Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 921-МИ
София, 26 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Байрам Хасан Йълмаз – кандидат за кмет на община Момчилград, срещу решения № 69 и 71 от 20.09.2011 г. на ОИК – Момчилград, област Кърджали

Постъпило е заявление, което по съществото си е жалба, с вх. № М-81 от 23.09.2011 г. на ЦИК от Байрам Хасан Йълмаз - кандидат за кмет на община Момчилград, срещу решения № 69 и 71 от 20.09.2011 г. на ОИК - Момчилград, в частта, с която му е отказана регистрацията като кандидат за кмет и общински съветник в община Момчилград.
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима, като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е неоснователна.
С решения № 69 и 71 от 20.09.2011 г. ОИК - Момчилград, е отказана регистрация на Байрам Хасан Йълмаз като кандидат за кмет и общински съветник в община Момчилград, предложен от ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ", в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. Основанието на ОИК - Момчилград, е неизпълнение на изискванията на чл. 4, ал. 5 от ИК и Решение № 520-МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК (І, т. 1, букви „а" и „б"). От представеното удостоверение за настоящ адрес е видно, че преди 21.09.2011 г. Байрам Хасан Йълмаз има настоящ адрес в Швеция от 2005 г.
Отказът на ОИК - Момчилград, да регистрира Байрам Хасан Йълмаз като кандидат за кмет и общински съветник в община Момчилград, предложен от ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ", в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. е законосъобразен.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 33, ал. 3, чл. 4, ал. 5, § 1, т. 5 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ заявление, което по съществото си е жалба, с вх. № М-81 от 23.09.2011 г. на ЦИК от Байрам Хасан Йълмаз - кандидат за кмет и общински съветник на община Момчилград, срещу решения № 69 и 71 от 20.09.2011 г. на ОИК - Момчилград, в частта, с която му е отказана регистрацията като кандидат за кмет и общински съветник в община Момчилград.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения