Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 913-НС
София, 12 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 11(11-2) от 12.09.2014 г. от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА", представлявано от Константина Стефанова Кипрова и Стоян Мариянов Костов, представляващи сдружението, регистрирана с Решение на ЦИК № 873-НС от 6 септември 2014 г. българска неправителствена организация, за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Константина Стефанова Кипрова и Стоян Мариянов Костов, представляващи сдружението, в полза на 27 (двадесет и седем) лица - упълномощени представители на сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 11(11-2) от 12.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА

От извършената проверка на лицата от списъка се установи, че всички лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс - имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации и не са регистрирани като анкетьори.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 27 упълномощени представители на сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Борислав Иванов Атанасов
2. Полина Михайлова Михайлова
3. Михаил Стойков Михайлов
4. Мишел Маринов Ачков
5. Алина Викторова Диева
6. Иван Кирилов Атанасов
7. Иво Иванов Атанасов
8. Светла Радославова Йорданова
9. Йордан Стойнев Иванов
10. Фросина Викторова Торньовска
11. Теодор Теофилов Димитров
12. Венета Иванова Костадинова
13. Адриан Георгиев Георгиев
14. Мадлена Пламенова Гърдева
15. Георги Димитров Георгиев
16. Ваня Живкова Георгиева
17. Кирил Георгиев Димов
18. Георги Георгиев Димов
19. Филип Александров Нанчев
20. Здравко Георгиев Георгиев
21. Снежана Георгиева Георгиева
22. Димитър Георгиев Георгиев
23. Красимира Петрова Маджарска
24. Диян Стефанов Байчев
25. Христин Николаева Георгиева
26. Николай Георгиев Георгиев
27. Пламена Тихомирова Манчева

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2518-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2517-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2516-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения