Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 917-МИ
София, 30 август 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Крушари, област Добрич, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215/77 от 22 август 2019 г. от кмета на община Крушари, област Добрич, към което са представени всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решения № 600-МИ от 09.08.2019 г. и № 603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК.

Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции и коалицията, която има членове в Европейския парламент съгласно Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК.

Протоколът от проведените консултации на 19.08.2019 г. не е подписан от представители на коалиция „БСП за България“, като същият е представил мотив за отказ да подпише протокола.

Не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинска избирателна комисия в община Крушари.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Крушари, област Добрич, в състав от 13 членове, както следва:
Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина Пенчева Николова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивелина Станева Костадинова-Панайотова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стоян Петров Стоянов
СЕКРЕТАР: Филиз Тинджарова Шабанова
ЧЛЕНОВЕ: Владислав Йорданов Йорданов
  Мария Василева Петрова
  Стоян Желязков Георгиев
  Милица Калчева Митева
  Олга Стоянова Лучева
  Таня Недялкова Недялкова
  Александър Колчев Колев
  Ивелина Христова Бошнакова
  Кирил Руменов Николов
 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1271-МИ/

Календар

Решения

 • № 2587-МИ / 03.10.2023

  относно: жалба от адв. Л М Г срещу решение № 124 от 25.09.2023 г. на ОИК – Петрич

 • № 2586-МИ / 03.10.2023

  относно: жалби от К И С – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, срещу решение № 54-МИ и решение № 55-МИ от 27.09.2023 г., и от В И С – упълномощен представител на коалиция ГЕРБ-СДС, срещу решение № 53-МИ и решение № 54-МИ от 27.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Тополовград, област Хасково

 • № 2585-МИ / 03.10.2023

  относно: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Дейности по надграждане на системен и приложен софтуер за специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517, произведени от Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.“, уникален № на поръчката № 04312-2023-0008, системен № на поръчката F424794

 • всички решения