Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 916-НС
София, 12 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпили са заявления с вх. № 9(9-1) и № 9(9-2) от 12.09.2014 г. от сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива", подписани от Дафинка Георгиева Нешева - упълномощен представител на Бистра Тодорова Иванова - председател на управителния съвет, регистрирана с Решение на ЦИК № 888-НС от 09.09.2014 г. българска неправителствена организация, за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявленията (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощни от Бистра Тодорова Иванова, представляваща сдружението, в полза Дафинка Георгиева Нешева и на 35 (тридесет и пет) лица - упълномощени представители на сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива", и списъци с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представени и на технически носител.

С вх. № 9(9-1) и № 9(9-2) от 12.09.2014 г. на ЦИК са пристигнали по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива".

От извършената проверка на лицата от списъка се установи, че всички лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс - имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации и не са регистрирани като анкетьори.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 35 упълномощени представители на сдружение „Център за свободна и качествена алтернатива", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Николай Илиев Илиев
2. Елена Недкова Добрикова
3. Красимир Валентинов Младенов
4. Данаил Валентинов Попгеоргиев
5. Кирил Веселинов Костов
6. Илияна Цветанова Костова
7. Василка Костадинова Лолова
8. Божидар Кристиянов Петров
9. Румяна Тодорова Илиева
10. Румен Любомиров Григоров
11. Александър Димитров Мраков
12. Димитър Георгиев Панайотов
13. Стилияна Николаева Иванова
14. Борислав Николаев Василев
15. Даниела Димитрова Колева
16. Галина Илиева Василева
17. Галя Велинова Занева
18. Антония Петрова Станкова
19. Бисера Антонова Андонова
20. Ивелина Георгиева Кьосева
21. Надя Василева Цанева
22. Васила Димчева Цанева
23. Петко Димчев Цанев
24. Димчо Петков Цанев
25. Симеон Цветанов Стойчев
26. Лидия Вълчева Пиронкова
27. Атанаска Тодорова Маринова
28. Васил Стилиянов Спасов
29. Ненко Иванов Ненов
30. Росен Валентинов Маринов
31. Светослав Емилов Петков
32. Михаил Венциславов Агушев
33. Енчо Димитров Тодоров
34. Валентин Маринов Пиронков
35. Веселин Иванов Чорбадийски

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1194-НС/

Календар

Решения