Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 914-ПВР/НС
София, 11 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: временна замяна на председател и член на РИК в Осми изборен район – Добрички

В Централната избирателна комисия с вх. № ПВРНС-15-139\2 от 11.11.2021 г. е постъпило предложение от Деница Евгениева Сачева – упълномощен представител на коалиция ГЕРБ-СДС.

Предлага се временна замяна по здравословни причини до 22 ноември 2021 г. на Цонка Георгиева Велкова – председател на РИК в Осми изборен район – Добрички с Мариян Радев Няголов и на Александрина Богомилова Желязкова – член на РИК с Атанас Георгиев Вълков.

Към предложението са приложени: пълномощно в полза на Деница Евгениева Сачева; декларации по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копия от дипломите за висше образование на Мариян Радев Няголов и на Атанас Георгиев Вълков.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 67, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за председател на РИК в Осми изборен район – Добрички, Мариян Радев Няголов, ЕГН ..., за срок до 22 ноември 2021 г.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Осми изборен район – Добрички, Атанас Георгиев Вълков, ЕГН ..., за срок до 22 ноември 2021 г.

На заместващите председател и член на РИК в Осми изборен район – Добрички, да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1591-НС / 03.02.2023

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1590-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1589-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения