Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 912-ПВР/НС
София, 11 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ) за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 8-6 от 10.11.2021 г. от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ), регистрирано с Решение № 782-ПВР/НС от 22.10.2021 г. на ЦИК като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., подписано от представляващия Михаил Стоянов Мирчев, чрез Надежда Богомилова Гологанова.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от представляващия Михаил Стоянов Мирчев в полза на 30 (тридесет) лица – упълномощени представители на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ);

- списък с имената и единния граждански номер на упълномощените лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 45-ПВР/НС от изборните книжа) – 30 (тридесет) бр.

На 11.11.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ).

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 29 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. на ЦИК, а за едно лице са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени изискуемите документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 4, т. 3-4, ал. 7 и 8 във връзка с чл. 111, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 29 (двадесет и девет) упълномощени представители на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ), както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.              

Величка Николова Люртова

...

2.              

Мария Йовчева Иванова

...

3.              

Стефан Стефанов Апостолов

...

4.              

Вълкана Стоянова Димитрова

...

5.              

Тенчо Тодоров Тенев

...

6.              

Тодор Николов Колев

...

7.              

Васка Василева Апостолова

...

8.              

Софка Николова Митева

...

9.              

Мария Сашова Панева

...

10.           

Тодор Тенчев Тенев

...

11.           

Златка Георгиева Стоянова

...

12.           

Нела Иванова Христова

...

13.           

Ангел Валентинов Атанасов

...

14.           

Антон Христов Петров

...

15.           

Елена Димитрова Гинева

...

16.           

Донка Тодорова Диева

...

17.           

Константин Желязков Атанасов

...

18.           

Милена Начева Семкова

...

19.           

Еленка Иванова Иванова

...

20.           

Макавей Тодоров Пенчев

...

21.           

Георги Иванов Атанасов

...

22.           

Антоанета Димитрова Тенева

...

23.           

Васко Димитров Маринов

...

24.           

Цветелина Цвяткова Георгиева

...

25.           

Георги Емилов Георгиев

...

26.           

Илиян Стоев Марков

...

27.           

Симеон Николай Иванов

...

28.           

Цветелина Стоянова Сиболерска

...

29.           

Анна Димитрова Русинова

...

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ССт/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения