Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 92-МИ
София, 8 август 2011 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ ”ТРАКИЯ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ТРАКИЯ", подписано от Руси Гочев Шопов, Елена Алекова Христова и Георги Василев Мисайлов в качеството си на съпредседатели и представляващи партията, заведено под № 68 на 05 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис на решение от 19.04.2001 г. на СГС - ФО, по ф.д. №886/2001 за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 07.07.2011 г. от СГС - ФО, 7 състав,  по ф.д. № 886/2001 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 77 на „Държавен вестник", бр. 41 от 24.04.2001 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; препис-извлечение от протокол от заседание на Централния съвет от 04.07.2011 г. с решение за участие в изборите и за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; образец от подписите на представляващите партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-373 от 27.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; служебна бележка изх.№ В-05-15 от 29.07.2011 г. от КЧТ "Регионална инвестиционна банка клон България" за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 07.07.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 886/2001 г., издадено на основание чл. 19а от Закон за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; списък съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 9255 избиратели, подкрепящи регистрацията.

Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрацията на политическа партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ТРАКИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 и ал. 4 във връзка с чл.89, ал. 3, т. 11 от Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 и чл. 89 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ТРАКИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения