Лазарова Велева ...
568. Петко Петров Тодоров ...
569. Красимир Кръстев Кирилов ...
570. Цветанка Илиева Методиева ...
571. Борислава Христофорова колева ...
572. Йордан Павлинов Маринов ...
573. Васил Радулов Тодоров ...
574. Първолета Петкова Иванова ...
575. Нели Петкова Нейчева ...
576. Цветослав Илиянов Цветанов ...
577. Съйко Цанков Николов ...
578. Ангел Маринов Заимов ...
579. Валентина Пламенова Валериева ...
580. Мадлена Петрова Петрова ...
581. Цветелина Колева Бенева ...
582. Пепа Добромирова Александрова ...
583. Юли Иванов Александров ...
584. Поля Василева Стоянова ...
585. Марина Тихомирова Дичева ...
586. Невяна Радоева Николова ...
587. Ганета Добромирова Цолова ...
588. Ралица Светославова Генова ...
589. Велислава Стефанова Дочева ...
590. Николина Илкова Арабаджиева ...
591. Силвия Христофорова Христова ...
592. Александра Цветославова Цветкова ...
593. Валентин Стефанов Заев ...
594. Невелин Димчев Димитров ...
595. Альоша Николаев Каменов ...
596. Емил Мирославов Йосифов ...
597. Пламен Петков Николов ...
598. Преслава Димитрова Гомотова ...
599. Ирена Венциславова Бисерова ...
600. Йоана Димитрова Вълчева ...
601. Росица Тодорова Минкова ...
602. Иван Красимиров Костов ...
603. Илко Първанов Цветанов ...
604. Росица Крумова Иванова ...
605. Поля Косева Стоянова ...
606. Габриела Цанева Цанова ...
607. Тодор Георгиев Иванов ...
608. Златка Василева Кожухарова ...
609. Събчо Иванов Дяков ...
610. Людмил Митков Младенов ...
611. Дилян Маринов Драганов ...
612. Петър Иванов Тихолов ...
613. Силвия Пламенова Пенева ...
614. Румен Илиев Арабаджиев ...
615. Маргарита Коева Христова ...
616. Мира Христофорова Христова ...
617. Йоана Руменова Арабаджиева ...
618. Янка Димитрова Петрова ...
619. Даниел Димитров Дренски ...
620. Станислав Марков Стойчев ...
621. Радка Иванова Недкова ...
622. Момчил Александров Василев ...
623. Кристиян Стилиянов Косев ...
624. Йорданка Иванова Йорданова ...
625. Ценка Иванова Йорданова ...
626. Георги Димитров Македонски ...
627. Илия Христов Димитров ...
628. Янислав Руменов Георгиев ...
629. Здравко Никитов Симеонов ...
630. Красимир Маринов Асенов ...
631. Станчо Младенов Асенов ...
632. Антония Сергеева Чаушева ...
633. Марияна Йотова Христова ...
634. Мария Давидова Найденова ...
635. Русин Омеров Усинов ...
636. Христина Маринова Стоянова ...
637. Иван Костадинов Колчагов ...
638. Цветан Тодоров Маринов ...
639. Марин Тодоров Маринов ...
640. Марияна Станева Петкова ...
641. Зоя Маринова Мечкарова ...
642. Христо Христов Вълов ...
643. Лидия Данаилова Недялкова ...
644. Ирина Тодорова Кънчева ...
645. Ева Марио Иванова ...
646. Цветелина Цакова Петкова ...
647. Патриция Кирилова Врабевска ...
648. Петър Христов Боевски ...
649. Стефчо Пелов Колев ...
650. Грета Георгиева Маринова ...
651. Габриела Маринова Маринова ...
652. Тони Димитров Койчев ...
653. Аспарух Христов Божилов ...
654. Атидже Махмудова Демирова ...
655. Бисер Данаилов Борисов ...
656. Божидар Маринов Георгиев ...
657. Бойко Парашкевов Василев ...
658. Борис Петров Николов ...
659. Борислав Асенов Илиев ...
660. Валентин Нинов Вълов ...
661. Валентин Петров Маринов ...
662. Велика Илиева Атанасова ...
663. Величко Илиев Петров ...
664. Веса Георгиева Иванова ...
665. Веселин Василев Атанасов ...
666. Веселин Красимиров Асенов ...
667. Владимир Георгиев Йорданов ...
668. Владимир Тачев Докузов ...
669. Волга Иванова Бенчева ...
670. Галя Колева Игнатова ...
671. Георги Милчев Георгиев ...
672. Гергина Атанасова Чанкова ...
673. Гюла Балева Балевска ...
674. Давид Манолов Петров ...
675. Диляна Дафинкова Атанасова ...
676. Димо Филипов Иванов ...
677. Дошо Петров Иванов ...
678. Евгения Великова Янева ...
679. Емил Нинчев Нинчев ...
680. Здравко Георгиев Вълчев ...
681. Ибраим Османов Юсуфоолу ...
682. Калина Атанасова Лакова ...
683. Калоян Емилов Марков ...
684. Кирил Георгиев Стоименов ...
685. Колю Христов Колев ...
686. Латьо Стефанов Петков ...
687. Леонид Георгиев Горанов ...
688. Лиляна Борисова Маринова ...
689. Малинка Цветкова Трифонова ...
690. Мара Маринова Манчева ...
691. Маринчо Живков Андреев ...
692. Марио Калев Калев ...
693. Милчо Петракиев Георгиев ...
694. Мирослав Огнянов Арсов ...
695. Митко Найчов Михайлов ...
696. Назъм Наабиев Дурчев ...
697. Неда Крумова Станкова ...
698. Николай Кирилов Маринов ...
699. Николай Симеонов Гевезовски ...
700. Орлин Василев Дунев ...
701. Пенка Георгиева Илиева ...
702. Пламен Николов Киров ...
703. Росица Петкова Петрова ...
704. Румен Захариев Захариев ...
705. Снежина Драганова Янакиева ...
706. Станислав Петров Тасков ...
707. Станчо Василев Станев ...
708. Стефка Атанасова Блажева ...
709. Стефка Иванова Тишкова ...
710. Стефчо Димитров Каменов ...
711. Събинка Владимирова Андреева ...
712. Татяна Петкова Райкова ...
713. Теодоси Дончев Теодосиев ...
714. Тодор Маринов Мичев ...
715. Тодор Цветанов Хорозов ...
716. Тошко Иванов Вълчев ...
717. Тошко Цанов Илиев ...
718. Трилко Гергов Трилов ...
719. Христо Костадинов Костов ...
720. Цветан Блажев Цветков ...
721. Цветан Георгиев Цвятков ...
722. Цветко Флоров Симеонов ...
723. Яким Михайлов Лачев ...
724. Яшар Насков Мустафов ...
725. Калоян Илиев Стефанов ...
726. Анелия Методиева Димитрова ...
727. Ани Йорданова Стефанова ...
728. Антоний Василев Григоров ...
729. Айдън Алиев Исмаилов ...
730. Айнур Мехмедалиева Кутолиева ...
731. Димитра Пейчева Стоянова ...
732. Милан Билчев Николов ...
733. Валентин Иванов Стойчев ...
734. Десислава Симеонова Николова ...
735. Димитра Тодорова Карабурова ...
736. Христо Йорданов Христов ...
737. Пенка Илиева Петкова ...
738. Валентина Великова Пашкунова ...
739. Костадин Трайков Кулев ...
740. Диляна Йорданова Димитрова ...
741. Кенан Исмаилов Рамаданов ...
742. Кристиян Мартин Романов ...
743. Симона Иванова Йорданова ...
744. Иван Георгиев Шишманов ...
745. Вера Ленинова Бъчварова ...
746. Тодор Петков Николов ...
747. Тихомир Димитров Димитров ...
748. Александър Каменов Иванов ...
749. Борис Петров Ламбев ...
750. Денислав Цветанов Цветанов ...
751. Гинка Линкова Денева ...
752. Борислав Валериев Димитров ...
753. Данаил Филипов Димитров ...
754. Пламен Колев Пенчев ...
755. Иванка Ганчева Шанева ...
756. Милко Василев Ганчев ...
757. Искра Евгениева Неделчева ...
758. Ангел Георгиев Ангелов ...
759. Теменужка Димитрова Ангелова ...
760. Сечкин Алим Заир ...
761. Полина Любенова Атанасова ...
762. Живко Георгиев Живков ...
763. Калоян Бисеров Атанасов ...
764. Лейля Ариф Реджебова ...
765. Памела Икнурова Хасанова ...
766. Таня Тодорова Дочева ...
767. Елеонора Димитрова Тодорова ...
768. Петя Маринова Маринова ...
769. Албена Николаева Генчева ...
770. Детелина Ангелова Иванова ...
771. Рита Красимирова Краева ...
772. Мариета Трифонова Генова ...
773. Зорница Христова Тодорова ...
774. Елина Илиева Илиева ...
775. Евгени Иванов Тодоров ...
776. Людия Любенова Йочева ...
777. Николай Цвятков Неделчев ...
778. Цонка Димитрова Стефанова ...
779. Анелия Кръстева Ангелова ...
780. Кристиян Валентинов Петков ...
781. Ваня Маринова Анчева ...
782. Йоана Иванова Аджамова ...
783. Севдие Ахмедова Мустафова ...
784. Преслав Тихомиров Тенев ...
785. Марин Великов Маринов ...
786. Иван Петров Иванов ...
787. Стоян Йорданов Данев ...
788. Мария Иванова Младенова ...
789. Весела Красимирова Кънчева ...
790. Светломир Красимиров Балтаджиев ...
791. Янко Тодоров Жоевски ...
792. Тонислав Ивайлов Цонев ...
793. Кремена Руменова Русева ...
794. Диана Владимирова Бозева Данева ...
795. Тихомир Тенев Тенев ...
796. Десислава Илиева Жоевска ...
797. Момчил Радославов Добрев ...
798. Младен Бориславов Младенов ...
799. Янка Петрова Димитрова ...
800. Миглена Анатолиева Савова ...
801. Георги Кънчев Георгиев ...
802. Антон Бонев Полихронов ...
803. Радосвета Петкова Паликарова ...
804. Георги Борисов Линков ...
805. Камен Спасов Митев ...
806. Боян Тодоров Димитров ...
807. Албена Калинова Александрова ...
808. Пламен Йорданов Йорданов ...
809. Галина Стоянова Иванова ...
810. Ваня Стефанова Илиева ...
811. Светослав Николов Христов ...
812. Анимир Христов Маринов ...
813. Йордан Валентинов Данев ...
814. Хамид Ерол Хамид ...
815. Стефка Недкова Иванова ...
816. Мария Емилова Иванова ...
817. Иваничка Василева Цонева ...
818. Любен Лазаров Антонов ...
819. Младен Трифонов Младенов ...
820. Теодора Горчева Друмева ...
821. Мария Стефанова Георгиева ...
822. Тодор Панайотов Тодоров ...
823. Ани Евгениева Максимова ...
824. Медиха назмиева Халилова ...
825. Сонгюл Сунай Мустафа ...
826. Олга Василевна Ненова ...
827. Тихомир Драгомиров Друмев ...
828. Митхат Нуриев Хасанов ...
829. Петър Здравков Пеев ...
830. Полина Денчева Минчева ...
831. Росица Стефанова Сарова ...
832. Салим Садъков Салимов ...
833. Мая Красимирова Тодорова ...
834. Емил Дамянов Каменов ...
835. Емил Евгениев Маринов ...
836. Дамяна Петрова Татарова ...
837. Нургин Хасан Хасан ...
838. Анелия Димитрова Йорданова ...
839. Десислава Стоянова Стоилова ...
840. Джесика Даниел Петкова ...
841. Александър Петров Дочев ...
842. Зорница Атанасова Леонова ...
843. Анна Йорданова Ганчева ...
844. Стилиян Антонианов Златев ...
845. Милен Митев Марков ...
846. Павел Димчев Димитров ...
847. Пламенка Янчева Янчева ...
848. Найден Петков Петков ...
849. Мима Николаева Антонова ...
850. Анета Викторова Георгиева ...
851. Александър Михайлов Георгиев ...
852. Людмил Ангелов Георгиев ...
853. Росица Йорданова Иванова ...
854. Петко Михайлов Нестеров ...
855. Генади Ганчев Генов ...
856. Хасан Мехмедов Хасанов ...
857. Елис Нургин Хасан ...
858. Ивелина Георгиева Иванова ...
859. Йордан Симеонов Йорданов ...
860. Теодора Янкова Жоевска ...
861. Пламен Веженов Николов ...
862. Мариета Веженова Димитрова ...
863. Елена Веселинова Данева ...
864. Ивайло Иванов Тодоров ...
865. Иван Георгиев Николов ...
866. Цветомир Пенев Димитров ...
867. Петър Великов Димитров ...
868. Гюлсевер Хасанова Кабишева ...
869. Селин Бюлент Рушен ...
870. Гюрай Нурула Камбер ...
871. Осман Адемов Адемов ...
872. Селиме Ахмед Камбер ...
873. Мехмед Хюсеин Джини ...
874. Преслава Николаева Станчева ...
875. Росица Николаева Иванова ...
876. Маргарита Илиева Ангелова ...
877. Лили Алекова Данаилова ...
878. Ружка Тодорова Антонова ...
879. Гюлен Николов Христов ...
880. Цвета Георгиева Демирева ...
881. Росица Петрова Маринова ...
882. Зикрие Мустафа Али ...
883. Алпер Зихниев Исмаилов ...
884. Георги Николаев Цонев ...
885. Мартин Миленов Байчев ...
886. Георги Тодоров Тодоров ...
887. Захарин Стоянов Маринов ...
888. Лъчезар Кирилов Ламбев ...
889. Филип Анастасов Минчев ...
890. Николай Димитров Николов ...
891. Силвия Петрова Траева ...
892. Кина Манева Станева ...
893. Николай Неделчев Генов ...
894. Силвия Хартюн Иванова ...
895. Атанас Веселинов Петров ...
896. Валери Илиев Валентинов ...
897. Селиме Евинч Ахмед ...
898. Николай Светлозаров Ангелов ...
899. Мартин Мариянов Бърдаров ...
900. Моника Тошева Христова ...
901. Стела Тошева Христова ...
902. Наталия Петрова Петрова ...
903. Иван Димитров Карачоров ...
904. Петър Янков Атанасов ...
905. Наташа Вълова Найденова ...
906. Андон Йовчев Йовков ...
907. Красимира Спасова Стоянова ...
908. Силвия Ангелова Младенова ...
909. Ирена Стоянова Йовкова ...
910. Вела Евгениева Станчева ...
911. Искрен Валентинов Петров ...
912. Николай Стефанов Недков ...
913. Александрина Красимирова Недкова ...
914. Христомир Христов Христов ...
915. Ивелина Александрова Ценова ...
916. Лечо Борисов Желев ...
917. Янка Енчева Коцева ...
918. Стоян Руменов Петров ...
919. Димитра Йорданова Михалева ...
920. Иванеса Теодорова Банкова ...
921. Костадин Неделчев Стоянов ...
922. Дилян Валентинов Малчев ...
923. Николай Великов Димов ...
924. Йордан Веселинов Йорданов ...
925. Калоян Димитров Димитров ...
926. Любомир Стоянов Божков ...
927. Светослава Красимирова Йорданова ...
928. Веселина Асенова Долапчиева ...
929. Даниела Веселинова Игнатова ...
930. Даниел Петров Делчев ...
931. Стефан Иванов Петров ...
932. Радослав Анчев Русинов ...
933. Михаил Русев Великов ...
934. Галина Василева Петрова ...
935. Александър Петров Делчев ...
936. Веселин Божидаров Краев ...
937. Радостин Петров Тодоров ...
938. Людмила Боянова Борисова ...
939. Симона Петрова Зашева ...
940. Симона Димитрова Иванова ...
941. Петя Петрова Русева ...
942. Никос Апостолос Саридис ...
943. Венцеслав Георгиев Иванов ...
944. Соня Благойчева Ангелова ...
945. Димитрина Георгиева Мишаковска ...
946. Ивайло Тошков Мишаковски ...
947. Николай Серафимов Миленков ...
948. Мартина Георгиева Георгиева ...
949. Георги Димитров Георгиев ...
950. Пламен Димитров Христов ...
951. Христо Георгиев Кортенски ...
952. Мирела Тодорова Чолакова ...
953. Борислава Валентинова Миладинова ...
954. Иванка Николова Ненова ...
955. Валентин Стоянов Миладинов ...
956. Петър Димитров Иванов ...
957. Василка Груева Димитрова ...
958. Нено Петков Берберов ...
959. Веселка Иванова Лозанова ...
960. Елица Радкова Димитрова ...
961. Иванка Димитрова Найденова ...
962. Татяна Стоянова Ангелова ...
963. Гергана Георгиева Ангелова ...
964. Рад Петров Луков ...
965. Добринка Недялкова Димитрова ...
966. Катя Бориславова Миладинова ...
967. Десислава Георгиева Галилеева ...
968. Пенка Станчева Станчева ...
969. Станислав Савов Пенев ...
970. Милена Павлова Андреева ...
971. Марин Василев Илиев ...
972. Марияна Илиева Йорданова ...
973. Живко Георгиев Иванов ...
974. Илиянка Петрова Димитрова ...
975. Силвия Сашева Ангелова ...
976. Виолета Йорданова Виденова ...
977. Йотка Николова Лазарова ...
978. Христо Петров Златарев ...
979. Николай Валентинов Острев ...
980. Моника Асенова Димитрова ...
981. Тина Илиева Личева ...
982. Богослава Емилова Минкова ...
983. Силвия Василева Джамбазка ...
984. Иво Георгиев Георгиев ...
985. Теменужка Румянова Еленкова ...
986. Виктория Цветанова Пенева ...
987. Румяна Еленкова Митова ...
988. Симона Росенова Пенева ...
989. Лилия Александрова Борисова ...
990. Борислав Методиев Кулинов ...
991. Соня Тихомирова Методиева ...
992. Светла Стефанова Божинова ...
993. Сашка Асенова Борисова ...
994. Благой Михайлов Модев ...
995. Семра Дуран Хасан ...
996. Стоян Янков Стоянов ...
997. Петър Славов Славчев ...
998. Айлин Сабри Хасан ...
999. Надежда Тодорова Вълкова ...
1000. Айше Ахмед Чънар ...
1001. Щерю Илиев Щерев ...
1002. Цонка Костадинова Колева ...
1003. Динко Георгиев Христов ...
1004. Ерхан Фарис Мехмед ...
1005. Денислав Георгиев Делчев ...
1006. Станка Делчева Дешкова ...
1007. Живко Пенев Пенев ...
1008. Петя Велева Тонева ...
1009. Пламен Ганчев Ганчев ...
1010. Димитър Иванов Чингаров ...
1011. Жеко Динев Дойчев ...
1012. Славка Тончева Делчева ...
1013. Ангел Тодоров АНгелов ...
1014. Галина Янкова Карауланова ...
1015. Даниел Драгомиров Димов ...
1016. Драгомир Димов Стоянов ...
1017. Марин Георгиев Маринов ...
1018. Изабел Събева Ангелова ...
1019. Веселина Добрева Софронова-Белакова ...
1020. Симар Тунджай Рамадан ...
1021. Петко Даниелов Бубаров ...
1022. Атанас Петров Атанасов ...
1023. Георги Людмилов Христов ...
1024. Марин Недялков Маринов ...
1025. Наско Русев Русев ...
1026. Росица Грозева Русева ...
1027. Румяна Наскова Русева ...
1028. Георги Станимиров Стоев ...
1029. Магдалена Танева Танева ...
1030. Радослав Петев Русев ...
1031. Стайка Дичева Христова ...
1032. Димо Николаев Колев ...
1033. Емилия Динева Комитова ...
1034. Александър Викторов Александров ...
1035. Русанка Митева Русева ...
1036. Иван Стоянов Пенев ...
1037. Мартин Сотиров Желязков ...
1038. Георги Ташев Калфов ...
1039. Стана Димитрова Михайлова ...
1040. Веселина Ивелинова Събчева ...
1041. Юлия Владимирова Банова ...
1042. Венцислав Венциславов Михов ...
1043. Денислав Денчев Денев ...
1044. Найден Шинев Заев ...
1045. Георги Иванов Писков ...
1046. Николай Благовестов Георгиев ...
1047. Илия Иванов Димов ...
1048. Георги Деянов Дичев ...
1049. Теменуга Красимирова Тодорова ...
1050. Божидар Станимиров АЛексиев ...
1051. Ева Евгениева Филева ...
1052. Илия Стефанов Стефанов ...
1053. Ванина Валентинова Вълчева ...
1054. Божидар Велков Христов ...
1055. Росен Станимиров Делчев ...
1056. Златина Димитрова Димитрова ...
1057. Катя Иванова Георгиева ...
1058. Златина Веселинова Недялкова ...
1059. Ралица Димчева Колева ...

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 1928-МИ / 31.05.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

 • № 1927 / 29.05.2023

  относно: определяне на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на 12 837 комплекта специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

 • № 1926-МР / 29.05.2023

  относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Златоград, област Смолян, на 9 юли 2023 г.

 • всички решения